Slice 1

Nieuws

Hoge opkomst en kritische geluiden bij tussenevaluatie Oostelijke Vechtplassen

Een kleine 70 deelnemers logden maandag 8 maart in bij een bijeenkomst voor de tussenevaluatie Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Een deel van hen toonde zich kritisch. Duidelijk werd dat zowel werkwijze als communicatie voor verbetering vatbaar zijn. De onlangs aangetreden programmamanager Nanette van Goor neemt de signalen serieus: “Er is een wereld te winnen.” Adviesbureau Arcadis, […]

Gefladder en gedartel in de Vechtplassen

Goed nieuws uit de Vechtplassen. Want omdat daar de natuur een handje is geholpen zijn er weer zeldzame vlinders en libellen gespot. Rondom de Ankeveense Plassen, Horstermeer en Kortenhoefse Plassen bloeit, zoemt, kruipt en vliegt er van alles, en nu zelfs nog meer. De afgelopen jaren groeien in dit laagveengebied bloemen die op hun beurt […]

Uitnodiging: Evaluatiebijeenkomst Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Bent u betrokken bij 1 of meerdere projecten binnen het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en ziet of ervaart u dingen in de werkwijze die anders zouden kunnen in de toekomst? Wij horen het graag! Het liefst van u persoonlijk op maandag 8 maart 2021 tussen 19.30 en 21.30 uur tijdens een online bijeenkomst voor inwoners, gebruikers […]

Stuurgroep baggeropgave: focus op weilanddepot

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen kwam 12 februari 2021 digitaal bijeen, specifiek voor de baggeropgave Oostelijke Vechtplassen (onderdeel van het Gebiedsakkoord). Voor deze opgave, waarin verbetering van bevaarbaarheid en waterkwaliteit plus natuurontwikkeling centraal staan, vond een ingelast stuurgroepoverleg plaats. De urgentie om de plassen te baggeren is namelijk dusdanig groot, dat de partners in het Gebiedsakkoord […]

Start onderzoek ‘zwevend slib’ in Loosdrechtse plassen

Waternet is in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op 18 december 2020 een onderzoek naar zwevend slib in de Loosdrechtse plassen gestart. Het doel is om inzicht te krijgen in de opwerveling van het slib zodat we maatregelen kunnen nemen om dit tegen te gaan en de waterkwaliteit te verbeteren. Met minder zwevend […]

Besluiten en bespreekpunten van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen kwam op 16 december 2020 digitaal bijeen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste besluiten en bespreekpunten van deze vergadering. Lid  De stuurgroep heeft besloten op korte termijn de Bewonersfederatie OVP formeel op te nemen als lid van de regie- en stuurgroep Oostelijke Vechtplassen. Daarvoor wordt een aanvullende overeenkomst opgesteld. De Bewonersfederatie […]

Vaarverbinding: vervolg voorbereiding besluitvorming

De verwachting is dat de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen op z’n vroegst in het voorjaar van 2021 de gemeenteraad van Wijdemeren kan adviseren over een eventuele vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen. De voorbereiding heeft de nodige voeten in de aarde. Ambtelijke vertegenwoordigers van de partners van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen hebben 12 […]

Partners gaan uitvoering Gebiedsakkoord evalueren

Adviesbureau Arcadis gaat de komende maanden met alle betrokkenen de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen evalueren. Ook inwoners kunnen hun mening geven.  Het doel is om samen inzicht te krijgen in wat goed gaat en wat beter kan. Op basis van de verkregen informatie geeft het bureau concrete aanbevelingen voor het vervolg. De partners […]

Provincie start verkenning Omgevingsverordening

Eind oktober is het overgrote deel van het Oostelijke Vechtplassen Gebied aangemerkt als Bijzonder Provinciaal Landschap in de Omgevingsverordening NH2020 van de provincie Noord-Holland. In deze verordening zijn voor heel Noord-Holland regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. Voor de in totaal 32 landschappen die tot het Bijzonder Provinciaal […]

Nieuwe kano-overdraagplaats zorgt voor verbinding kanoroutes

Door de aanleg van 2 nieuwe steigers zijn de Wijde Blik en de Vuntusplas in het Loosdrechts Plassengebied met elkaar verbonden voor kanovaarders. Deze kano-overdraagplaats verbindt 2 mooie kanoroutes met elkaar. Maar ook voor suppers (stand up paddling) zijn deze steigers een verrijking van de mogelijkheden in dit waterrijke gebied. Kanoroutes combineren De kanovaarder kan […]

Baggeraanpak Loosdrechtse Plassen: zorgvuldig en in samenspraak

De baggeropgave Loosdrechtse Plassen is een belangrijk onderdeel van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het project staat voor een betere doorvaarbaarheid van de plassen, schoner water en het verbeteren van de natuur, zoals groei van waterplanten. Ook is de wens om nieuwe natuur met de bagger te maken, zoals legakkers. Bij de realisatie komt veel kijken. […]

Herstel en behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten

Wie weleens gaat varen bij de Scheendijk in Breukelen kent ze zeker: de legakkers in de Kievitsbuurten. Het strakke patroon van legakkers en petgaten, ontstaan tussen 1830 en 1934 als gevolg van de turfwinning, is uniek in Europa. Gemeente Stichtse Vecht vindt het belangrijk dat dit cultuurhistorische landschap behouden blijft en is daarom het project […]

We moeten er met z’n allen blij van worden

Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is door 21 partijen ondertekend. Wat het Gebiedsakkoord bijzonder maakt, is het uitgangspunt dat natuur, recreatie en cultuurhistorie in het gebied elkaar versterken. Dit leidt tot vergaande samenwerking en oplossingen die verschillende belangen dienen en niet uitsluitend het eigenbelang. 4 betrokkenen delen hun verhaal. Deel 3 in de serie: Arjenne Bak, […]

De transformatie van de recreatiesector tijdens en na de coronacrisis

De recreatiesector heeft de afgelopen weken flink moeten inleveren door de corona-maatregelen. “Verblijfsrecreatieparken waar mensen eigen huisjes met eigen sanitaire voorzieningen hebben, konden open blijven. Maar de horeca, alle ‘short stay’ recreatieondernemers en ondernemers die events houden, worden zwaar getroffen”, vertelt gebiedsloods Nanette Elfring (foto). De afgelopen periode was de gebiedsloods vraagbaak voor recreatieondernemers hoe […]

Inloopavond 23 maart Oostelijke Vechtplassen geannuleerd

Op 23 maart 2020 stond een inloopbijeenkomst gepland over het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Deze inloopbijeenkomst in het Fletcher Hotel in Loosdrecht gaat niet door. De Nederlandse overheid heeft een aantal maatregelen getroffen om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te voorkomen. Eén van die maatregelen is een verbod op evenementen met een vergunnings- […]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons