Slice 1

Aanpak

De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek en beschermd natuurgebied met een bijzondere geschiedenis en veel ruimte voor waterrecreatie. Het gebied heeft echter al lange tijd te kampen met hardnekkige problemen.

Met maar liefst 21 partijen hebben we een programma opgesteld om de problemen aan te pakken. Het gaat daarbij om overheden, ondernemers, belangenorganisaties en gebruikers van het gebied. Vanaf de start van het proces werken we met de Mutual Gains Approach en worden in dat proces begeleid door Frans Evers, de grondlegger van deze aanpak in Nederland. Samen maakten we een inventarisatie van alle belangen en stelden op basis daarvan een programma op dat alle partners recht doet: het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Eind 2017 hebben alle 21 partners het gebiedsakkoord ondertekend. Het akkoord heeft een looptijd van 10 jaar.

In het uitvoeringsprogramma dat gekoppeld is aan het gebiedsakkoord, hebben we 3 pijlers benoemd:

De ruim 25 projecten binnen die 3 pijlers vormen een samenhangend pakket aan maatregelen dat zich richt op een complete kwaliteitsverbetering van het hele gebied.

  • In het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is de ambitie uitgesproken om voor een periode van 10 jaar (2017–2027) samen te werken aan een forse kwaliteitsverbetering van natuur en landschap, recreatie en toerisme en de leefomgeving in het gebied.
  • Het Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen biedt een overzicht van drie pijlers, inclusief de daarbij behorende projecten en een planning voor de uitvoering ervan.

De pijlers zijn in evenwicht als de projecten die bij aanvang van het programma zijn geselecteerd, ook daadwerkelijk van de grond komen. Als blijkt dat een project niet uitvoerbaar is, dan heeft dat effect op de balans tussen de drie pijlers. Mogelijk zijn alternatieven nodig om het evenwicht te herstellen.

Voortgangsrapportage
Jaarlijks rapporteren we over de stand van zaken, de financiële voortgang en de bevindingen op het gebied van draagvlak en uitvoeringskracht. De voortgangsrapportage over 2023 vindt u hier.
De meest belangrijke en opvallendste cijfers zijn op 2 pagina’s bij elkaar gezet. Deze vindt u hier.

Participatie en omgevingsmanagement

Een groot deel van de projecten bevindt zich in een verkennende fase. Dit betekent dat we kansrijke mogelijkheden en scenario’s bestuderen en deze uitwerken tot haalbare plannen en uitvoerbare maatregelen. In deze fase kijken we hoe we de omgeving hierbij kunnen betrekken.

Per project bekijken we hoe we het overleg met de omgeving inrichten. Bij het oplossen van de baggerproblematiek hebben we een baggerplatform opgericht, voor natuurontwikkeling in Kortenhoef-Oost overleggen we met een vertegenwoordiging van grondeigenaren en bij het moderniseren van de recreatiesector verkent een transitieteam de mogelijkheden. Bij andere projecten betrekken we juist individuele bewoners, bijvoorbeeld als het gaat om maatregelen voor moerasvogels of bij het ontsluiten en aantrekkelijker maken van het gebied.

Meer informatie

Kijk op de desbetreffende projectpagina voor meer informatie, waaronder een planning. Ook vindt u er contactgegevens van de betrokken projectleider of het secretariaat.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons