Slice 1

Natuurontwikkeling Kortenhoef Oost

In Kortenhoef Oost wordt gewerkt aan de verbetering van de bestaande natuur en de realisatie van nieuwe natuur. Voor het gebied wordt met inbreng van bewoners en belanghebbenden een inrichtingsplan opgesteld. Naast de ambities voor natuur worden ook aspecten zoals het woongenot voor omwonenden, de natuurbeleving voor bezoekers van het gebied en de toekomst van agrarische ondernemers meegewogen.

Het inrichtingsplan komt tot stand onder begeleiding van een projectgroep, die bestaat uit de provincie Noord-Holland, de gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten, LTO en Waternet AGV.

Resultaten verkenningsfase

In 2019 heeft onderzoeksbureau RHDHV een ecologische visie opgesteld. De vereniging van grondeigenaren (BAKEN) vroeg in 2020 om een second opinion op deze ecologische visie door Stichting Bargerveen. De projectgroep stemde hiermee in. Uit de second opinion kwam naar voren dat aanvullend veldonderzoek nodig was. Dit is in 2021 gedaan door Witteveen + Bos en de resultaten hiervan staan in deze rapportage. Stichting Bargerveen heeft de rapportage een beoordeling gegeven.

In de rapportage is te lezen dat er op enkele plekken in de polder sprake is van een hoge kweldruk en een relatief hoge grondwaterstand. Hier is het mogelijk om natte natuurtypes zoals nat schraalland en vochtig hooiland te ontwikkelen. Deze natuur is op landelijk, zelfs op Europees niveau, uniek en van grote waarde. In andere delen is de potentie voor natte natuurtypen een stuk lager, hier zou bloemrijk grasland kunnen worden ontwikkeld.

Vervolg gebiedsproces: planvormingsfase

Voor de planvormingsfase heeft de projectgroep een plan van aanpak geschreven. Een belangrijk onderdeel van de planvormingsfase is participatie met grondeigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden. Dit zorgt voor een compleet beeld, verrijking van kennis en mogelijk correcties of aanvullingen.

Met de kennis uit de verkenningsfase is een natuurambitiekaart opgesteld. De reacties hierop van bewoners en belanghebbenden worden meegenomen bij het opstellen van het concept-inrichtingsplan.

Vervolgens worden met alle grondeigenaren afspraken gemaakt over natuurdoelen op hun gronden en bijbehorende beheerafspraken. Dit duurt naar verwachting 2 jaar. Daarna wordt het ontwerp-inrichtingsplan voor vaststelling voorgelegd aan de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen en de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Over de aanpak van de voormalige vuilstort Groenewoud moet de provincie nog een besluit nemen. Dit besluit is bepalend voor de aanpak voor het hele gebied Kortenhoef Oost.

Vragen?

Meer weten over natuurontwikkeling in Kortenhoef Oost? Neem contact op met procesmanager Nathanael Korf via [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons