Slice 1

Natuurontwikkeling

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden. De Oostelijke Vechtplassen vormen een belangrijke schakel in dit netwerk. De provincie Noord-Holland heeft bepaalde voorwaarden verbonden aan het gebruik, het beheer en de inrichting van het gebied.

Het verbinden van natuurgebieden zorgt ervoor dat planten en dieren zich gemakkelijker kunnen verspreiden. Zo nemen hun overlevingskansen toe en ontstaat er een duurzaam ecosysteem. Grote en robuuste natuurgebieden zijn bovendien beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden, zoals verdroging en stikstof. 

NNN in de Oostelijke Vechtplassen

Binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen hebben we de opdracht om de komende jaren zo’n 700 hectare grond te ontwikkelen tot natuur. Een deel hiervan is in eigendom van de provincie of partners. Bij het deel dat in eigendom is van particulieren, ligt deze opgave begrijpelijkerwijs gevoelig. In nauw overleg met grondeigenaren bekijken we de wensen en mogelijkheden om bestaande natuur te versterken of nieuwe natuur te ontwikkelen.  

Grondeigenaren kunnen kiezen om met een subsidie hun gronden zelf om te zetten naar natuur, of om dit uit te laten voeren door de provincie. Ook voor het onderhouden van deze ‘nieuwe’ natuur is subsidie beschikbaar. Op verzoek van de grondeigenaar kan de provincie grond ook aankopen. Bijvoorbeeld omdat het ingewikkeld is om de gewenste natuurdoelen te realiseren zijn of omdat een grondeigenaar dit niet zelf wil of kan doen. 

Het proces richting natuurontwikkeling is niet vrijblijvend. Als het niet lukt het eens te worden over een passende oplossing, dan kan de provincie in het uiterste geval besluiten de grond te onteigenen. Grondeigenaren in gebieden waar we nieuwe natuur willen realiseren, worden tijdig uitgenodigd voor een individueel gesprek over de plannen en mogelijkheden.

Fasen

De ontwikkeling van natuur verloopt in drie fasen: verkenning, planvorming en realisatie. Het resultaat van de verkennende fase is een overzicht van de ecologische mogelijkheden, specifieke kennis over het gebied en de toekomstplannen van grondeigenaren. Tijdens de planvorming wordt een inrichtingsplan opgesteld en maken we afspraken met grondeigenaren over de ontwikkeling van natuur. Daarna kan de realisatie worden gestart. Hier gaan meerdere jaren overheen. 

Deelgebieden

Zowel ten noorden als ten zuiden van de N201 heeft de provincie Noord-Holland gebieden aangewezen voor het ontwikkelen van nieuwe natuur. Daarbinnen zijn weer deelgebieden te onderscheiden. Aan de noordzijde gaat het om Kortenhoef Oost, Ankeveen en Kortenhoef West. Aan de zuidzijde om Weersloot, Ster van Loosdrecht, Vuntus en Het Hol. Per deelgebied wordt een eigen proces doorlopen waarbij de inbreng en medewerking van grondeigenaren, bewoners en ondernemers een belangrijke rol speelt. 

Kortenhoef Oost

In 2019 onderzochten we welke natuur op welke plek mogelijk is in Kortenhoef Oost. De resultaten hiervan zijn gebundeld in een ecologische visie. Op verzoek van de vereniging van grondeigenaren (BAKEN) hebben we in 2020 een tweede onderzoek uit laten voeren door Stichting Bargerveen. Ter afronding van deze ecologische visie is er in 2021 aanvullend veldonderzoek gedaan. Adviesbureau Witteveen en Bos is hier een jaar mee bezig geweest. Naar verwachting kunnen de uitkomsten hiervan in het najaar van 2022 worden gedeeld met gebiedspartijen en belanghebbenden. De uitkomsten worden gebruikt om de huidige natuurambitiekaart van de provincie te kunnen actualiseren.

Ankeveen

Om helder te krijgen welke natuurlijke inrichting waar in Ankeveen het meest gewenst is, stellen we de komende jaren ook voor dit gebied een ecologische visie op. Dit doen we samen met grondeigenaren en belanghebbenden in het gebied.

Een ecologische visie geeft op hoofdlijnen weer welke ambities bij welke locaties passen, gebaseerd op de data die op dat moment bekend is. Het laat de mogelijkheden en onmogelijkheden zien en de maatregelen die ermee samenhangen. In het najaar van 2022 kiest de projectgroep een bureau dat het onderzoek gaat uitvoeren. De ecologische visie en de wensen uit de omgeving vloeien uiteindelijk samen tot een inrichtingsplan voor het gebied. Eventueel is extra onderzoek nodig om te toetsen of ambities moeten worden aangepast. In september 2021 heeft de stuurgroep het onderliggende plan van aanpak vastgesteld.

Kortenhoef West

De opgave hier is om een deel van de nog niet als natuur ingerichte gronden in te richten als natuur. Eerst gaan we na of de NNN-grenzen zoals in het verleden zijn ingetekend, juist zijn. Vervolgens start de verkennende fase waarin we met partners, stakeholders en grondeigenaren kijken op welke wijze we de natuuropgaven die er liggen in het gebied, kunnen vormgeven.

Vragen?

Meer weten over natuurontwikkeling in Kortenhoef of Ankeveen? Neem dan contact op met projectleider Mieneke Zijlmans, [email protected].


Weersloot

Het verkennen van mogelijkheden voor natuur- en landschapsontwikkeling in Weersloot is klaar. Voor circa een kwart van de oppervlakte heeft de provincie gronden aangekocht of zijn er afspraken gemaakt over natuurbeheer en -ontwikkeling. Namens alle aangesloten grondeigenaren heeft de Vereniging Weersloot een (concept) gebiedsaanbod ontwikkeld en aangeboden aan de provincie. Het is een voorstel op basis van natuurpotenties en -kwaliteiten, huidig agrarisch gebruik en mogelijkheden voor recreatieve routes. Vereniging en provincie zijn nu met elkaar in gesprek over de inhoud van het gebiedsaanbod en de manier waarop dit kan worden uitgewerkt. In het oostelijk deel van het Weersloot-gebied zijn aanpassingen gedaan aan de begrenzing van het Natuurnetwerk. Deze aanpassing maakt het mogelijk een biologisch melkveebedrijf te verplaatsen en een ecologische verbinding naar de Utrechtse Heuvelrug aan te leggen.

Ster van Loosdrecht

De provincie Noord-Holland en de vereniging van grondeigenaren ‘Ster van Loosdrecht’ hebben al in 2013 specifieke afspraken gemaakt over het beheer van natuur en landschap in dit gebied. Het destijds door de vereniging opgestelde gebiedsaanbod vormde daarvoor de basis. Via particulier natuurbeheer heeft de vereniging Ster van Loosdrecht een deel van de beoogde natuur kunnen realiseren.

In 2021 heeft de vereniging haar geactualiseerde gebiedsaanbod aangeboden met daarin voorstellen voor natuurontwikkeling via zelfrealisatie, in combinatie met ander gebruik. Het is een veelomvattend aanbod voor een groot deel van het Ster-gebied. Vereniging en provincie zijn nu met elkaar in gesprek over de inhoud van het aanbod en de manier waarop dit kan worden uitgewerkt.

Vuntus

Het grootste deel van de natuuropgave in dit gebied is gereed: het gaat nu nog om circa 30 ha. die ingericht moet worden. De planvorming hiervoor is medio 2020 van start gegaan. Afgelopen periode is er met name gewerkt aan de uitwerking van de afspraken voor het VONA-terrein, dat van noord naar zuid door het Vuntus-gebied loopt.

Vragen?

Meer weten over natuurontwikkeling in Weersloot, Ster van Loosdrecht en Vuntus? Neem dan contact op met projectleider Reinier Verkaik, [email protected].


Het Hol

Het Hol is een gebied waar nog karakteristieke laagveennatuur aanwezig is maar de kwaliteit van de natuur gaat hard achteruit. De provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Waternet hebben een plan opgesteld om de bestaande natuur te herstellen en verder te ontwikkelen. Er is een concept inrichtings- en herstelplan vastgesteld door de stuurgroep (besluit van 30 juni 2021). In het plan zie je een eerste vertaling van de natuurambities in concrete maatregelen. De belangrijkste maatregelen zijn baggeren, plaggen en de aanleg van een installatie dat fosfaat aan het water onttrekt. Er vinden nog nadere onderzoeken plaats naar het watersysteem en de toegang. Er wordt gewerkt aan afspraken over de verdere planuitwerking en beschikbare financiën. Eind 2022 wordt het concept inrichtings- en herstelplan verder uitgewerkt en wordt de omgeving gevraagd hierop te reageren.

Vragen?

Meer weten over de natuurontwikkeling in Het Hol? Stuur dan een bericht aan omgevingsmanager Eugenie Ten Hag, [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons