Slice 1

Nieuws

Werkbezoeken moerasvogels

Op 15 en 21 juni jl. brachten vertegenwoordigers van Waternet, adviesbureau RHDHV, provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, gemeente Wijdemeren en Recreatie Midden-Nederland een werkbezoek aan de Oostelijke Vechtplassen. Men wilde de positieve effecten van het plaatsen van ganzenrasters met eigen ogen zien. Het verschil tussen plekken waar wel of niet rasters zijn geplaatst, is duidelijk zichtbaar. Achter […]

Stikstof en de Oostelijke Vechtplassen

Ook het programmamanagement van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen heeft kennis genomen van de brief aan de Tweede Kamer met aangescherpte doelen voor het terugdringen van stikstof die minister Van der Wal op 10 juni jl. uitstuurde bij de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk gebied. De kamerbrief bevat ook voor ons nieuwe informatie. Tot nu […]

Broedende ijsvogels in drukke jachthaven? Het kan!

Door samen met specialisten de juiste maatregelen te nemen, is het zelfs in een druk recreatief gebied mogelijk om ijsvogels een veilige broedplek te bieden. Dat is althans de conclusie die Hans van der Laan trekt, nu er volgens plan opnieuw ijsvogels broeden in zijn drukbezochte jachthaven. Toevalstreffer? Zeker niet, dit is wel degelijk het […]

Vergunningaanvraag baggeren van start

Het baggerproject is één van de grootste projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. De start van de uitvoering staat gepland voor het najaar van 2022: we beginnen dan met het baggeren van de 1e tot en met 5e Loosdrechtse Plas. Omdat sommige vergunningen een lange doorlooptijd hebben, vragen we ze nu al wel aan. Het […]

Besluiten vanuit de stuurgroep

Op woensdag 30 maart 2022 kwam de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen bijeen. Zij wees drie gebieden aan waar maatregelen worden uitgevoerd om het leefgebied voor moerasvogels te verruimen, stemde in met het plan van aanpak voor de aanleg van faunapassages in het gebied en stelde de Voortgangsrapportage 2021 vast. Het centrale deel van Hollands Ankeveen, Kortenhoef […]

Maatregelen moerasvogels stap verder

De stuurgroep heeft besloten om in het centrale deel van Hollands Ankeveen, in Kortenhoef West en in de Loosdrechtse Plassen maatregelen uit te voeren om het leefgebied van een aantal bijzondere broedvogels uit te breiden. Van de roerdomp, woudaap, grote karekiet, porseleinhoen, purperreiger en zwarte stern zijn in de Oostelijke Vechtplassen namelijk minder exemplaren aanwezig […]

Gedeputeerde bezoekt Kortenhoef en Ankeveen

Op vrijdag 25 maart ging Esther Rommel, gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland voor natuur en landschap, grond, bodemdaling en stikstof, op werkbezoek in de Oostelijke Vechtplassen. Rommel ontmoette de bestuursleden van BAKEN, de vereniging van grondeigenaren in Kortenhoef en Ankeveen, voor de derde keer. Het gesprek ging deze keer over de afronding van het Natuurnetwerk […]

Natura 2000-beheerplan NU ter inzage

Om ervoor te zorgen dat het leefgebied van dieren zoals de roerdomp en de Noordse woelmuis ook voor de toekomst blijft behouden, hebben de provincies Noord-Holland en Utrecht voor de Oostelijke Vechtplassen een Natura 2000-beheerplan opgesteld. Dit plan staat vanaf vandaag online. Uw zienswijzen zijn tot en met 1 mei 2022 welkom. In het Natura […]

Utrechtse gedeputeerden bezoeken Stichtse Vecht

Op 17 maart brachten de Utrechtse gedeputeerden Huib van Essen en Arne Schaddelee een bezoek aan de Scheendijk en de Kievitsbuurten in de gemeente Stichtse Vecht. Hier spelen verschillende projecten uit de Aanpak Oostelijke Vechtplassen, zoals het duurzaam herstellen van legakkers en de wens om dorpslinten te transformeren naar recreatieboulevards. Wethouder Maarten van Dijk van […]

Nieuw: VVV-infopunt in Loosdrecht

Op vrijdag 11 maart is er bij Tabac & Gifts in Oud Loosdrecht een VVV-informatiepunt geopend: vlakbij de Porseleinhaven en net op tijd voor het komend vaarseizoen. Bezoekers en bewoners van Loosdrecht kunnen er terecht voor brochures, routetips en recreatiekaarten. Het informatiepunt maakt deel uit van de winkel Tabac & Gifts die sinds december 2021 […]

Baggerpilot in de Wijde Blik

De komende twee weken wordt er bagger verwijderd bij de Zuwe in Kortenhoef. Dat is nodig omdat omwonenden daar onbedoeld te maken kregen met een ophoging aan bagger en slib, terwijl men juist het eigen terrein op orde had gebracht. Door de herstelactie te combineren met een kortlopende pilot, slaan we twee vliegen in één […]

Waterbodemonderzoek in jachthavens

Voor eigenaren van jachthavens is bagger een constante bron van zorg: elk seizoen opnieuw moeten zij maatregelen nemen om havens en ligplaatsen bereikbaar te houden. En baggeren is niet goedkoop. Ook binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen is er aandacht voor bagger in de jachthavens. Op uitnodiging van projectleider Arno Peene kwamen donderdag 3 maart circa […]

Op bezoek bij BAKEN

Op donderdag 17 februari kwam BAKEN, de belangenvereniging voor grondeigenaren in Kortenhoef en Ankeveen, bijeen voor een algemene ledenvergadering. Projectleider Mieneke Zijlmans verzorgde er een presentatie over natuurontwikkeling in Kortenhoef Oost, Kortenhoef West en Ankeveen. Er was ruim gelegenheid voor vragen en opmerkingen. Er waren zo’n 30 leden aanwezig. Naast een wederzijdse kennismaking en een […]

Gebiedsakkoord verdient actualisatie

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft besloten het gebiedsakkoord en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma te actualiseren. Doel is het management en de sturing van het programma te versterken en de financiële huishouding te ordenen. Deze actualisatie is het antwoord op onder meer de aanbevelingen van adviesbureau Arcadis naar aanleiding van de evaluatie van aanpak en werking […]

Nieuw jaar, nieuwe website

Nadat we u afgelopen zomer trakteerden op een frisse en gezamenlijke programmastijl, staat sinds begin deze maand ook de bijbehorende website online! Net als voorheen te vinden via www.vechtplassen.nl. We hebben de aanpak met de 3 pijlers en de daaraan gekoppelde projecten een centrale positie gegeven. Elk project heeft een eigen pagina: met actuele info, […]

Bescherming rietkragen krijgt vervolg

De komende drie jaar worden de rasters rondom rietkragen waar nodig vervangen, verplaatst of aangevuld. De rasters beschermen het riet tegen ganzenvraat. De stuurgroep OVP heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. De provincie Noord-Holland, Waternet, Natuurmonumenten en het Plassenschap voeren het project uit. Als na drie jaar blijkt dat de rasters niet meer nodig zijn, worden […]

Werkzaamheden pilots Kievitsbuurten van start

Binnen het project ‘Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap in de Kievitsbuurten’ voert gemeente Stichtse Vecht 6 pilots uit om te onderzoeken welke type natuurvriendelijke beschoeiing het beste werkt om legakkers te beschermen. De werkzaamheden voor deze pilots zijn gestart. Donderdag 9 december is het bouwbord onthuld door Maarten van Dijk, wethouder natuur en landschap in […]

Nieuwe karekiet zoekt naam

Het gaat beter met de grote karekiet in de Oostelijke Vechtplassen. Door diverse maatregelen is de populatie nu weer stabiel, terwijl daarvoor het aantal paren jarenlang afnam. Vogelexpert Jan van der Winden volgt de paren op de voet. Hij is op zoek naar een naam voor een nieuw karekietmannetje dat zich afgelopen voorjaar in het […]

Goed bezochte informatiemarkt

Een kleine 200 bewoners en belangstellenden hebben zich dinsdag 12 oktober laten informeren over de projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. In totaal stonden er 17 kramen opgesteld. De projectleiders waren aanwezig om tekst en uitleg te geven. “Er is veel gedeeld én we hebben een schat aan informatie opgehaald”, aldus programmamanager Nanette van Goor. […]

Besluiten stuurgroep OVP

Op maandag 4 oktober kwam de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen bijeen. Hierbij een overzicht van de belangrijkste bespreek- en besluitpunten: Alternatieve maatregelen voor de watersport In plaats van een vervolgonderzoek naar de mogelijkheden voor een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal, besloot de stuurgroep zich te concentreren op alternatieve projecten ten behoeve van de […]

Verbetering leefgebied moerasvogels gaat nieuwe fase in

De verkenning naar maatregelen die nodig zijn om het leefgebied van moerasvogels te verbeteren, is klaar. We weten nu welke maatregelen op welke plek het meest effectief zijn. Op basis van deze verkenning gaf de stuurgroep op 4 oktober 2021 groen licht om de maatregelen te gaan uitvoeren. In 2022 vragen we de noodzakelijke vergunningen […]

Samen werken aan alternatieven voor de watersport

In plaats van een vervolgonderzoek naar de mogelijkheden voor een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal, besloot de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen op 4 oktober 2021 zich te concentreren op alternatieve projecten ten behoeve van de watersportsector. De mogelijke aanleg van een vaarverbinding via de Vuntus en de Loenderveense Plas is daarmee van […]

Toekomstbeeld 2030: een stip op de horizon voor recreatie

Samen met lokale ondernemers is er het afgelopen jaar gewerkt aan een gezamenlijk toekomstbeeld voor recreatie in het Loosdrechts Plassengebied. Op maandag 4 oktober stelde de stuurgroep de eindrapportage vast. Met 4 inspirerende sfeerbeelden worden de kansen en mogelijkheden voor het gebied zichtbaar gemaakt. Een werkgroep gaat aan de slag om bevindingen en aanbevelingen om […]

Geen BIZ, mogelijk wel een investeringsfonds

De stuurgroep heeft besloten de verkenning naar een BIZ (bedrijven-investeringszone) los te laten en in plaats daarvan de focus te richten op een investeringsfonds. Een BIZ lijkt om meerdere redenen geen passend instrument voor de Oostelijke Vechtplassen: het kent teveel beperkingen om effectief te zijn. Een investeringsfonds in de vorm van een obligatiefonds sluit mogelijk […]

Baggeren Loosdrechtse Plassen steeds dichterbij

De afgelopen 5 maanden hebben we een aanbestedingsprocedure doorlopen om de juiste aannemer te vinden voor het baggeren van de 1e tot en met de 5e plas. De opdracht is onlangs gegund aan Beens Dredging BV, de baggerdivisie van Beens Groep. Het komende halfjaar werken we samen met aannemer en adviseurs het ontwerp verder uit waarbij […]

Kennismaken met Wouter de Waal, projectleider Transitie recreatie en toerisme

De afgelopen jaren heeft Nanette Elfring zich als gebiedsloods ingezet om samen met ondernemers, initiatiefnemers en exploitanten de gewenste modernisering van de recreatiesector op gang te brengen. Ondanks succes en resultaat werd duidelijk dat er meer nodig is om de sector economische vitaal te houden. Daarom is voor de komende periode Wouter de Waal aangetrokken, […]

Informatiemarkt 12 oktober

Nu we door de versoepelingen weer fysiek bij elkaar mogen komen, praten we u graag uitgebreid bij over actuele zaken binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Op dinsdag 12 oktober organiseren we een algemene informatiemarkt. De markt vindt plaats bij Ottenhome, Zuwe 20 in Kortenhoef. U kunt tussen 17.00 en 21.00 uur binnenlopen, wanneer het u […]

Pas op de plaats quick scan Nieuwe Polderplas

Het maken van een quick scan voor mogelijkheden bij het inrichten van de Nieuwe Polderplas ligt tijdelijk stil. Dat komt omdat nog niet duidelijk is of en hoeveel bagger er beschikbaar komt. Ook weten we op dit moment niet aan welke kwaliteitseisen de bagger moet voldoen. Deze informatie is wel nodig voor het maken van […]

Pilots voor het herstel en behoud van uniek legakkerlandschap

Met behulp van 5 pilots onderzoekt gemeente Stichtse Vecht welk type natuurvriendelijke beschoeiing het best werkt om de legakkers in de Kievitsbuurten duurzaam te behouden. De werkzaamheden aan de pilots starten in oktober 2021 op legakkers van het Plassenschap Loosdrecht en duren tot het voorjaar van 2022. Daarna start een monitoringsperiode van 2 jaar. Voor […]

Aanpak cabomba levert resultaten op

In het Oostelijk Vechtplassengebied vormt de woekerende waterplant cabomba al jaren een bedreiging voor de waterrecreatie en natuur. De cabomba-aanpak van de afgelopen jaren heeft effect gehad. Dat blijkt uit de Evaluatie invasieve exoten OVP 2018-2020 waarvan de resultaten deze week aan de stuurgroep zijn gepresenteerd. De afgelopen jaren hebben overheden, beheerders, ondernemers en de Vereniging Samen […]

Leren van evalueren

Bureau Arcadis heeft de afgelopen maanden een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de organisatie en uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Zij deed dat in opdracht van de 21 partners die het akkoord in 2017 ondertekenden en daarbij afspraken na 3 jaar een tussentijdse evaluatie uit te voeren waarbij de onderlinge samenwerking centraal staat. Arcadis haalde op […]

Besluiten stuurgroep OVP

Op woensdag 30 juni 2021 kwam de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen bijeen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste bespreek- en besluitpunten. Van gebiedsloods naar projectleider De persoon die komende drie jaar het stokje gaat overnemen van de huidige gebiedsloods, moet een bredere taakopvatting krijgen. Volgens de stuurgroep moet het gaan om een projectleider die ondernemers inspireert […]

Aanpak cabomba levert resultaten op

In het Oostelijk Vechtplassengebied vormt de woekerende waterplant cabomba al jaren een bedreiging voor de waterrecreatie en natuur. De cabomba-aanpak van de afgelopen jaren heeft effect gehad. Dat blijkt uit de Evaluatie Invasieve soorten OVP waarvan de resultaten deze week aan de stuurgroep zijn gepresenteerd. De afgelopen jaren hebben overheden, beheerders, ondernemers en de Vereniging […]

Otter in de Ankeveense Plassen

In de Ankeveense Plassen is een otter gezien tijdens een vaartocht van Natuurmonumenten. Eerder was de otter al teruggekeerd in het nabijgelegen Naardermeer. De partijen die betrokken zijn bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen spannen zich onder meer in voor de versterking van de natuur. Zodat beschermde dieren en planten zoals de otter, purperreiger en groenknolorchis hier […]

Miljoenenaanvraag voor natuurherstel

Miljoenenaanvraag voor natuurherstel

De bijzondere laagveennatuur in de Oostelijke Vechtplassen staat onder druk. Daarom voeren de partners van het gebiedsakkoord allerlei projecten uit om de natuur te herstellen en behouden. Voor een deel van deze projecten wordt een bijdrage aan het Rijk gevraagd van ruim € 15 miljoen. Deze projecten helpen om de waterkwaliteit te verbeteren en dichtgegroeide […]

€44 miljoen voor Noord-Hollandse natuur

De provincie Noord-Holland vraagt € 44 miljoen aan bij het Rijk. Met het geld wil de provincie 30 natuurprojecten ondersteunen die kwetsbare natuurgebieden helpen herstellen van de gevolgen van een teveel aan stikstof. Het gaat om projecten bij de duinen, de Vechtplassen, het Gooi en de veenweidegebieden van Laag-Holland. Ze worden de komende drie jaar […]

Verminderen van cabomba

Cabomba is een waterplant die je liever niet tegenkomt als je zwemt, vaart of vist op de Loosdrechtse of een van de andere Oostelijke Vechtplassen. Gelukkig is de overlast door alle inspanningen minder geworden. Willen we deze woekerplanten onder controle houden, dan is jaarlijks beheer nodig. Ook de hulp van waterrecreanten is onmisbaar.  Foto: Vereniging […]

Bart Krol adviseur bij geschil over vaarverbinding

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft zelfstandig adviseur Bart Krol gevraagd een niet-bindend advies uit te brengen over het wel of niet voortzetten van het onderzoek naar de haalbaarheid van een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal. Het gaat daarbij specifiek over de route via de Vuntus en de Loenderveense Plas Oost, de […]

Bagger tijdelijk naar weilanddepot polder Mijnden zuidwest; nog geen consensus over vervolgonderzoek vaarverbinding

De stuurgroep Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen heeft vandaag polder Mijnden zuidwest aangewezen als meest kansrijke locatie voor de tijdelijke opslag van bagger uit de Loosdrechtse Plassen. Met dit besluit komen de noodzakelijke baggerwerkzaamheden een stap dichterbij. Over het vervolg van het haalbaarheidsonderzoek naar een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal werd geen consensus […]

Verbetering leefgebied moerasvogels stap verder

De verkenning van de maatregelen voor moerasvogels gaat een nieuwe fase in: de komende maanden wordt bekeken welke plekken in het plassengebied het meest geschikt zijn om de leefomgeving van deze vogels te verbeteren. Hierbij wordt waar mogelijk rekening gehouden met wensen van de omgeving. In de Oostelijke Vechtplassen leven moerasvogels als de roerdomp, woudaap […]

Op zoek naar gedeeld toekomstbeeld voor divers gebied

Natuurbeleving en sportieve activiteiten, daar komen bezoekers aan de Oostelijke Vechtplassen op af. En ze zijn trouw: ze bezoeken het gebied bijna wekelijks. Waterrecreatie is favoriet, of het nu gaat om sloepvaren, kanoën of lekker zwemmen. Net als bewoners en ondernemers willen bezoekers betere voorzieningen, zowel op het water als op het land. Aldus de […]

Hoge opkomst en kritische geluiden bij tussenevaluatie Oostelijke Vechtplassen

Een kleine 70 deelnemers logden maandag 8 maart in bij een bijeenkomst voor de tussenevaluatie Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Een deel van hen toonde zich kritisch. Duidelijk werd dat zowel werkwijze als communicatie voor verbetering vatbaar zijn. De onlangs aangetreden programmamanager Nanette van Goor neemt de signalen serieus: “Er is een wereld te winnen.” Adviesbureau Arcadis, […]

Gefladder en gedartel in de Vechtplassen

Goed nieuws uit de Vechtplassen. Want omdat daar de natuur een handje is geholpen zijn er weer zeldzame vlinders en libellen gespot. Rondom de Ankeveense Plassen, Horstermeer en Kortenhoefse Plassen bloeit, zoemt, kruipt en vliegt er van alles, en nu zelfs nog meer. De afgelopen jaren groeien in dit laagveengebied bloemen die op hun beurt […]

Uitnodiging: Evaluatiebijeenkomst Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Bent u betrokken bij 1 of meerdere projecten binnen het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en ziet of ervaart u dingen in de werkwijze die anders zouden kunnen in de toekomst? Wij horen het graag! Het liefst van u persoonlijk op maandag 8 maart 2021 tussen 19.30 en 21.30 uur tijdens een online bijeenkomst voor inwoners, gebruikers […]

Stuurgroep baggeropgave: focus op weilanddepot

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen kwam 12 februari 2021 digitaal bijeen, specifiek voor de baggeropgave Oostelijke Vechtplassen (onderdeel van het Gebiedsakkoord). Voor deze opgave, waarin verbetering van bevaarbaarheid en waterkwaliteit plus natuurontwikkeling centraal staan, vond een ingelast stuurgroepoverleg plaats. De urgentie om de plassen te baggeren is namelijk dusdanig groot, dat de partners in het Gebiedsakkoord […]

Start onderzoek ‘zwevend slib’ in Loosdrechtse plassen

Waternet is in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op 18 december 2020 een onderzoek naar zwevend slib in de Loosdrechtse plassen gestart. Het doel is om inzicht te krijgen in de opwerveling van het slib zodat we maatregelen kunnen nemen om dit tegen te gaan en de waterkwaliteit te verbeteren. Met minder zwevend […]

Besluiten en bespreekpunten van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen kwam op 16 december 2020 digitaal bijeen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste besluiten en bespreekpunten van deze vergadering. Lid  De stuurgroep heeft besloten op korte termijn de Bewonersfederatie OVP formeel op te nemen als lid van de regie- en stuurgroep Oostelijke Vechtplassen. Daarvoor wordt een aanvullende overeenkomst opgesteld. De Bewonersfederatie […]

Partners gaan uitvoering Gebiedsakkoord evalueren

Adviesbureau Arcadis gaat de komende maanden met alle betrokkenen de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen evalueren. Ook inwoners kunnen hun mening geven.  Het doel is om samen inzicht te krijgen in wat goed gaat en wat beter kan. Op basis van de verkregen informatie geeft het bureau concrete aanbevelingen voor het vervolg. De partners […]

Vaarverbinding: vervolg voorbereiding besluitvorming

De verwachting is dat de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen op z’n vroegst in het voorjaar van 2021 de gemeenteraad van Wijdemeren kan adviseren over een eventuele vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen. De voorbereiding heeft de nodige voeten in de aarde. Ambtelijke vertegenwoordigers van de partners van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen hebben 12 […]

Provincie start verkenning Omgevingsverordening

Eind oktober is het overgrote deel van het Oostelijke Vechtplassen Gebied aangemerkt als Bijzonder Provinciaal Landschap in de Omgevingsverordening NH2020 van de provincie Noord-Holland. In deze verordening zijn voor heel Noord-Holland regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. Voor de in totaal 32 landschappen die tot het Bijzonder Provinciaal […]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons