Slice 1

Alternatieve projecten waterrecreatie

Nadat in september 2021 de plannen voor een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums kanaal sneuvelden, zette de stuurgroep zich actief in om één of meer goede alternatieven te verkennen waarmee de recreatiesector ook geholpen kan zijn. Het zogenaamde ‘Rondje om de Zuid’ – een vaarroute van het Tienhovens Kanaal richting de Vecht en de Kraaienestersluis – heeft die potentie.

Binnen de Oostelijke Vechtplassen is dit zogenaamd ‘Rondje om de Zuid’ de enige bestaande route die mogelijk bevaarbaar gemaakt kan worden voor kleine kajuitboten en zeilboten met een gestreken mast. Hierdoor zou een grotere doelgroep gebruik kunnen maken van de route, die bovendien een goede aanvulling zijn op het bestaande netwerk.

Stapsgewijze verkenning

Op 5 april 2023 stemde de stuurgroep in met een plan van aanpak voor het verkennen van de technische, ecologische en financiële haalbaarheid van het upgraden van deze vaarroute. Genoemde aspecten worden stapsgewijs onderzocht: na afronding van elke stap bouwen we een go/no moment in. Mocht het upgraden bijvoorbeeld technisch niet mogelijk blijken, dan houden we zoveel mogelijk budget beschikbaar voor eventuele alternatieven, zoals het upgraden van de bestaande light variant. Afhankelijk van de resultaten van de onderzochte aspecten, streven we ernaar de verkenning uiterlijk begin 2024 af te ronden.


Draagvlak

Het draagvlak onder omwonenden en eigenaren van aangrenzende percelen is zeer bepalend voor het proces. Hen is een persoonlijk gesprek aangeboden om te horen welke wensen er leven en of er risico’s zijn die men graag onderzocht wil zien. De eerste afspraken hebben al plaatsgevonden. 

Achterstallig onderhoud

Het ‘Rondje om de Zuid’ staat beschreven in de Haalbaarheidsstudie watersportrecreatie Oostelijke Vechtplassen (april 2022). Deze studie bevat een schat aan gegevens, op basis waarvan meerdere alternatieven zijn geformuleerd. Ook het oplossen van achterstallig onderhoud in vaarten, doorvaarten en sluizen zou soelaas kunnen bieden voor de watersport, aldus de onderzoekers van deze studie. Het is echter niet fair om het oplossen van achterstallig onderhoud ten koste te laten gaan van de nieuwe impuls waarnaar de watersportsector op zoek is. 

Wat hieraan vooraf ging ..

De veelbesproken vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal kende in eerste instantie zes varianten die allemaal effect hadden op recreatie, natuur, ondernemersklimaat, woongenot of waterwinning. Om die effecten inzichtelijk te maken is er eind 2019 een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. 

Het MER liet zien dat vanwege de impact op natuur en landschap, veel opties ongeschikt waren. Alleen het verbeteren van twee sluizen (het nulplusalternatief) én de route via de Vuntus en een gedeelte van de Loenderveense Plas Oost leken mogelijk inpasbaar. 

Het nulplusalternatief viel af omdat die optie geen extra vaarroutes opleverde. Om een goed afgewogen besluit te kunnen nemen over de route via Vuntus en Loenderveense Plas, was aanvullend onderzoek nodig. En dat betekent: extra tijd en extra geld. 

Niet-bindend advies

Op basis van de beschikbare informatie kwamen de partners er niet goed uit. Daarom besloot de stuurgroep begin 2021 onafhankelijk adviseur Bart Krol te vragen een niet-bindend advies uit te brengen over de kwestie. Op basis daarvan is besloten deze vaarverbinding los te laten en de focus te richten op alternatieven.

Vragen?

Wilt u meer weten over de verkenning naar het hier besproken Rondje om de Zuid, dan kunt u contact opnemen met projectleider Evelien de Looff, via [email protected] of Anne Garretsen, via [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons