Slice 1

Verkenning investeringsfonds

Bij het opstellen van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen spraken de partners af de mogelijkheden voor een zogenaamde bedrijveninvesteringszone (BIZ) te verkennen. Eind 2021 werd duidelijk dat een investeringsfonds in de vorm van een obligatiefonds waarschijnlijk beter aansluit.

Een BIZ lijkt om meerdere redenen geen passend instrument voor de Oostelijke Vechtplassen: het kent teveel beperkingen om effectief te zijn. Een investeringsfonds in de vorm van een obligatiefonds sluit mogelijk beter aan.

Anders dan bij een BIZ kan een investeringsfonds van toepassing zijn op een groot, samenhangend gebied zoals de Oostelijke Vechtplassen. Daarnaast staat deelname open voor diverse doelgroepen en het biedt het de mogelijkheid initiatieven te steunen die gericht zijn op behoud en ontwikkeling van recreatief aanbod, cultuur, erfgoed en natuur. De stuurgroep heeft het transititieteam gevraagd dit verder te onderzoeken.

Verkenning

Het transitieteam brengt nu het draagvlak onder bewoners, bedrijven en belangengroepen in beeld en peilt tegelijkertijd de bereidheid bij betrokkenen om op termijn een actieve (trekkende) rol te vervullen in een fonds. Ook onderzoekt zij de manier waarop een dergelijk fonds voor de Oostelijke Vechtplassen georganiseerd kan worden. We verwachten dat de verkenning in het voorjaar van 2022 een vervolg krijgt.

Contact

We komen graag in contact met ondernemers, bewoners en gebiedspartijen die ideeën hebben voor passende initiatieven of die te zijner tijd mogelijk willen participeren. U kunt contact opnemen met ons secretariaat, [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons