… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

Slice 1
1 / 3

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek en beschermd natuurgebied met een bijzondere geschiedenis en veel ruimte voor waterrecreatie. Het gebied kampt ook met problemen. Sinds 2017 werken 21 partijen samen om de natuur te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de recreatiesector te moderniseren. De ruim 25 projecten vormen een samenhangend pakket aan maatregelen dat zich richt op een complete kwaliteitsverbetering van het hele gebied. Met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen ontwikkelen we een aantrekkelijk en toegankelijk landschap waar natuur en recreatie elkaar versterken en waar mensen graag wonen, werken en recreëren.

Slice 1

Tijdelijk baggerdepot kan ingericht

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben na integrale weging besloten een vergunning te verlenen voor de aanleg van een tijdelijk baggerdepot in de polder Mijnden Zuidwest. Voorwaarde is wel dat er maatregelen getroffen worden zodat trekganzen de komende winters in de directe omgeving kunnen overwinteren. Met dit GS-besluit kan het baggeren van de 1e t/m […]

Inloopbijeenkomst moerasvogels

Het gaat niet goed met kritische moerasvogels die typisch zijn voor het Loosdrechts Plassengebied. Daarom spannen we ons in om de leefomgeving van deze vogelsoorten te versterken. Op 30 januari tussen 18.30 en 20.30 uur organiseren we een inloopbijeenkomst over maatregelen die we in voorbereiding hebben voor de gebieden Hollands Ankeveen, Kortenhoef-West en de Loosdrechtse […]

Samen verder in Ster van Loosdrecht

De provincie Noord-Holland, de vereniging Ster van Loosdrecht en de betrokken grondeigenaren gaan samen het gebiedsaanbod voor de Ster uitwerken. Het gebiedsaanbod dat op 1 oktober 2021 door de vereniging werd aangeboden aan gedeputeerde Esther Rommel, betreft een voorstel voor natuurontwikkeling in dit NNN-gebied (Natuurnetwerk Nederland). Afgelopen zomer is afgesproken om het gebiedsaanbod als basis […]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons