Kortenhoef Oost, natuurontwikkeling, Aanpak Oostelijke Vechtplassen
Slice 1

Natuurontwikkeling Kortenhoef Oost in samenspraak met bewoners 

De projectgroep van het gebiedsproces in Kortenhoef Oost publiceert vandaag haar plan van aanpak voor de planvormingsfase.  

Het doel van de planvormingsfase is om tot een inrichtingsplan te komen voor het gebied. Naast de ambities voor natuur worden bij het opstellen van het inrichtingsplan ook aspecten zoals woongenot voor omwonenden, de natuurbeleving voor bezoekers van het gebied en de toekomst van agrarische ondernemers meegewogen.

Projectgroep natuurontwikkeling 

De projectgroep bestaat uit de provincie Noord-Holland, de gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten, LTO en Waternet AGV. De aanpak van de voormalige vuilstort Groenewoud valt buiten de opdracht van de projectgroep. De ontwikkeling van natuur in Kortenhoef Oost is wel afhankelijk van een besluit van de provincie over de aanpak van Groenewoud. Hoe het één zich tot het ander verhoudt staat toegelicht in het plan van aanpak.

Voortgang gebiedsproces

Begin dit jaar is de verkenningsfase voor natuurontwikkeling in Kortenhoef Oost afgerond. In die eerste fase werden ecologische en hydrologische veldonderzoeken gedaan. Daarna is een natuurambitiekaart opgesteld, waarin staat welke natuur waar mogelijk is. Deze natuurambitiekaart wordt binnenkort met toelichting gepubliceerd.

Omwonenden en andere belangstellenden kunnen binnenkort reageren op de natuurambitiekaart. De reacties worden meegenomen bij het opstellen van het concept-inrichtingsplan. Met alle grondeigenaren worden vervolgens afspraken gemaakt over natuurdoelen op hun gronden en bijbehorende beheerafspraken. Dit duurt naar verwachting 2 jaar. Daarna wordt het ontwerp-inrichtingsplan opgesteld en voor vaststelling voorgelegd aan de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen en de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Participatie

Een belangrijk onderdeel van de planvormingsfase is participatie met grondeigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden. Dit zorgt voor een compleet beeld, verrijking van kennis en mogelijk correcties of aanvullingen.

Op 17 juli organiseert de projectgroep een inloopavond. Tijdens deze avond wordt een toelichting gegeven op de natuurambitiekaart. Bewoners en belanghebbenden kunnen hun reactie hierop geven en aanvullingen doen. Deze inbreng gebruikt de projectgroep bij het maken van een inrichtingsplan.

Bij het participatieproces horen naast fysieke inloopavonden ook online reactieformulieren, individuele gesprekken met grondeigenaren en een gebundelde terugkoppeling van de ingebrachte reacties. Dit proces wordt de komende weken opgestart.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons