Slice 1

Organisatie

Om te zorgen dat de projecten uit de aanpak vlot, ordentelijk en met respect voor omgeving en belanghebbenden worden uitgevoerd, werken we met een vaste organisatiestructuur. Zo is voor iedereen duidelijk waar en wanneer belangrijke stappen worden gezet.

De 21 partners die op 6 december 2017 het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen ondertekenden, willen in een periode van tien jaar een aantal hardnekkige problemen in dit kansrijke gebied aanpakken en oplossen. Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld met 3 pijlers en tientallen projecten.

Trekkers, leiders en teams

Voor alle projecten in het uitvoeringsprogramma is één van de partners aangewezen als trekker: die partner is verantwoordelijk voor de aanpak en de voortgang van het project. Zo wordt het project voor legakkerherstel getrokken door de gemeente Stichtse Vecht en is de baggeropgave in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland.

De ‘projecttrekkers’ wijzen voor elk project een projectleider aan die alleen of samen met een team, een plan van aanpak opstelt. In het plan van aanpak staan de uit te voeren maatregelen of werkzaamheden beschreven, samen met een planning, een kostenraming en een overzicht van taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het opdrachtgeverschap en het eventuele beheer en onderhoud. Maandelijks vindt er een online projectleidersoverleg plaats. Een keer per half jaar vindt dit overleg fysiek plaats en wordt de groep aangevuld met procesmanagers, communicatieadviseurs en andere betrokkenen. In dit overleg staat de voortgang van projecten centraal en de uitdagingen waar we samen voor staan.

Stuurgroep

In de stuurgroep nemen op bestuurlijk niveau de volgende partijen deel: provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de gemeenten Wijdemeren, Hilversum en Stichtse Vecht, Plassenschap Loosdrecht e.o., Regio Gooi en Vecht, LTO Noord, een vertegenwoordiging namens de diverse watersportorganisaties, Natuurmonumenten en de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen. De overige partners zijn agendalid en krijgen agenda, bespreekstukken en notulen toegestuurd.

De stuurgroep stelt plannen van aanpak en onderzoeksrapporten vast, geeft indien nodig advies aan het bevoegd gezag en is verantwoordelijk voor het toekennen of herverdelen van budgetten en het wijzigen van de scope van projecten. De stuurgroep jaagt aan, stelt voortgangsrapportages vast, bewaakt de kwaliteit en de zorgvuldigheid waarmee plannen tot stand komen en verzorgt de externe communicatie.

In 2024 komt de stuurgroep vier keer bijeen: op 10 april, 26 juni, 9 oktober en 18 december. Gedeputeerde Rosan Kocken van de provincie Noord-Holland is voorzitter van de stuurgroep.

Vertegenwoordigers partners

Provincie Noord-HollandRosan Kocken/ voorzitter[email protected]
Provincie UtrechtMirjam Sterk[email protected]
Waterschap Amstel, Gooi en VechtArjan van Rijn[email protected]
Gemeente WijdemerenEls Kruijt[email protected]
Gemeente Stichtse VechtHans van den Akker[email protected]
Gemeente HilversumBart Heller[email protected]
Regio G&VBart Heller[email protected]
NatuurmonumentenNinouk Vermeer[email protected]
WatersportorganisatiesHenk Bergsma[email protected]
LTO NoordArjan van Schaik[email protected]
BewonersfederatieMarije de Rooij[email protected]

Regiegroep

Voordat plannen en voorstellen aan de stuurgroep worden voorgelegd, spreekt eerst de regieroep er over. In de regiegroep zijn dezelfde partijen vertegenwoordigd als in de stuurgroep. De regiegroep toetst plannen en voorstellen, bewaakt de voortgang en samenhang van de projecten en bewaakt het programmabudget. De regiegroep komt eens in de zes weken bijeen. Programmamanager Joyce van Beek is voorzitter van de regiegroep.

Vertegenwoordiging partners

Provincie Noord-HollandJoyce van Beek[email protected]
Provincie Noord-HollandOscar Keunen[email protected]
Provincie UtrechtMarieke Kuijer[email protected]
Waterschap Amstel, Gooi en VechtWillemijn van Mossevelde[email protected]
Gemeente WijdemerenSaskia Hille[email protected]
Gemeente Stichtse VechtCarin Ogier[email protected]
Gemeente HilversumVybeke Pieters[email protected]
NatuurmonumentenPhilip Breitenstein[email protected]
WatersportverbondJan Willem Bouman[email protected]
BewonersfederatieRené Vierkant (Belp)[email protected]
Vereniging Behoud Loenderveense Plas (VBLP)Paul Linssen (VBLP)[email protected]
Ondernemers waterrecreatie/ HISWA-RECRONHans van der Laan[email protected]
Verblijfsrecreatie/VVBBVacant 
Communicatie OVPAnja Brands[email protected]

Programmabureau

De programmamanager geeft uitvoering aan de besluiten van de stuurgroep en de regiegroep en bereidt samen met de programmasecretaris de vergaderingen voor. Samen met de programmacontroller en de communicatiemanager vormen zij het programmabureau dat ondersteund wordt door het secretariaat OVP.

Over de dagelijkse gang van zaken heeft het programmabureau wekelijks afstemming met de financierende en capaciteit leverende partijen: de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht, de provincie Noord-Holland en het waterschap.

Programmabrede bijeenkomsten

Bij het uitwerken van de plannen houden we dwarsverbanden tussen belangen en projecten goed in de gaten. Naast klankbordgroepen en inhoudelijke platforms die vaak gekoppeld zijn aan specifieke projecten, organiseren we op regelmatige basis een algemene informatiemarkt of integratiebijeenkomst.

Bewoners, ondernemers, grondeigenaren en belangenorganisaties worden tijdig uitgenodigd en krijgen – afhankelijk van de opzet – vooraf gelegenheid om onderwerpen te agenderen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de actuele stand van zaken van de verschillende projecten te delen, eventuele kansen en knelpunten boven tafel te krijgen en belanghebbenden de kans te geven actief mee te denken over oplossingsrichtingen. De laatste grote informatiemarkt vond plaats op 12 oktober 2023 en trok circa 200 bezoekers. In oktober 2024 organiseren we alweer de vierde editie van de informatiemarkt.

Secretariaat OVP

Vanwege het grote aantal trekkers, projectleiders en -teams kiezen we heel bewust voor het communiceren van één loket voor vragen, verzoeken en mededelingen: het secretariaat OVP. We streven ernaar uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden of zorgen er – op uw verzoek – voor dat er contact wordt opgenomen voor een afspraak of telefonisch overleg.

Het secretariaat is bereikbaar via: [email protected]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons