Slice 1

Bestrijden van exoten

De van oorsprong Zuid-Amerikaanse waterplanten cabomba en vederkruid zijn exoten. Ze zijn als aquariumplant in Nederland terecht gekomen maar komen hier van nature niet voor. Omdat de populaties zich in rap tempo uitbreiden, vormen ze een bedreiging voor de waterrecreatie en de ontwikkeling van overige planten en dieren in de plassen.

Bij de aanpak van cabomba ligt het accent op het beheersen en voorkomen van verspreiding. Het volledig verwijderen van de waterplanten in het gebied is onmogelijk. De afgelopen jaren hebben overheden, beheerders, ondernemers en de Vereniging samen cabomba aanpakken (VSCA) samen een inhaalslag gemaakt: veel jachthavens en recreatieparken zijn intussen ‘cabomba-arm’. Het harken van cabomba vraagt elk jaar opnieuw om zorg en inspanning. Afspraken hierover leggen we vast in een gezamenlijk beheerplan.

Om meer zicht te krijgen op verspreiding en de effectiviteit van maatregelen hebben we in 2021 roosters geplaatst tussen Het Hol en het Moleneind. Daarnaast zijn recreanten en omwonenden door flyers en een brief geattendeerd op wat zij kunnen doen om verspreiding tegen te gaan. De komende jaren worden deze acties voortgezet.

Wat kun je zelf doen?

Planten die los raken kunnen verderop weer wortel schieten. Het is dus belangrijk om niet door de planten heen te zwemmen of te varen maar er juist omheen te gaan. We hebben voorlichtingsmateriaal ontwikkeld om recreanten, gebruikers en beheerders van de plassen hierop te attenderen.

Laten de planten toch los, verzamel ze dan en laat ze achter op een plek waar ze geen kwaad kunnen. Op de oever bijvoorbeeld en dan minstens een meter van de waterkant. Of neem ze mee: in de jachthavens staan vaak speciale bakken waar je cabomba in kunt gooien. 

Wil je meer doen? Meld je aan als vrijwilliger bij de VSCA: [email protected]. Vrijwilligers bij deze vereniging helpen ook scholieren met spreekbeurten en werkstukken over dit onderwerp.

Bestrijden van de Amerikaanse rivierkreeft

Amerikaanse rivierkreeften veroorzaken schade aan oevers en zijn slecht voor de natuur en waterkwaliteit. Ze woelen de bodem om en graven gaten en gangen. Het aanpakken van de Amerikaanse rivierkreeft is lastig: kreeften voelen zich overal thuis.

We weten nog maar weinig over deze soort. Meer onderzoek is daarom nodig zodat we weten hoe we de populatie kunnen verkleinen terwijl we de overlast beperkt houden. Dit is een langlopend onderzoek en valt buiten het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen.

Natuurherstel met kreeftenbeheersing
Sinds 2021 voert Waternet in opdracht van Waterschap AGV, provincie Utrecht en andere gebiedspartners het project ‘Natuurherstel met kreeftenbeheersing’ uit in de Molenpolder (N2000 gebied). Alhoewel dit geen project is van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen, kunnen we uiteraard wel leren van dit onderzoek. Meer informatie hierover vindt u op deze site.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons