Slice 1

Maatregelen voor moerasvogels

Moerasvogels zoals de grote karekiet, purperreiger en roerdomp, hebben het moeilijk in de Oostelijke Vechtplassen. Om hun leefgebied te beschermen, is dit gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De samenwerkende partners van de Aanpak Oostelijke Vechtpassen hebben de taak om hun leefgebied in stand te houden en te verbeteren.

Om een leefbaar landschap voor de moerasvogel te creëren, wordt gekeken naar de ontwikkeling van waterriet en het terugbrengen van de openheid van het oorspronkelijke laagveenlandschap. De maatregelen bestaan voornamelijk uit het herstellen van het open landschap door bomen weg te halen, percelen te vernatten, petgaten te graven, waterrietkragen aan te leggen en rietoevers te herstellen. Deze maatregelen vinden uitsluitend plaats op gronden van Natuurmonumenten en overheden.

Input uit omgeving

In de periode van juli 2019 tot augustus 2021 is een tweejarige verkenning uitgevoerd van kansrijke maatregelen voor moerasvogels. Op basis van een enquête onder omwonenden in 2020 selecteerden we kansrijke gebieden voor het treffen van maatregelen geselecteerd. In het voorjaar van 2021 vroegen we omwonenden en belangenorganisaties om mee te denken over de maatregelen zelf. De opgehaalde input is bij de bestaande ideeën gevoegd.

Presentatie ontwerp

In juni 2021 hebben we een eerste ontwerp gepresenteerd aan belangenorganisaties en andere belanghebbenden.

Met de toen opgehaalde reacties is het ontwerp aangepast en verbeterd. In oktober 2021 stelde de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen het plan van aanpak voor de planuitwerking vast, zodat de benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd. 

Voor maatregelen in de periode 2022-2025 zijn op basis van uitvoerbaarheid, beheerbaarheid en risico’s de gebieden Hollands Ankeveen, Kortenhoef West en de Loosdrechtse Plassen geselecteerd. Bureau RHDHV is vanaf mei 2022 aan de slag met het uitwerken van de onderzoeken en ontwerpen en met het doorlopen van formele procedures. We verwachten in december 2022 de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen aan te vragen zodat de werkzaamheden in juli 2023 van start kunnen. De uitvoering duurt tot het voorjaar van 2025.

Wat kunt u zelf doen?

Ook particulieren, vrijwilligers of ondernemers kunnen zich inzetten voor de moerasvogels. Vanuit de Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland (SKNL) is subsidie beschikbaar om grond om te vormen tot waardevol rietland waarvan het beheer duurzaam is geregeld. Subsidie is mogelijk voor twee onderdelen:

  • Functieverandering: compensatie voor waardedaling als landbouwgrond definitief wordt omgezet in natuurgrond
  • Investering: voor het realiseren van natuur op voormalig landbouwgrond, het verhogen van de natuurkwaliteit op een bestaand natuurterrein of het omzetten van grond naar een ander natuurbeheertype

Vragen?

Meer weten over de maatregelen voor moerasvogels? Of ziet u kansen voor waterriet op uw eigen perceel of gronden? Neem dan contact op met projectleider Astrid Smit: [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons