Slice 1

Faunapassages

We verbeteren de ecologische samenhang tussen de deelgebieden van het Oostelijke Vechtplassengebied door de aanleg van faunapassages.

De Oostelijke Vechtplassen vormen een belangrijke schakel in het Nederlandse natuurnetwerk (NNN). Door natuurgebieden met elkaar te verbinden kunnen planten en dieren hun leefgebied verruimen, ook als ze daarvoor wegen en spoorlijnen moeten oversteken.

Door de aanleg van faunapassages in het gebied wordt de overlevingskans van dieren als de otter, de das en marterachtigen groter. Zo hebben we onder de N236 een doorgang gemaakt, waardoor het Naardermeer en de Ankeveense Plassen met elkaar verbonden zijn. En door het toevoegen van enkele loopplanken aan de Gele Brug in Ankeveen kunnen dieren ook daar veilig oversteken.

Er staan nog 13 locaties op de planning voor extra maatregelen om het leefgebied voor otters, bevers, boommarters en reeën te bevorderen en verkeerssterfte tegen te gaan. Het plan van aanpak hiervoor werd op 30 maart 2022 door de stuurgroep vastgesteld.

Naast het aanleggen van nieuwe faunapassages gaat het ook om het behoud van de laatste open (niet-bebouwde verbindingen) in bebouwd gebied. We kijken ook waar en hoe ondernemers in het gebied kunnen bijdragen aan het ontsnipperen van natuurgebieden. En we zoeken de samenwerking met aanwonenden om te kijken of er ook op particulier terrein maatregelen mogelijk zijn.

Wat is de planning?

We proberen de aanleg van faunapassages zoveel mogelijk te combineren met anderen projecten, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij onderhoud aan wegen. Per locatie bekijken we welke maatregelen nodig zijn. Het daadwerkelijk realiseren van faunapassages is dus afhankelijk van andere werkzaamheden. Tot aan de zomer van 2023 werken we de ontwerpen per locatie verder uit. Daarna leggen we in overleg met gemeente en grondeigenaren de faunapassages aan.

Wie werken er samen aan dit project?

Het aanleggen van faunapassages wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland in samenwerking met de gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waternet (gemeente Amsterdam), Regio Gooi en Vechtstreek, provincie Utrecht, particuliere grondeigenaren en ondernemers.

Vragen?

Meer weten over de faunapassages in het Oostelijk Vechtplassengebied? Neem dan contact op met projectleider Judith Weijers, [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons