Slice 1

Waterrecreatie ’s-Graveland en Kortenhoef

In dit project onderzoeken we op welke manier het aanbod voor waterrecreatie in ‘s-Graveland en Kortenhoef kan worden vergroot. Het bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandsevaart is één van de te onderzoeken varianten. Op basis van het onderzoek zal de stuurgroep een besluit nemen over het verder uitwerken van één of meer alternatieven.

Oorspronkelijk zou enkel de bevaarbaarheid van de ’s-Gravelandsevaart worden onderzocht. Op basis van nieuwe inzichten en signalen vanuit de omgeving is de doelstelling van dit project echter uitgebreid.

Door de ‘s-Gravelandsevaart open te stellen voor kleine vaartuigen ontstaan nieuwe routes en worden nieuwe bestemmingen bereikbaar. Ook de landgoederen langs de vaart zijn een bijzondere bezienswaardigheid. Bewoners zijn echter kritisch ten aanzien van het initiatief, zij maken zich zorgen over de gevolgen voor hun woningen (funderingen) en privacy en vrezen overlast.

Getrapt proces

In 2012 én in 2014 onderzocht ingenieursbureau Witteveen+Bos welke maatregelen nodig zijn (aan bruggen, sluizen en beschoeiingen) om deze vaart te bevaarbaar te maken voor kleine vaartuigen. Zij keek ook naar de noodzakelijke ecologische maatregelen en maakte een overzicht van financiële kosten en baten. Vanwege het ontbreken van middelen is destijds besloten te stoppen met verdere verkenningen. Met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen is het onderwerp opnieuw op de agenda gekomen.

In 2019 kreeg Witteveen+Bos de opdracht om de kosten in beeld te brengen voor het beschermen van funderingen tegen de invloeden van vaarbewegingen. Daarnaast is bureau Els & Linde gevraagd een quick scan uit te voeren naar de ecologische gevolgen van varen in de ’s-Gravelandsevaart.

Overleg met bewoners

In mei 2019 zijn omwonenden geïnformeerd over de herstart van het project en het voornemen de bevaarbaarheid van de ’s-Gravelandsevaart verder te onderzoeken. Zij kregen de mogelijkheid te reageren en hun belangen toe te lichten. Ook kon men zich aanmelden voor een werkgroep.

Vanwege capaciteitsproblemen heeft het project sindsdien langere tijd stilgelegen. Het is de bedoeling dat we het begin 2022 weer oppakken. Bewoners die tegen de bevaarbaarheid zijn, hebben zich intussen verenigd in de stichting Erfgoed ’s-Gravelandsevaart. De gemeente Wijdemeren is als trekker van dit project in overleg met deze stichting. Gesprekken met bewoners hebben er mede toe geleid dat het onderzoek nu een andere insteek heeft gekregen. In plaats van enkel het bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandsevaart, worden nu ook andere mogelijkheden onderzocht die het aanbod aan waterrecreatie in ’s-Graveland en Kortenhoef kunnen vergroten.

Vragen?

Wilt u meer weten over het vergroten van de waterrecreatie in ’s-Graveland en Kortenhoef, dan kunt u contact opnemen met het programmabureau, via [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons