Slice 1

Betere waterkwaliteit

Goede waterkwaliteit is de basis voor een gezond ecosysteem. Het zorgt voor robuuste natuur waar recreatie en natuurbeleving elkaar versterken. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht ons om de kwaliteit van water te beschermen en te verbeteren. In de Oostelijke Vechtplassen voldoen we nog (lang) niet overal aan de gestelde eisen en zijn maatregelen nodig.

 

Het water in de Oostelijke Vechtplassen is bijna overal te voedselrijk. Dit betekent dat de fosfaatbelasting groter is dan het watersysteem aan kan. Prima omstandigheden voor algen en kroos die hard groeien en het water troebel maken. Hierdoor krijgen waterplanten te weinig licht en sterven af, en dat gaat dan weer ten koste van kleine waterbeestjes en vissen. Ook opwervelend slib kan water vertroebelen. Voedselrijk en troebel water zijn ideaal voor exoten zoals het woekerplantje cabomba en voor de Amerikaanse rivierkreeft. Exoten verdrijven echter andere (planten)soorten en zijn om die reden schadelijk voor onze natuur. 

Maatregelen

Door het omleiden van waterstromen of door zuivering, kan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de hoeveelheid fosfaat in het water verminderen en zorgen dat ‘het goede water op de goede plek’ komt. Daarnaast zorgt het waterschap voor het herstel van kwel – goede kwaliteit grondwater dat omhoog komt – en voor een goede inrichting en beheer van oevers en petgaten. Ook het OVP-project Zwevend slib en waterplanten draagt op een belangrijke manier bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de Loosdrechtse Plassen.

Het totale maatregelenpakket van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor de periode 2022-2027, bestaat uit bijna 300 maatregelen voor 41 wateren. Daarvan liggen maar liefst 17 wateren in het Oostelijke Vechtplassengebied.

Wil je weten hoe het met de waterkwaliteit gesteld is in de plassen, meren en rivieren in jouw directe omgeving? Zoek het op in de regionale factsheets van KRW.

Met wie werken we samen?

Er zijn veel organisaties die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt dan ook zoveel mogelijk samen met andere partners zoals provincies, gemeenten, Natuurmonumenten, (recreatie)ondernemers en omwonenden. 

Een deel van de maatregelen valt onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. De overige maatregelen worden door andere partijen uitgevoerd: het inrichten en onderhouden van watergangen gebeurt bijvoorbeeld door agrariërs, de aanpak van riooloverstorten door gemeenten en het intensiveren van rietbeheer door Natuurmonumenten. Sommige maatregelen zijn onderdeel van de plannen die provincies maken voor het Natuur Netwerk Nederland (NNN).

Vanaf begin 2024 draagt een nieuw gemaal in Loodijk bij aan een betere waterkwaliteit in de Ankeveense Plassen. Hoe dit werkt wordt uitgelegd in onderstaand filmpje.

Vragen?

Wilt u meer weten over het verbeteren van de waterkwaliteit in de Oostelijke Vechtplassen, dan kunt u contact opnemen met Willemijn van Mossevelde, projectleider Gezond Water bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht via [email protected]

Nieuws

Zorgt een robuust ecosysteem voor minder rivierkreeften?
Vervolgonderzoek naar luwtestructuren in de Loosdrechtse Plassen
Het gaat slecht met de waterplanten in het Vechtplassengebied
Bekijk de waterkwaliteit in uw werk- of woongebied – Aanpak Oostelijke Vechtplassen
Nieuw gemaal Loodijk
Nieuwe onzoninstallatie Horstermeer verwijdert medicijnresten uit rioolwater
Visstand in kaart gebracht
Nieuw gemaal in Ankeveense Plassen
Samen zorgen voor gezond water
Waternatuur sterk achteruit door slechte waterkwaliteit

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons