Slice 1

Nieuws

Vergunningen moerasvogels ter inzage

De omgevingsvergunning en watervergunning die nodig zijn om maatregelen te treffen ter bescherming van moerasvogels liggen momenteel ter inzage. Het eventueel indienen van een bezwaar kan nog t/m 29 mei voor de watervergunning en t/m 6 juni voor de omgevingsvergunning. We willen het leefgebied van moerasvogels zoals de grote karekiet, de purperreiger en roerdomp beschermen. Momenteel werken we de […]

Verkenning Rondje om de Zuid van start

Nadat de stuurgroep in juni 2022 instemde met een verkenning naar het bevaarbaar maken van de zuidzijde van de Loosdrechtse Plassen voor kleine kajuitboten en zeilboten met een strijkbare mast, zijn nu de handen op elkaar voor de wijze waarop we dit gaan doen: stapsgewijs en in afstemming met direct belanghebbenden. Het zogenaamde ‘Rondje om de […]

Startbudget voor De Gouden Greep

De stuurgroep stelt een bedrag van € 5.000 ter beschikking aan het project ‘De Gouden Greep’ dat tot doel heeft één van de recreatie-eilanden in Loosdrecht in te richten als natuureiland waar kinderen de belangrijkste gasten zijn en waar spelen en avontuur de boventoon voeren.  Het initiatief komt uit de samenleving zelf: het gaat om een uitwerking […]

Natuurverbetering Het Hol start in 2023

De stuurgroep OVP is akkoord met de vervolgaanpak voor Het Hol. De werkzaamheden ter verbetering van de natuur in dit gebied voeren we in twee fases uit. Nog dit jaar starten we met baggeren en met het aanpassen van het watersysteem. In een volgende fase gaat het om natuurinrichting en -herstelmaatregelen.  Het doel is om […]

Besluiten vanuit de stuurgroep OVP

Op woensdag 5 april kwam de stuurgroep OVP bijeen en gaf groen licht voor de vervolgaanpak Het Hol, stemde in met het plan van aanpak voor het verkennen van een Rondje om de Zuid, kende het project De Gouden Greep een startbudget toe en besloot het in zijn geheel bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandsevaart te […]

115.000 + 20.000 = 135.000

Bij het aanbesteden van de baggerwerkzaamheden bleek er – onder meer door onvoorziene prijsstijgingen – niet genoeg budget te zijn om alle overbodige bagger uit de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas te verwijderen.  Besloten werd met het beschikbare budget alvast 115.000 kuub aan te besteden, in plaats van de voorgenomen 135.000 kuub. Zo kon […]

Jachthavens: focus op preventie 

Voordat eigenaren van jachthavens gaan baggeren, willen zij weten hoe de instroom van bagger voorkomen of verminderd kan worden. De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen kan zich vinden in deze volgorde en start een verkenning naar preventieve maatregelen. Dit onderzoek wordt gefinancierd met geld dat gereserveerd was voor het inrichten van een ontwateringsdepot.  Samen met de eigenaren van […]

Opgeknapt staat netjes

Vanuit de Aanpak Oostelijke Vechtplassen zijn er in 2020 aan de Lambertzskade en aan de Kromme Rade twee kanosteigers aangelegd. Kanovaarders kunnen hierdoor gemakkelijk oversteken tussen de Wijde Blik en de Vuntus. Maar door ‘de elementen der natuur’ hebben de steigers en aansluitende oevers het in de praktijk zwaar te verduren: het klotsende water zorgt […]

Eind 2023 besluit Nieuwe Polderplas

Uiterlijk eind 2023 zal de stuurgroep OVP besluiten of de plannen voor het ontwikkelen van de Nieuwe Polderplas worden voortgezet. Dat is een jaar later dan gepland. Het uitstel hangt samen met het beschikbaar komen van de Waterbodemnota Loosdrechtse Plassen. Die nota – opgesteld door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht – is nu nog […]

Samen zorgen voor gezond water

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat in 17 wateren in de Oostelijke Vechtplassen de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren. Door maatregelen als het verminderen van fosfaat en het herstellen van kwelwater probeert het waterschap bij te dragen aan het zo snel mogelijk voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water.  Het water in de Oostelijke […]

Veel belangstelling voor moerasvogels

Zo’n 80 belangstellenden wandelden maandag 30 januari binnen bij de inloopbijeenkomst over maatregelen die we treffen om moerasvogels in het Loosdrechts Plassengebied tegemoet te komen. De bijeenkomst vond plaats in Ottenhome waar de begane grond gereserveerd was voor presentatiemateriaal en diverse experts aanwezig waren om alle vragen te beantwoorden.   Aanleiding voor deze bijeenkomst zijn de […]

Tijdelijk baggerdepot kan ingericht

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben na integrale weging besloten een vergunning te verlenen voor de aanleg van een tijdelijk baggerdepot in de polder Mijnden Zuidwest. Voorwaarde is wel dat er maatregelen getroffen worden zodat trekganzen de komende winters in de directe omgeving kunnen overwinteren. Met dit GS-besluit kan het baggeren van de 1e t/m […]

Inloopbijeenkomst moerasvogels

Het gaat niet goed met kritische moerasvogels die typisch zijn voor het Loosdrechts Plassengebied. Daarom spannen we ons in om de leefomgeving van deze vogelsoorten te versterken. Op 30 januari tussen 18.30 en 20.30 uur organiseren we een inloopbijeenkomst over maatregelen die we in voorbereiding hebben voor de gebieden Hollands Ankeveen, Kortenhoef-West en de Loosdrechtse […]

Samen verder in Ster van Loosdrecht

De provincie Noord-Holland, de vereniging Ster van Loosdrecht en de betrokken grondeigenaren gaan samen het gebiedsaanbod voor de Ster uitwerken. Het gebiedsaanbod dat op 1 oktober 2021 door de vereniging werd aangeboden aan gedeputeerde Esther Rommel, betreft een voorstel voor natuurontwikkeling in dit NNN-gebied (Natuurnetwerk Nederland). Afgelopen zomer is afgesproken om het gebiedsaanbod als basis […]

Ganzenrichtlijn ontregelt baggerplanning

Het inrichten van het baggerdepot in de polder Mijnden Zuidwest blijkt onverwacht niet te voldoen aan de voorwaarden die in de provincie Utrecht gelden voor een ganzenrustgebied. Uitbreiding elders van het aantal vierkante meters beschikbaar grasland voor overwinterende ganzen, lijkt nu een logische en kansrijke oplossing. De provincies Utrecht en Noord-Holland werken deze optie samen […]

Zonnige start baggerwerkzaamheden

Vandaag is het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas officieel van start gegaan. Bestuurders van gemeenten, provincie en waterschap Amstel, Gooi en Vecht zetten gezamenlijk een kraan in werking waarna de eerste schep bagger werd geschept. Tot medio 2024 wordt er ongeveer 115.000 m3 bagger uit de plassen gehaald. De […]

Waterbodemnota NU ter inzage

Om te voorkomen dat de waterkwaliteit in de Loosdrechtse Plassen verslechtert door het gebruik van grond en bagger, heeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de Waterbodemnota Loosdrechtse Plassen opgesteld. In de nota staan alle regels en opties voor het toepassen van baggerspecie in de Loosdrechtse Plassen op een rij. Voordat de nota van kracht […]

OVP-filmmatinee groot succes

Ondanks prachtig herfstweer kwamen er zo’n 200 belangstellenden naar de Oud-Loosdrechtsedijk om de film ‘Nederland onder water’ bij te wonen. De aanwezigheid van regisseur Arthur de Bruin was voor veel bezoekers de slagroom op de taart. Het programmabureau wil vaker ‘kennissessies’ organiseren over onderwerpen die raakvlakken hebben met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Vooraf trakteerde Arthur […]

Beheerplan Natura 2000 vastgesteld

De provincies Noord-Holland en Utrecht hebben het Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen 2022-2028 vastgesteld. Hierin staat beschreven welke maatregelen nodig zijn voor het behoud, het herstel en het verbeteren van de natuur in de Oostelijke Vechtplassen. De provincie Noord-Holland werkt nu verder aan maatregelen om Natura 2000-doelstellingen voor dit gebied te beschermen. Zij doet dit samen […]

Ontdek Nederland onder water

Vanwege de betrokkenheid van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht krijgen wij de gelegenheid om u te trakteren op een exclusieve voorvertoning van de film ‘Nederland onder water’ van regisseur Arthur de Bruin. Dat doen we op zondagmiddag 13 november tussen 15.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis, u bent van harte welkom. Speciaal […]

Groot Nimfkruid op de Veendijk

De aquatisch ecologen van Waternet hebben op de Veendijk de zeldzame waterplant Najas marina aangetroffen, beter bekend als Groot Nimfkruid. Dat is goed nieuws, het betekent dat er voldoende licht op de bodem valt. En die helderheid neemt naar verwachting alleen maar toe. Hoe zit dat? Groot Nimfkruid herken je aan de bruine stekels op […]

Animatie

Meer weten over het baggeren?

Binnenkort gaat het baggeren van 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas van start. De voorbereidingen van de werkzaamheden beginnen half oktober. De uitvoering start naar verwachting een maand later, half november dus. Bent u benieuwd? Wilt u weten hoe het baggeren wordt uitgevoerd en wat u hiervan gaat merken? Tijdens de informatiemarkt Oostelijke Vechtplassen op […]

Oproep: help je mee het Loosdrechts plassengebied op de kaart zetten?

In het Loosdrechts Plassengebied staan twee zaken als een paal boven water: er zijn volop ideeën om de recreatiesector een impuls te geven én er is een tekort aan mensen en middelen. Dat maakt het soms ingewikkeld om aan de slag te gaan. Om toch de boel in beweging te krijgen, zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die willen helpen. […]

Baggeren in november 2022 van start

In november 2022 gaan we van start met het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas. We verwijderen overtollig slib zodat de plassen beter bevaarbaar worden, de waterkwaliteit verbetert en de natuur de kans krijgt zich te ontwikkelen. Het werk wordt uitgevoerd door Beens Dredging B.V. en is medio 2024 klaar. […]

Animatie

Polder Mijnden Zuidwest definitieve locatie voor baggeropslag

Na vervolgonderzoek en gesprekken met direct betrokken grondeigenaren is de polder Mijnden Zuidwest nu definitief aangewezen als locatie voor het tijdelijk opslaan van bagger uit de Loosdrechtse Plassen. Hiermee is de weg vrij om te gaan uitvoeren. In november 2022 starten we met het baggeren. De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen wees in maart 2021 de polder […]

2e editie: Clean up the Lake

Zaterdag 10 september organiseert Jachthaven Kortenhoef de 2e editie van Clean up the Lake, een grootschalige opruimactie waarbij zwerfvuil op het water, op straat en in de bermen rond de plassen wordt opgehaald. Er wordt gewerkt van 09.00 tot 13.00 uur. Iedereen is welkom. Er liggen die ochtend 30 boten klaar om het water op te […]

Infomarkt op 11 oktober, komt u ook?

Op dinsdag 11 oktober organiseren we weer een algemene informatiemarkt over actuele projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Dit jaar vindt de markt plaats bij Lichtbaken, de voormalige NH-kerk aan de Oud Loosdrechtsedijk 230. U kunt tussen 17.30 en 20.30 uur binnen wandelen. U bent van harte welkom. Naast algemene informatie over de aanpak besteden […]

Clean-up: win-win op de SUP

Op zoek naar inspirerende voorbeelden van ‘natuurinclusief ondernemen’ in het Loosdrechts Plassengebied zijn we op bezoek bij Margriet Koeman, de eigenaresse van ikSUP aan de Oud Loosdrechtsedijk. Zij organiseert clean up-sessies en werkt samen met Natuurmonumenten, onder meer om kinderen bewust te maken van ‘goed gedrag’ op het water. Margriet had vroeger een broodjeszaak in […]

Vaarroute zuid mogelijk alternatief voor recreatie

De stuurgroep OVP heeft groen licht gegeven voor het verkennen van mogelijkheden voor een vaarroute aan de zuidzijde van de Oostelijke Vechtplassen. Het gaat om een route van het Tienhovens Kanaal richting de Vecht en de Kraaienestersluis. In de verkenning wordt uitgebreid input opgehaald bij belanghebbenden en geïnteresseerden in het gebied. Nadat in september 2021 […]

Waternatuur sterk achteruit door slechte waterkwaliteit

Er is een sterke achteruitgang van het aantal waterplanten in de Oostelijke Vechtplassen en daarmee ook van waterdieren. Dit blijkt uit een toets die Natuurmonumenten elke zes jaar uitvoert, waarbij de kwaliteit van de natuur in het water van de Vechtplassen wordt beoordeeld. Zorgelijk, want achteruitgang van de biodiversiteit en het definitief verdwijnen van soorten […]

Studie naar LegakkerFortenpad

Een wandelpad van Fort Tienhoven naar Fort Spion en onderweg genieten van het unieke legakkerlandschap van de Kievitsbuurten en de natuur in Polder Mijnden? De stuurgroep wil onderzoeken of dit LegakkerFortenpad financieel en technisch haalbaar is, en of er voldoende draagvlak is bij de belanghebbenden in het gebied. Als de haalbaarheidsstudie in het eerste kwartaal […]

Inrichten pilots legakkers bijna klaar

In de Kievitsbuurten bij Breukelen zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de pilots met legakkers (bijna) afgerond. De beschoeiingen zijn geplaatst en bij enkele pilots is bagger aangebracht. Binnenkort planten we riet (en beschermen dat met ganzenrasters) en brengen we de drijvende constructies aan. Daarna gaat het monitoren van start. De pilots zijn ingericht om te […]

Cabomba? Vaar er omheen!   

Ga je straks lekker het water op? Let dan goed op of je cabomba tegenkomt en vaar er met een grote boog omheen. Het is belangrijk dat we er samen voor zorgen dat deze exotische woekerende waterplant zich zo weinig mogelijk verspreidt.  Cabomba komt uit Zuid-Amerika en is als aquariumplant in Nederland terecht gekomen. Je […]

Vernieuwde recreatieve routes

Goed om te weten: het Fietsroutenetwerk Gooi & Vecht en de Toeristische Overstappunten (TOP’s) zijn vernieuwd. Bovendien is nu – na een lang traject – ook het Wandelnetwerk Gooi & Vecht volledig gerealiseerd. De routenetwerken zijn deels gesitueerd in het gebied rond de Oostelijke Vechtplassen. Daarom delen we het hier. Bezoekers en inwoners kunnen nu zelf […]

Jan en Jaap op zoek naar Bink

Vogelliefhebber Jaap Graveland verzon vorig voorjaar de naam ‘Bink’ voor de grote karekiet die sinds 2021 broedt bij de Waterleidingplas. Als beloning mocht Jaap samen met vogelexpert Jan van der Winden langs bij Bink en zijn vrouwtje. Half juni troffen zij elkaar. Ook Bink was van de partij. Tijdens het bezoek was het gezang van […]

Werkbezoeken moerasvogels

Op 15 en 21 juni jl. brachten vertegenwoordigers van Waternet, adviesbureau RHDHV, provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, gemeente Wijdemeren en Recreatie Midden-Nederland een werkbezoek aan de Oostelijke Vechtplassen. Men wilde de positieve effecten van het plaatsen van ganzenrasters met eigen ogen zien. Het verschil tussen plekken waar wel of niet rasters zijn geplaatst, is duidelijk zichtbaar. Achter […]

Stikstof en de Oostelijke Vechtplassen

Ook het programmamanagement van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen heeft kennis genomen van de brief aan de Tweede Kamer met aangescherpte doelen voor het terugdringen van stikstof die minister Van der Wal op 10 juni jl. uitstuurde bij de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk gebied. De kamerbrief bevat ook voor ons nieuwe informatie. Tot nu […]

Broedende ijsvogels in drukke jachthaven? Het kan!

Door samen met specialisten de juiste maatregelen te nemen, is het zelfs in een druk recreatief gebied mogelijk om ijsvogels een veilige broedplek te bieden. Dat is althans de conclusie die Hans van der Laan trekt, nu er volgens plan opnieuw ijsvogels broeden in zijn drukbezochte jachthaven. Toevalstreffer? Zeker niet, dit is wel degelijk het […]

Vergunningaanvraag baggeren van start

Het baggerproject is één van de grootste projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. De start van de uitvoering staat gepland voor het najaar van 2022: we beginnen dan met het baggeren van de 1e tot en met 5e Loosdrechtse Plas. Omdat sommige vergunningen een lange doorlooptijd hebben, vragen we ze nu al wel aan. Het […]

Besluiten vanuit de stuurgroep

Op woensdag 30 maart 2022 kwam de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen bijeen. Zij wees drie gebieden aan waar maatregelen worden uitgevoerd om het leefgebied voor moerasvogels te verruimen, stemde in met het plan van aanpak voor de aanleg van faunapassages in het gebied en stelde de Voortgangsrapportage 2021 vast. Het centrale deel van Hollands Ankeveen, Kortenhoef […]

Maatregelen moerasvogels stap verder

De stuurgroep heeft besloten om in het centrale deel van Hollands Ankeveen, in Kortenhoef West en in de Loosdrechtse Plassen maatregelen uit te voeren om het leefgebied van een aantal bijzondere broedvogels uit te breiden. Van de roerdomp, woudaap, grote karekiet, porseleinhoen, purperreiger en zwarte stern zijn in de Oostelijke Vechtplassen namelijk minder exemplaren aanwezig […]

Gedeputeerde bezoekt Kortenhoef en Ankeveen

Op vrijdag 25 maart ging Esther Rommel, gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland voor natuur en landschap, grond, bodemdaling en stikstof, op werkbezoek in de Oostelijke Vechtplassen. Rommel ontmoette de bestuursleden van BAKEN, de vereniging van grondeigenaren in Kortenhoef en Ankeveen, voor de derde keer. Het gesprek ging deze keer over de afronding van het Natuurnetwerk […]

Natura 2000-beheerplan NU ter inzage

Om ervoor te zorgen dat het leefgebied van dieren zoals de roerdomp en de Noordse woelmuis ook voor de toekomst blijft behouden, hebben de provincies Noord-Holland en Utrecht voor de Oostelijke Vechtplassen een Natura 2000-beheerplan opgesteld. Dit plan staat vanaf vandaag online. Uw zienswijzen zijn tot en met 1 mei 2022 welkom. In het Natura […]

Utrechtse gedeputeerden bezoeken Stichtse Vecht

Op 17 maart brachten de Utrechtse gedeputeerden Huib van Essen en Arne Schaddelee een bezoek aan de Scheendijk en de Kievitsbuurten in de gemeente Stichtse Vecht. Hier spelen verschillende projecten uit de Aanpak Oostelijke Vechtplassen, zoals het duurzaam herstellen van legakkers en de wens om dorpslinten te transformeren naar recreatieboulevards. Wethouder Maarten van Dijk van […]

Nieuw: VVV-infopunt in Loosdrecht

Op vrijdag 11 maart is er bij Tabac & Gifts in Oud Loosdrecht een VVV-informatiepunt geopend: vlakbij de Porseleinhaven en net op tijd voor het komend vaarseizoen. Bezoekers en bewoners van Loosdrecht kunnen er terecht voor brochures, routetips en recreatiekaarten. Het informatiepunt maakt deel uit van de winkel Tabac & Gifts die sinds december 2021 […]

Baggerpilot in de Wijde Blik

De komende twee weken wordt er bagger verwijderd bij de Zuwe in Kortenhoef. Dat is nodig omdat omwonenden daar onbedoeld te maken kregen met een ophoging aan bagger en slib, terwijl men juist het eigen terrein op orde had gebracht. Door de herstelactie te combineren met een kortlopende pilot, slaan we twee vliegen in één […]

Waterbodemonderzoek in jachthavens

Voor eigenaren van jachthavens is bagger een constante bron van zorg: elk seizoen opnieuw moeten zij maatregelen nemen om havens en ligplaatsen bereikbaar te houden. En baggeren is niet goedkoop. Ook binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen is er aandacht voor bagger in de jachthavens. Op uitnodiging van projectleider Arno Peene kwamen donderdag 3 maart circa […]

Op bezoek bij BAKEN

Op donderdag 17 februari kwam BAKEN, de belangenvereniging voor grondeigenaren in Kortenhoef en Ankeveen, bijeen voor een algemene ledenvergadering. Projectleider Mieneke Zijlmans verzorgde er een presentatie over natuurontwikkeling in Kortenhoef Oost, Kortenhoef West en Ankeveen. Er was ruim gelegenheid voor vragen en opmerkingen. Er waren zo’n 30 leden aanwezig. Naast een wederzijdse kennismaking en een […]

Gebiedsakkoord verdient actualisatie

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft besloten het gebiedsakkoord en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma te actualiseren. Doel is het management en de sturing van het programma te versterken en de financiële huishouding te ordenen. Deze actualisatie is het antwoord op onder meer de aanbevelingen van adviesbureau Arcadis naar aanleiding van de evaluatie van aanpak en werking […]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons