Slice 1

Alternatieve projecten waterrecreatie

Nadat in september 2021 de plannen voor een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums kanaal sneuvelden, zette de stuurgroep zich actief in om één of meer goede alternatieven te verkennen waarmee de recreatiesector ook geholpen kan zijn. Het zogenaamde ‘Rondje om de Zuid’ – een vaarroute van het Tienhovens Kanaal richting de Vecht en de Kraaienestersluis – heeft die potentie.

Binnen de Oostelijke Vechtplassen is dit zogenaamd ‘Rondje om de Zuid’ de enige bestaande route die mogelijk bevaarbaar gemaakt kan worden voor kleine kajuitboten en zeilboten met een gestreken mast. Hierdoor kan een grotere doelgroep gebruik maken van de route, die bovendien een goede aanvulling zijn op het bestaande netwerk.

Stapsgewijs onderzoek

Op 5 april 2023 stemde de stuurgroep in met een plan van aanpak voor het verkennen van de technische, ecologische en financiële haalbaarheid van het upgraden van deze vaarroute. Genoemde aspecten zijn vervolgens stapsgewijs onderzocht.

Verkenning is gestopt

In de vergadering van de stuurgroep op woensdag 11 oktober 2023 is besloten te stoppen met de verkenning van het zogenoemde Rondje om de Zuid. Uit de verkenning blijkt dat de route niet geschikt kan worden gemaakt voor de kleinste klasse kajuit- en zeilboten met strijkbare mast (BRTN DM klasse), als ook niet voor een light variant waarbij de BRTN DM klasse als eis wordt losgelaten. We gaan op zoek naar andere mogelijkheden binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen om de waterrecreatie te versterken.  

Achterstallig onderhoud

Het ‘Rondje om de Zuid’ staat beschreven in de Haalbaarheidsstudie watersportrecreatie Oostelijke Vechtplassen (april 2022). Deze studie bevat een schat aan gegevens, op basis waarvan meerdere alternatieven zijn geformuleerd. Ook het oplossen van achterstallig onderhoud in vaarten, doorvaarten en sluizen zou soelaas kunnen bieden voor de watersport, aldus de onderzoekers van deze studie. Het is echter niet fair om het oplossen van achterstallig onderhoud ten koste te laten gaan van de nieuwe impuls waarnaar de watersportsector op zoek is. 

Wat hieraan vooraf ging ..

De veelbesproken vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal kende in eerste instantie zes varianten die allemaal effect hadden op recreatie, natuur, ondernemersklimaat, woongenot of waterwinning. Om die effecten inzichtelijk te maken is er eind 2019 een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. 

Het MER liet zien dat vanwege de impact op natuur en landschap, veel opties ongeschikt waren. Alleen het verbeteren van twee sluizen (het nulplusalternatief) én de route via de Vuntus en een gedeelte van de Loenderveense Plas Oost leken mogelijk inpasbaar. 

Het nulplusalternatief viel af omdat die optie geen extra vaarroutes opleverde. Om een goed afgewogen besluit te kunnen nemen over de route via Vuntus en Loenderveense Plas, was aanvullend onderzoek nodig. En dat betekent: extra tijd en extra geld. 

Niet-bindend advies

Op basis van de beschikbare informatie kwamen de partners er niet goed uit. Daarom besloot de stuurgroep begin 2021 onafhankelijk adviseur Bart Krol te vragen een niet-bindend advies uit te brengen over de kwestie. Op basis daarvan is besloten deze vaarverbinding los te laten en de focus te richten op alternatieven.

Vragen?

Wilt u meer weten over de verkenning naar het hier besproken Rondje om de Zuid of heeft u ideeën over andere alternatieven voor waterrecreatie, dan kunt u contact opnemen met programmamanager groenblauwe parels bij de gemeente Wijderemeren Saskia Hille via [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons