Slice 1

Natuurontwikkeling Het Hol

Beschermen en versterken

Het Hol is een gebied met karakteristieke laagveennatuur. De provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Waternet werken er samen om de natuur te beschermen en versterken. We willen graag dat de voedselrijkdom van het water omlaag gaat en het kalkrijke kwelwater beter wordt benut, zodat het proces van verlanding op gang kan komen. Dit is goed voor kalkminnende plantensoorten.

Inrichtingsplan

De waterkwaliteit en de inrichting van het watersysteem in het gebied zijn onderzocht en opgenomen in het concept inrichtingsplan (2021). Ook maakten we afspraken over de verdere planuitwerking en beschikbare financiën. De belangrijkste maatregelen zijn: baggeren, herinrichten van het watersysteem en het afplaggen van voormalige landbouwgrond. Het verbeteren van de waterkwaliteit is een belangrijk onderdeel van het plan. Een goede waterkwaliteit vormt de basis voor een gezond ecosysteem en is nodig voor het realiseren van de natuurdoelen.

Uitvoering

Nu de stuurgroep akkoord is met de vervolgaanpak voor Het Hol gaan we de maatregelen in twee fases uitvoeren. We starten met baggeren en het op orde brengen van het watersysteem zodat de fosfaatbelasting wordt beperkt en de nog aanwezige kwel optimaal wordt benut (fase 1). Begin 2024 is Natuurmonumenten gestart met de uitvoering van deze werkzaamheden. Daarna gaan we aan de slag met het herstellen van natuur en het ontwikkelen van nieuwe natuur (fase 2). Fase 2 wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland en staat gepland voor 2025-2027.

Vragen?

Meer weten over de natuurontwikkeling in Het Hol? Stuur een bericht aan projectleider Jeroen Braakman via [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons