Slice 1

Betere waterkwaliteit

Gezond water is de basis voor een gezond ecosysteem en zorgt ervoor dat we goed kunnen recreëren in het gebied. Regelgeving zoals de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura2000 stellen eisen aan de kwaliteit van water. Op veel plaatsen in de Oostelijke Vechtplassen voldoen we daar nog niet aan.

 

In bijna al het water van de Oostelijke Vechtplassen is de fosfaatbelasting groter dan het watersysteem aan kan. Algen of kroos krijgen hierdoor de kans om hard te groeien en dat is slecht voor waterplanten, waterbeestjes en vissen. Een deel van de wateren is troebel, bijvoorbeeld door opwerveling van slib, waardoor waterplanten onvoldoende licht krijgen om te kunnen groeien. Een andere belangrijke randvoorwaarde is dat er voldoende kwelwater in het watersysteem is. 

Om aan de randvoorwaarden te voldoen, zijn maatregelen nodig. Zo kunnen we door het scheiden en omleiden van waterstromen of door zuivering, de hoeveelheid fosfaat in het water verminderen. Andere maatregelen zijn gericht op het herstel van kwel. Dit is grondwater dat omhoogkomt. Ook sturen we de waterstromen en brengen ‘het goede water op de goede plek’. Daarnaast is een goed beheer en inrichting van oevers en petgaten nodig. Een belangrijke maatregel voor het verbeteren van de waterkwaliteit in 1e t/m 5e Loosdrechtse Plassen is ook het project Zwevend slib en waterplanten.

Wat is de planning?

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in 2020 alle gegevens over het water van de Oostelijke Vechtplassen bijgewerkt. Op basis daarvan zijn alle maatregelen die nodig zijn om aan de randvoorwaarden te voldoen, op een rij gezet. Definitieve besluitvorming over het pakket aan maatregelen staat gepland voor medio 2022. Eind 2027 moeten alle maatregelen uitgevoerd zijn. 

Met wie werken we samen?

Er zijn veel organisaties die bij kunnen dragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt dan ook zoveel mogelijk samen met andere partners zoals provincie, gemeente, Natuurmonumenten, (recreatie)ondernemers en omwonenden. Veel maatregelen zijn onderdeel van de plannen die de provincie Noord-Holland maakt voor het Natuur Netwerk Nederland (NNN).

Vragen?

Wilt u meer weten over het verbeteren van de waterkwaliteit in de Oostelijke Vechtplassen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Jacques van Alphen: [email protected]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons