Slice 1

Van dorpslint naar recreatieboulevard

De lintbebouwing in het ‘hoefijzer van dijken’ is een landschappelijke waarde maar brengt ook problemen met zich mee. De ontsluitende infrastructuur fungeert tegelijkertijd als verkeers- én verblijfsgebied. Parkeergelegenheid is schaars en door de smalle wegen komen fietsers en voetgangers in de knel. Het gebied ‘verrommelt’ daarnaast gemakkelijk doordat bedrijven met hun rug naar de weg toe ontwikkeld zijn: het water – waar het allemaal om te doen is – ligt immers aan de achterzijde van de weg.

Op de Oud en op de Nieuw Loosdrechtsedijk zijn de wegen aan groot onderhoud toe. Dat biedt mogelijkheden om meerdere zaken tegelijk aan te pakken. Ook de Veendijk, Scheendijk, Horndijk en het Moleneind kampen met deze problematiek.

Nieuw Loosdrechtsedijk

De plannen voor de Nieuw Loosdrechtsedijk zijn op dit moment het verst gevorderd. De weg wordt daar van Boomhoek tot en met Muyeveld opnieuw ingericht. Het plan voor de herinrichting is in samenwerking met bewoners en ondernemers tot stand gekomen. Daarbij is gekeken naar rijsnelheid, ruimte voor voetgangers en fietsers, parkeerdruk, wateroverlast, verlichting en de mogelijkheden voor de aanleg van recreatiefaciliteiten. De start van de uitvoering staat gepland voor 2022.

In de aanloop naar die werkzaamheden gaan we in gesprek met bewoners en ondernemers om te kijken of zij bereid zijn op eigen terrein aanpassingen te doen zodat deze mooi aansluit op de nieuw ingerichte openbare ruimte. Zo proberen we een aantrekkelijke omgeving te creëren voor bewoners, bedrijven, passanten en recreanten.

Verderop in de tijd komen ook de andere dijken aan de beurt. Voor de Oud Loosdrechtsedijk is het idee is om de herinrichting vanuit een bredere scope op te pakken.

Ontwikkeling Scheendijk

Eind 2019 is de toekomstvisie Scheendijk vastgesteld. Op dit stuk grond komen veel belangen samen: parkeren, afval, veiligheid, ondernemen, recreëren, drinkwaterwinning, wandelen, fietsen, varen, natuur en wonen. De integrale visie is dan ook samen met belanghebbenden opgesteld. De bedoeling is het gebied een ruimtelijke kwaliteitsimpuls te geven, zowel aan de dijk zelf als aan de aangrenzende recreatieterreinen en bedrijfsterreinen.

Nu de toekomstvisie is opgeleverd is dit project eigenlijk klaar. De middelen voor uitvoering moeten komen uit het ‘wegenbeheerplan’ van de gemeente Stichtse Vecht en dat is nog niet vastgesteld.

Om toch voortgang te houden hebben we Accent Adviseurs en Exante, het onderzoeksbureau dat momenteel ten behoeve van het project Ontsluiting en toegankelijkheid (project 1.4) een mobiliteitsplan opstelt, gevraagd om bij het uitwerken van hun plannen de Scheendijk als voorbeeld te nemen. Het eindrapport inclusief de planuitwerking, wordt eind 2021 verwacht.

Vragen?

Wilt u meer weten over het ontwikkelen van recreatieboulevards in het Oostelijk Vechtplassengebied, dan kunt u contact opnemen met het programmabureau, via [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons