Slice 1

Nieuws

baggeren Oostelijke Drecht

Baggeren Loosdrechtse Plassen ligt op schema

Het baggeren van de 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas loopt volgens planning. Zo’n 70 procent van de opgave is bereikt: circa 95.000 m3 bagger is inmiddels uit de plassen gehaald. Op dit moment vinden op de 4e en 5e plas baggerwerkzaamheden plaats. De kwartaalplanning staat op: www.vechtplassen.nl/baggeren. De bagger is opgeslagen in een weilanddepot dat […]

Ecologiscge Autoriteit bezoekt Oostelijke Vechtplassen

Ecologische Autoriteit bezoekt Oostelijke Vechtplassen

De Ecologische Autoriteit (EA) heeft vandaag (maandag 5 februari) een bezoek gebracht aan de Oostelijke Vechtplassen. Er stonden twee locaties op het programma van het veldbezoek: Hollands Ankeveen-Oost en de Westbroekse Zodden. Er is besproken wat nodig is om de natuur te beschermen en verschillende planten en dieren in het gebied te behouden. In maart […]

Kortenhoef Oost

Kansen voor natuurontwikkeling in Kortenhoef Oost

Onderzoek naar de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in het deelgebied Kortenhoef Oost toont aan dat er op plekken unieke natte natuur kan worden gerealiseerd. Ook zijn er kansen voor het ontwikkelen van bloemrijk grasland. Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Witteveen + Bos. De resultaten zijn te lezen in deze rapportage. Resultaten onderzoek Het onderzoek laat […]

Projectleiders OVP wisselen ervaringen uit

Donderdag 1 februari kwamen circa 20 projectleiders, programmamanagers en andere betrokkenen bij het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP) bij elkaar om informatie uit te wisselen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. De betreffende medewerkers van de provincies Noord-Holland en Utrecht, de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht en de organisatie Waternet/AGV vonden het een […]

Ondernemersbijeenkomst: 26 februari

Op maandagavond 26 februari organiseren we in samenwerking met ondernemersvereniging Ondernemend Wijdemeren en HISWA-RECRON een bijeenkomst voor ondernemers in het plassengebied over het versterken en verbeteren van het recreatief aanbod in de Oostelijke Vechtplassen, een van de doelen uit het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen (AOV). Welke ideeën zijn er en wat is er nodig om […]

Rietveld in Ankeveen 2019

Nieuwe oogstmachine voor natte ondergrond

Medio januari werd op een veenweideperceel in Ankeveen lisdodde en riet geoogst met een machine met dichte rupsbanden, die speciaal voor de natte ondergrond is ontwikkeld. De ervaringen die worden opgedaan vormen onderdeel van de pilot natte teelt van vezelgewassen als alternatieve inkomsten voor boeren in veenweidegebieden binnen het Veenweide Innovatieprogramma (VIPNL). Het VIPPNL draait […]

Waterschap AGV organiseert boerenbijeenkomsten

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) organiseert in februari vier boerenbijeenkomsten in haar werkgebied, waarvan op 5 en 7 februari in het plassengebied. In deze bijeenkomsten kunnen boeren met AGV in gesprek over het watersysteem en -kwaliteit. Bent u boer in het plassengebied en heeft u geen uitnodiging ontvangen? Stuur dan een mail naar [email protected]. […]

Overzicht subsidieregelingen voor agrariërs

De provincie Noord-Holland heeft een overzicht gemaakt van mogelijke subsidieregelingen voor agrariërs. U kunt het overzicht hier downloaden: subsidieoverzicht landbouw. Het overzicht bevat zowel landelijke regelingen (vanuit het Rijk) als regelingen van de provincie Noord-Holland. De regelingen staan op thema, zoals innovatie, biologische landbouw, bedrijfsbeëindiging en natuurinclusief ondernemen.  

Reageren op ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied

Vanaf deze week is het mogelijk te reageren op het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het bijbehorende milieueffectrapport (planMER). Via de website www.platformparticipatie.nl/NPLG kunt u tot en met 26 februari 2024 een zienswijze indienen. Het NPLG brengt de opgaven op het gebied van stikstof, natuur, water, klimaat en bodem samen en […]

Het gaat goed met de grote karekiet

De grote karekiet, een van de zeldzaamste broedvogels van Nederland, had in 2023 een goed jaar. Het aantal territoria van deze broedvogel nam minimaal tien procent toe ten opzichte van 2022, waarmee de licht stijgende trend zich voortzet. In de Oostelijke Vechtplassen werden circa 30 territoriale mannetjes aangetroffen. De populatie in het plassengebied moet onder […]

Bezoekers waarderen Ankeveense Plassen met 8,6

De bezoekers van de Ankeveense Plassen, een laagveengebied met grote plassen, smalle slootjes, rietland en moerasbos, geven het natuurgebied gemiddeld een 8,6. Het gebied dankt dit hoge rapportcijfer met name aan de flora en fauna. Maar liefst 93% van de respondenten komt voor de natuur. Dit blijkt uit het natuurbelevingsonderzoek dat Natuurmonumenten afgelopen jaar uitvoerde […]

Gemeente Wijdemeren gaat De Gouden Greep handje helpen

De gemeente Wijdemeren gaat een projectteam formeren voor de omvorming van eiland Weer in de Loosdrechtse Plassen tot De Gouden Greep. De gemeente is enthousiast over het plan en ziet het vooral als haar taak om de samenwerking te zoeken met partners uit het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen en te onderzoeken of verbinding kan worden […]

Rosan Kocken over ervaringen, taken en uitdagingen

Na enkele bezoeken aan het gebied Gooi & Vecht en twee vergaderingen met de stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen stelden we Rosan Kocken, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, enkele vragen over haar rol als voorzitter. Wat zijn jouw eerste ervaringen als voorzitter bij het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen? Ik heb net de tweede vergadering [13 december, […]

Het Hol

Verbetering natuur in Het Hol start in februari

In februari starten we met de verbetering van de natuur in Het Hol. De werkzaamheden bestaan uit baggeren en het aanpassen van het watersysteem. Naar verwachting duurt dit tot eind 2026. Natuurgebied Het Hol, gelegen tussen Kortenhoef en Oud-Loosdrecht, kent karakteristieke laagveennatuur. We werken hier aan versterking van unieke natuur. Door te baggeren, brengen we […]

Joyce van Beek nieuwe programmamanager OVP

De provincie Noord-Holland heeft Joyce van Beek formeel per 1 december aangesteld als nieuwe programmamanager voor Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP). Ze vervulde de functie sinds 1 april als plaatsvervanger van Nannette van Goor, die de afgelopen drie jaar programmamanager was. Joyce van Beek doet dit vanuit haar functie van programmamanager Landelijk Gebied bij de provincie […]

Loenderveense Plassen

Winterexcursies Loenderveense Plassen

Ontdek hoe mooi de Loenderveense Plassen in de winter zijn. De boswachters van Waternet nemen je graag mee op een wandeling rondom de Waterleidingplas en vertellen je onderweg meer over het gebied en de flora en fauna. Ga wintergasten spotten zoals nonnetje, krooneend, smient en kuifeend. Op 26 december is er een speciale kerstwandeling. Op […]

Kwabaal, foto: Jelger Herder

Kansen voor de kwabaal in de Vechtplassen?

De kwabaal is een mysterieuze zoetwatervis, die sinds de tweede helft van de vorige eeuw bijna niet meer voorkomt in Nederlandse wateren. Ook in de Vechtplassen is de situatie van de ernstig bedreigde vis kritiek. Onderzoek wijst echter op paaiactiviteit in de Spiegelplas en De Wijde Blik. Voldoende reden voor vervolgonderzoek in 2024. Zonder maatregelen […]

Provincies goed op weg met Programma’s Landelijk Gebied

De provincies Noord-Holland en Utrecht zijn op de goede weg met hun Provinciale Programma’s landelijk gebied (PPLG). Het Rijk is onder de indruk van wat de provincies op zo’n korte termijn hebben weten te bereiken en geeft tegelijkertijd aan dat er vervolgstappen gezet moeten worden. Dat staat te lezen in de reactie die de provincies […]

Saskia Hille aan de slag voor Aanpak Oostelijke Vechtplassen

Saskia Hille gaat zich vanuit haar nieuwe functie programmamanager groenblauwe parels bij de gemeente Wijdemeren inzetten voor de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Haar jarenlange ervaring als dorpscoördinator waarbij ze veel en intensief heeft samengewerkt met bewoners en belangenpartijen komt haar hierbij goed van pas. De kracht van Saskia zit in het energie geven aan projecten en […]

Denk en praat mee met Natuurmonumenten

Natuurmonumenten zoekt betrokken leden en bewoners uit het gebied van de Vechtplassen die mee willen denken en praten over het lokale beleid van Natuurmonumenten. Onderwerpen als recreatiezonering, natuurinclusief boeren en natuurontwikkeling komen hierbij aan bod. Gepassioneerd natuurliefhebber We zoeken een gepassioneerde natuurliefhebber die onze klankborgroep wil komen versterken op zes ochtenden per jaar. We overleggen […]

Legakkers Stichtse Vecht

Voortgangsrapportage beschikbaar

De voortgangsrapportage 2022 van Aanpak Oostelijke Vechtplassen is online beschikbaar. In de voortgangsrapportage staan de voortgang én een korte vooruitblik van alle projecten uit het programma beschreven. Deze voortgangsrapportage moet u lezen alsof het eind 2022 is. Ondertussen is er natuurlijk al weer heel wat gebeurd binnen het programma. De ontwikkelingen uit 2023 komen in […]

Veel belangstelling voor informatiemarkt

Ondanks het slechte weer wisten donderdagavond 12 oktober heel wat mensen de weg naar de voormalige NH-kerk in Loosdrecht te vinden. Daar vond voor de derde keer de informatiemarkt Aanpak Oostelijke Vechtplassen plaats. Circa 200 mensen lieten zich informeren over projecten als baggeren, natuurontwikkeling, overlastgevende waterplaten, de toekomst van recreatie, waterkwaliteit en de leefomgeving van […]

Rosan Kocken nieuwe voorzitter stuurgroep

Woensdag 11 oktober had Rosan Kocken haar eerste vergadering als voorzitter van de stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Zij is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor klimaat en energie, natuur en landschap, water en bodem en klimaatadaptie. Rosan: “Ik vind het een uitdaging om de taak als voorzitter van deze stuurgroep op me te nemen. De […]

Baggeren werkhaven

De stuurgroep heeft op 11 oktober besloten om 50.000 euro beschikbaar te stellen om de werkhaven van het Plassenschap – de Rimboe – aan de Veendijk te baggeren. Havens in de Loosdrechtse plassen, die nog uitgebaggerd moeten worden, kunnen leren van deze ervaringen. Afspraak is dat als onderdeel van het baggeren van de 1e t/m […]

VVBB mag plan ontwikkelen voor Boomhoek

De Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek (VVBB) krijgt vanuit de Aanpak Oostelijke Vechtplassen een budget van € 10.000 voor het opstellen van een plan voor bewoners en ondernemers in de omgeving Boomhoek. Dit besluit komt voort uit onze ambitie de dorpslinten aantrekkelijk te maken voor recreanten en andere bezoekers en deze een uitnodigende, vriendelijke uitstraling te […]

Bagger in hand

Onderzoek naar slibverspreiding biedt geen haalbare oplossing

De stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen laat een pilot uitvoeren voor een palenrij aan de westkant van de Loosdrechtse Plassen als mogelijke oplossing voor het tegengaan van verspreiding van bagger. Andere onderzochte maatregelen om instroom van bagger tegen te gaan zijn niet kansrijk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de bagger zich minder verspreid en niet […]

Kraaienestersluis

Verkenning Rondje om de Zuid stop gezet

De stuurgroep heeft besloten te stoppen met de verkenning van het zogenoemde Rondje om de Zuid. Uit de verkenning blijkt dat de route niet geschikt kan worden gemaakt voor de kleinste klasse kajuit- en zeilboten met strijkbare mast (BRTN DM klasse), als ook niet voor een light variant waarbij de BRTN DM klasse als eis […]

Drempels Oostelijke Drecht worden weggehaald

De stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen heeft op 11 oktober besloten om circa 56.000 euro beschikbaar te stellen om de (zand)drempels van het riviertje de Oostelijke Drecht weg te laten halen. Voor de recreatiesector is dit voor de bevaarbaarheid van de plassen van groot belang. Bij aanvang van het baggeren was de verwachting dat met het […]

NH Nieuws maakt item over baggeren

NH Nieuws nam woensdag 4 oktober een kijkje bij het baggeren in de Loosdrechtse Plassen. Zij zagen hoe de bagger omhoog komt, wordt verwerkt en op een nabijgelegen weiland wordt gedroogd. Sinds januari 2023 wordt als onderdeel van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen overtollig bagger uit de eerste tot en met vijfde Loosdrechtse Plassen verwijderd. NH […]

Visstand in kaart gebracht

De afgelopen weken heeft adviesbureau ATKB in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de visstand in de Loosdrechtse Plassen, Kievitsbuurten, Breukeleveens plas, Vuntus en Tienhovense Plassen onderzocht. Het onderzoek biedt inzicht in de ontwikkelingen binnen de vispopulatie. De visstand geeft een indicatie van de kwaliteit van het water. De rapportage over de recente visstandonderzoeken […]

Fietsboot naar winterstalling

De Fietsboot op de Loosdrechtse Plassen maakte onlangs de laatste tocht van dit vaarseizoen. De boot ligt in de stalling tot eind april 2024 wanneer een nieuw seizoen van start gaat. De elektrische boot vaart sinds enkele jaren tussen de eilanden zodat wandelaars en fietsers deze gemakkelijker kunnen bezoeken. Tijdens het seizoen vaart de Fietsboot […]

Nieuw gemaal in Ankeveense Plassen 

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bouwt een nieuw gemaal in de Ankeveense Plassen. Het gemaal gaat ervoor zorgen dat fosfaatrijk water wordt omgeleid en niet meer in de plassen terechtkomt, waardoor de waterkwaliteit verbetert. De kwaliteit van water is essentieel voor het onderwaterleven. Te veel fosfaat veroorzaakt namelijk vertroebeling en dat is ongunstig voor […]

Afscheid Gerlinde van der Meer

Op donderdag 7 september neemt de gemeente Wijdemeren afscheid van Gerlinde van der Meer. Vanuit haar functie als adviseur Beleid en ontwikkeling werkte zij de afgelopen 6 jaar onafgebroken aan de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Samen met ondernemers en een vertegenwoordiging vanuit de watersport, probeerde zij ook van binnenuit de transformatie van de recreatiesector op gang […]

Luistertip: Ways to listen to a river

De Argentijnse kunstenaar Nahuel Cano verzamelde de afgelopen maanden diverse verhalen over de rivier de Vecht. Wat hoor je als je luistert naar een rivier? Welke geschiedenis en verhalen schuilen erin en wat kunnen we daarvan leren? Op zondag 10 september heeft u de unieke kans om zijn verhalen in muziekvorm te horen op Buitenplaats Doornburgh. Nahuel […]

12 oktober: 3e editie informatiemarkt

Meer weten over de Aanpak Oostelijke Vechtplassen? Dit is uw kans! Op donderdag 12 oktober organiseren we – alweer voor de derde keer – een algemene informatiemarkt over actuele projecten binnen onze aanpak. De markt vindt plaats bij in de voormalige NH-kerk aan de Oud Loosdrechtsedijk 230. U kunt tussen 17.30 en 20.30 uur binnen […]

Otter gespot in de Vechtplassen

Zo nu en dan wordt er in de Vechtplassen een otter gespot. Afgelopen voorjaar legde een wildcamera de aanwezigheid van het dier weer eens vast, dit keer op een locatie in Kortenhoef. Boswachter Abe van ’t Wout van Natuurmonumenten is er blij mee: ‘We wisten wel dat ze in dit gebied voorkomen, maar toch is […]

Fotogenieke fietsboot

De Fietsboot in Loosdrecht maakt het bezoeken van de eilanden voor wandelaars en fietsers een stuk eenvoudiger. Voor een paar euro vaar je al mee. Presentator Koen Bugter van NH Media nam de proef op de som en maakte er een aflevering van voor het programma Zomertoer die op 4 augustus jl. werd uitgezonden. De […]

Zodra de duwbak vol is, gaat deze naar het depot

Zomerstop baggeren

Het baggeren van de Loosdrechtse plassen verloopt volgens planning. Nu al is 40 procent bagger verwijderd.

BELP viert baggerfeestje

Op donderdag 6 juli vierde bewonersvereniging BELP (lees: bewoners van de 1e en 2e Plas) het feit dat de baggerwerkzaamheden na vele jaren van onderzoek en overleg nu eindelijk zijn gestart. Ruim 35 leden van de vereniging voeren mee op de Antonia om de werkzaamheden te bezoeken. Voorzitter René Vierkant sprak de leden toe en bracht […]

Spoor van vernieling

De twee nieuwe houten bankjes die Natuurmonumenten onlangs op de Kromme Rade plaatste, zijn door vandalen alweer geruïneerd. De schade loopt in de duizenden euro’s. De bankjes gaven een prachtig uitzicht op de Vuntusplas. De restanten zijn intussen opgehaald. Het informatiebord is verdwenen, ook zijn er twee palen uit de grond getrokken. De moedwillige vernielingen […]

Herkansing: film ‘Nederland onder water’

In november vorig jaar trakteerden we zo’n 200 bezoekers op de film ‘Nederland onder water’. Belangstellenden die de vertoning destijds moesten missen, krijgen op zaterdag 12 augustus opnieuw een kans. Deze keer op een groot scherm bij strandpaviljoen De Strook. De film start om 21.00 uur en is zowel vanaf de kant als vanaf het […]

Onderzoek bodem vuilstort Groenewoud

Onderzoek dat de provincie Noord-Holland de afgelopen periode liet uitvoeren, laat zien dat de verontreinigde voormalige stortplaats Groenewoud in Kortenhoef op basis van de Wet bodembescherming geen risico vormt voor de volksgezondheid en ecologie. De provincie heeft hier op vrijdag 30 juni jl. een persbericht over uitgestuurd. Het onderzoek naar eventuele verspreidingsrisico’s is nog niet […]

Startversies landelijk gebied ingediend

Zowel de provincie Noord-Holland als de provincie Utrecht hebben – conform afspraak en bijbehorende deadline van 1 juli – hun startversies voor het programma landelijk gebied ter toetsing naar het rijk gestuurd. Beide provincies zijn partner in de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Dat wil zeggen dat de plannen die zij maken ook van invloed zijn op […]

Webinar landelijk gebied Noord-Holland

Op 26 juni 2023 tussen 11.00 en 12.00 uur organiseert de provincie Noord-Holland een webinar voor betrokkenen en geïnteresseerden over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Waar gaat het over, met welke opgaven gaat Noord-Holland de komende jaren aan de slag en hoe ziet een gebiedsproces eruit?  Tijdens het webinar presenteert programmamanager Gerben Biermann de inhoud van het PPLG, […]

Pilots legakkers: monitoren bijna klaar

Sinds de zomer van 2022 monitoren we zes pilots uit het project voor duurzaam legakkerherstel in de Kievitsbuurten. De pilots zijn bedoeld om te onderzoeken hoe een nieuwe vooroever zich kan ontwikkelen met behulp van verschillende typen beschoeiingen. De nieuwe vooroever zal bestaan uit een rietzone waar waterriet (en andere waterplanten) gaat groeien. Zo stimuleren we […]

Duidelijkheid over piekbelasting

Deze week is er duidelijkheid gekomen over de aanpak piekbelasting. Piekbelasters zijn bedrijven met een hoge uitstoot op stikstofgevoelige natuur. Geïnteresseerden kunnen kijken op de website aanpak piekbelasting of zij onder de regeling vallen. We verwachten echter niet dat er veel piekbelasters in de Oostelijke Vechtplassen zijn. We hopen dat ondernemers die willen verduurzamen of stoppen – […]

Vergunningen moerasvogels ter inzage

De omgevingsvergunning en watervergunning die nodig zijn om maatregelen te treffen ter bescherming van moerasvogels liggen momenteel ter inzage. Het eventueel indienen van een bezwaar kan nog t/m 29 mei voor de watervergunning en t/m 6 juni voor de omgevingsvergunning. We willen het leefgebied van moerasvogels zoals de grote karekiet, de purperreiger en roerdomp beschermen. Momenteel werken we de […]

Verkenning Rondje om de Zuid van start

Nadat de stuurgroep in juni 2022 instemde met een verkenning naar het bevaarbaar maken van de zuidzijde van de Loosdrechtse Plassen voor kleine kajuitboten en zeilboten met een strijkbare mast, zijn nu de handen op elkaar voor de wijze waarop we dit gaan doen: stapsgewijs en in afstemming met direct belanghebbenden. Het zogenaamde ‘Rondje om de […]

Startbudget voor De Gouden Greep

De stuurgroep stelt een bedrag van € 5.000 ter beschikking aan het project ‘De Gouden Greep’ dat tot doel heeft één van de recreatie-eilanden in Loosdrecht in te richten als natuureiland waar kinderen de belangrijkste gasten zijn en waar spelen en avontuur de boventoon voeren.  Het initiatief komt uit de samenleving zelf: het gaat om een uitwerking […]

Natuurverbetering Het Hol start in 2023

De stuurgroep OVP is akkoord met de vervolgaanpak voor Het Hol. De werkzaamheden ter verbetering van de natuur in dit gebied voeren we in twee fases uit. Nog dit jaar starten we met baggeren en met het aanpassen van het watersysteem. In een volgende fase gaat het om natuurinrichting en -herstelmaatregelen.  Het doel is om […]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons