Slice 1

Baggeren

Baggeren verbetert de doorvaarbaarheid en draagt eraan bij dat de plassen en de havens schoner worden én blijven. Prettig voor zwemmers, zeilers en gebruikers van jachthavens. Bovendien kan schone bagger uit de plassen gebruikt worden voor de aanleg van nieuwe natuur en het herstellen van legakkers.

Meer fases

De baggeropgave in de Oostelijke Vechtplassen is fors. Daarom is er gekozen voor een gefaseerde aanpak.

  • Fase 1: baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas
  • Fase 2: baggeren van de jachthavens
  • Fase 3: mogelijk baggeren van de Stille Plas en de Vuntus

Waar we precies gaan baggeren in de plassen is afhankelijk van de gemeten diepte en de hoeveelheden bagger en slib die afgegraven moet worden: waar is het nodig en waar niet? Het volledige waterbodemonderzoek dat bureau Tauw voor ons in 2018 heeft uitgevoerd, is erg zwaar (145 MB) en kunt u opvragen via [email protected].

Baggerplatform

We vinden het belangrijk dat direct belanghebbenden waar mogelijk mee kunnen denken over de aanpak. Daarom stellen we de plannen op in nauw overleg met het Baggerplatform waarin zowel HISWA Recron, het Plassenschap Loosdrecht, vereniging Kievitsbuurten, eigenaren van jachthavens en de betrokken gemeenten vertegenwoordigd zijn. Pas na afstemming met het baggerplatform worden de plannen voorgelegd aan het bestuur.

Fase 1: baggeren van 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas

Het baggeren van de 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas wordt uitgevoerd door Beens Dredging. In totaal wordt er ongeveer 135.000 m3 gebaggerd. De werkzaamheden zijn in volle gang en duren naar verwachting tot de herfst van 2024. Medio december 2023 is 60 procent van de afgesproken baggeraanpak gerealiseerd.

Omwonenden en bedrijven in de nabijheid van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas, de leidingen en het depot Mijnden-Zuidwest zijn geïnformeerd over het werk, de eventuele hinder die kan ontstaan en de maatregelen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Waar nodig zijn afspraken gemaakt met de direct betrokken grondeigenaren in de polder Mijnden-Zuidwest.

Vragen

Veelvoorkomende vragen hebben we onder elkaar gezet op een een handzaam A4-tje. Staat het antwoord dat u zoekt hier niet tussen of heeft u vragen met betrekking tot uw persoonlijke situatie? Neem dan contact om met de omgevingsmanager van de aannemer of het provincie Noord-Holland. Dat kan dat op de volgende manier:

Depot in de buurt

De herbruikbare bagger wordt via een overslaglocatie bij de Muyenveldse Wetering naar een aangrenzend perceel in de polder Mijnden Zuidwest gepompt.

  • Dit depot in de buurt heeft als voordeel dat er geen verkeer over de weg is om de bagger af te voeren: de afvoer van bagger gaat over het water en via leidingen ter plekke.
  • In polder Mijnden-Zuidwest leggen we de bagger op het weilanddepot te drogen.
  • Eenmaal droog – naar verwachting circa een jaar later – verspreiden we de uitgedroogde bagger over hetzelfde perceel. Dan is het weer herbruikbare grond.

Hierboven een impressie van het depot eind mei 2023 waar de bagger wordt gedroogd. In totaal worden 9 hectare, ofwel 12 voetbalvelden, benut om de bagger te drogen.

Planning werkzaamheden

Per kwartaal brengen we in beeld op welke plekken wordt gebaggerd. Info over de actuele planning en het laatste nieuws staat in de BouwApp die te downloaden is via Play Store of App Store. Hieronder de planning van het tweede kwartaal van 2024.

Nieuwsbrief

Tijdens de werkzaamheden geven wij ieder kwartaal een nieuwsbrief uit om u goed op de hoogte te houden van de vorderingen Als u zich abonneert dan ontvangt u de volgende nummers automatisch in uw mailbox:

Aanmelden nieuwsbrief Baggeren

Klachten

Heeft u een klacht of een melding? Dan kunt u contact opnemen met het servicepunt van de provincie Noord-Holland. Bellen kan ook en is gratis: 0800 – 0200 600. Het telefonisch meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar.

Fase 2: het baggeren van de jachthavens

In 2022 hebben we moeten concluderen dat een opslaglocatie voor bagger in het gebied rond de Oostelijke Vechtplassen geen haalbare optie is. Het neemt veel tijd en inspanning om een depot vergund en aangelegd te krijgen, bovendien is het erg duur om maatregelen te treffen die de natuur en de omgeving voldoende beschermen. Onderzoek liet zien dat het eenvoudiger en gunstiger is om de bagger met water en al naar een depot buiten het gebied af te voeren.

Dat neemt niet weg dat verenigingen en eigenaren van jachthavens er toch voor kiezen om zelf hun havens te baggeren en hun bagger naar bestaande depots buiten het Loosdrechts Plassengebied te brengen. Om hen behulpzaam te zijn hebben we – naast een uitgebreide checklist baggeren jachthaven – een aantal aandachtspunten op een rij gezet:

  • perceel: indien aanwezig kan de bagger op een aangrenzend perceel worden verspreid.
  • depot: licht verontreinigde bagger kan naar een bestaand depot in Mijdrecht of Wilnis worden gebracht; voor sterk verontreinigde bagger zijn rijksdepots beschikbaar, zoals de Slufter in Rotterdam (ook over de weg te bereiken).
  • vervoer: het ligt het meest voor de hand om bagger via de weg af te voeren (afvoeren over het water is traag en kostbaar). Als het overslaan van bagger in een vrachtwagen op eigen terrein niet lukt, dan is het ook mogelijk om – na afstemming – gebruik te maken van de werkhaven van het Plassenschap.

Fase 3: mogelijk baggeren Stille Plas en Vuntus

Anders dan in de 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas is er op dit moment nog geen plan om – in het kader van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen – de Stille Plas en Vuntus te gaan baggeren. Wel verkennen we met bewoners de mogelijkheden. Een baggeroperatie in de Vuntus of Stille Plas is echter vooralsnog heel onzeker. Eerst zullen we de eerste fase van het baggeren van Loosdrechtse Plas met succes moeten afronden voordat vervolgplannen uitgevoerd kunnen worden.

Vragen?

Wilt u meer weten over het baggeren in het Oostelijk Vechtplassengebied, dan kunt u contact opnemen projectleider Arno Peene.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons