Slice 1

Nieuws

Zonnige start baggerwerkzaamheden

Vandaag is het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas officieel van start gegaan. Bestuurders van gemeenten, provincie en waterschap Amstel, Gooi en Vecht zetten gezamenlijk een kraan in werking waarna de eerste schep bagger werd geschept. Tot medio 2024 wordt er ongeveer 115.000 m3 bagger uit de plassen gehaald. De […]

Waterbodemnota NU ter inzage

Om te voorkomen dat de waterkwaliteit in de Loosdrechtse Plassen verslechtert door het gebruik van grond en bagger, heeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de Waterbodemnota Loosdrechtse Plassen opgesteld. In de nota staan alle regels en opties voor het toepassen van baggerspecie in de Loosdrechtse Plassen op een rij. Voordat de nota van kracht […]

OVP-filmmatinee groot succes

Ondanks prachtig herfstweer kwamen er zo’n 200 belangstellenden naar de Oud-Loosdrechtsedijk om de film ‘Nederland onder water’ bij te wonen. De aanwezigheid van regisseur Arthur de Bruin was voor veel bezoekers de slagroom op de taart. Het programmabureau wil vaker ‘kennissessies’ organiseren over onderwerpen die raakvlakken hebben met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Vooraf trakteerde Arthur […]

Beheerplan Natura 2000 vastgesteld

De provincies Noord-Holland en Utrecht hebben het Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen 2022-2028 vastgesteld. Hierin staat beschreven welke maatregelen nodig zijn voor het behoud, het herstel en het verbeteren van de natuur in de Oostelijke Vechtplassen. De provincie Noord-Holland werkt nu verder aan maatregelen om Natura 2000-doelstellingen voor dit gebied te beschermen. Zij doet dit samen […]

Ontdek Nederland onder water

Vanwege de betrokkenheid van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht krijgen wij de gelegenheid om u te trakteren op een exclusieve voorvertoning van de film ‘Nederland onder water’ van regisseur Arthur de Bruin. Dat doen we op zondagmiddag 13 november tussen 15.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis, u bent van harte welkom. Speciaal […]

Groot Nimfkruid op de Veendijk

De aquatisch ecologen van Waternet hebben op de Veendijk de zeldzame waterplant Najas marina aangetroffen, beter bekend als Groot Nimfkruid. Dat is goed nieuws, het betekent dat er voldoende licht op de bodem valt. En die helderheid neemt naar verwachting alleen maar toe. Hoe zit dat? Groot Nimfkruid herken je aan de bruine stekels op […]

Animatie

Meer weten over het baggeren?

Binnenkort gaat het baggeren van 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas van start. De voorbereidingen van de werkzaamheden beginnen half oktober. De uitvoering start naar verwachting een maand later, half november dus. Bent u benieuwd? Wilt u weten hoe het baggeren wordt uitgevoerd en wat u hiervan gaat merken? Tijdens de informatiemarkt Oostelijke Vechtplassen op […]

Oproep: help je mee het Loosdrechts plassengebied op de kaart zetten?

In het Loosdrechts Plassengebied staan twee zaken als een paal boven water: er zijn volop ideeën om de recreatiesector een impuls te geven én er is een tekort aan mensen en middelen. Dat maakt het soms ingewikkeld om aan de slag te gaan. Om toch de boel in beweging te krijgen, zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die willen helpen. […]

Baggeren in november 2022 van start

In november 2022 gaan we van start met het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas. We verwijderen overtollig slib zodat de plassen beter bevaarbaar worden, de waterkwaliteit verbetert en de natuur de kans krijgt zich te ontwikkelen. Het werk wordt uitgevoerd door Beens Dredging B.V. en is medio 2024 klaar. […]

Animatie

Polder Mijnden Zuidwest definitieve locatie voor baggeropslag

Na vervolgonderzoek en gesprekken met direct betrokken grondeigenaren is de polder Mijnden Zuidwest nu definitief aangewezen als locatie voor het tijdelijk opslaan van bagger uit de Loosdrechtse Plassen. Hiermee is de weg vrij om te gaan uitvoeren. In november 2022 starten we met het baggeren. De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen wees in maart 2021 de polder […]

2e editie: Clean up the Lake

Zaterdag 10 september organiseert Jachthaven Kortenhoef de 2e editie van Clean up the Lake, een grootschalige opruimactie waarbij zwerfvuil op het water, op straat en in de bermen rond de plassen wordt opgehaald. Er wordt gewerkt van 09.00 tot 13.00 uur. Iedereen is welkom. Er liggen die ochtend 30 boten klaar om het water op te […]

Infomarkt op 11 oktober, komt u ook?

Op dinsdag 11 oktober organiseren we weer een algemene informatiemarkt over actuele projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Dit jaar vindt de markt plaats bij Lichtbaken, de voormalige NH-kerk aan de Oud Loosdrechtsedijk 230. U kunt tussen 17.30 en 20.30 uur binnen wandelen. U bent van harte welkom. Naast algemene informatie over de aanpak besteden […]

Clean-up: win-win op de SUP

Op zoek naar inspirerende voorbeelden van ‘natuurinclusief ondernemen’ in het Loosdrechts Plassengebied zijn we op bezoek bij Margriet Koeman, de eigenaresse van ikSUP aan de Oud Loosdrechtsedijk. Zij organiseert clean up-sessies en werkt samen met Natuurmonumenten, onder meer om kinderen bewust te maken van ‘goed gedrag’ op het water. Margriet had vroeger een broodjeszaak in […]

Vaarroute zuid mogelijk alternatief voor recreatie

De stuurgroep OVP heeft groen licht gegeven voor het verkennen van mogelijkheden voor een vaarroute aan de zuidzijde van de Oostelijke Vechtplassen. Het gaat om een route van het Tienhovens Kanaal richting de Vecht en de Kraaienestersluis. In de verkenning wordt uitgebreid input opgehaald bij belanghebbenden en geïnteresseerden in het gebied. Nadat in september 2021 […]

Waternatuur sterk achteruit door slechte waterkwaliteit

Er is een sterke achteruitgang van het aantal waterplanten in de Oostelijke Vechtplassen en daarmee ook van waterdieren. Dit blijkt uit een toets die Natuurmonumenten elke zes jaar uitvoert, waarbij de kwaliteit van de natuur in het water van de Vechtplassen wordt beoordeeld. Zorgelijk, want achteruitgang van de biodiversiteit en het definitief verdwijnen van soorten […]

Studie naar LegakkerFortenpad

Een wandelpad van Fort Tienhoven naar Fort Spion en onderweg genieten van het unieke legakkerlandschap van de Kievitsbuurten en de natuur in Polder Mijnden? De stuurgroep wil onderzoeken of dit LegakkerFortenpad financieel en technisch haalbaar is, en of er voldoende draagvlak is bij de belanghebbenden in het gebied. Als de haalbaarheidsstudie in het eerste kwartaal […]

Inrichten pilots legakkers bijna klaar

In de Kievitsbuurten bij Breukelen zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de pilots met legakkers (bijna) afgerond. De beschoeiingen zijn geplaatst en bij enkele pilots is bagger aangebracht. Binnenkort planten we riet (en beschermen dat met ganzenrasters) en brengen we de drijvende constructies aan. Daarna gaat het monitoren van start. De pilots zijn ingericht om te […]

Cabomba? Vaar er omheen!   

Ga je straks lekker het water op? Let dan goed op of je cabomba tegenkomt en vaar er met een grote boog omheen. Het is belangrijk dat we er samen voor zorgen dat deze exotische woekerende waterplant zich zo weinig mogelijk verspreidt.  Cabomba komt uit Zuid-Amerika en is als aquariumplant in Nederland terecht gekomen. Je […]

Vernieuwde recreatieve routes

Goed om te weten: het Fietsroutenetwerk Gooi & Vecht en de Toeristische Overstappunten (TOP’s) zijn vernieuwd. Bovendien is nu – na een lang traject – ook het Wandelnetwerk Gooi & Vecht volledig gerealiseerd. De routenetwerken zijn deels gesitueerd in het gebied rond de Oostelijke Vechtplassen. Daarom delen we het hier. Bezoekers en inwoners kunnen nu zelf […]

Jan en Jaap op zoek naar Bink

Vogelliefhebber Jaap Graveland verzon vorig voorjaar de naam ‘Bink’ voor de grote karekiet die sinds 2021 broedt bij de Waterleidingplas. Als beloning mocht Jaap samen met vogelexpert Jan van der Winden langs bij Bink en zijn vrouwtje. Half juni troffen zij elkaar. Ook Bink was van de partij. Tijdens het bezoek was het gezang van […]

Werkbezoeken moerasvogels

Op 15 en 21 juni jl. brachten vertegenwoordigers van Waternet, adviesbureau RHDHV, provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, gemeente Wijdemeren en Recreatie Midden-Nederland een werkbezoek aan de Oostelijke Vechtplassen. Men wilde de positieve effecten van het plaatsen van ganzenrasters met eigen ogen zien. Het verschil tussen plekken waar wel of niet rasters zijn geplaatst, is duidelijk zichtbaar. Achter […]

Stikstof en de Oostelijke Vechtplassen

Ook het programmamanagement van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen heeft kennis genomen van de brief aan de Tweede Kamer met aangescherpte doelen voor het terugdringen van stikstof die minister Van der Wal op 10 juni jl. uitstuurde bij de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk gebied. De kamerbrief bevat ook voor ons nieuwe informatie. Tot nu […]

Broedende ijsvogels in drukke jachthaven? Het kan!

Door samen met specialisten de juiste maatregelen te nemen, is het zelfs in een druk recreatief gebied mogelijk om ijsvogels een veilige broedplek te bieden. Dat is althans de conclusie die Hans van der Laan trekt, nu er volgens plan opnieuw ijsvogels broeden in zijn drukbezochte jachthaven. Toevalstreffer? Zeker niet, dit is wel degelijk het […]

Vergunningaanvraag baggeren van start

Het baggerproject is één van de grootste projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. De start van de uitvoering staat gepland voor het najaar van 2022: we beginnen dan met het baggeren van de 1e tot en met 5e Loosdrechtse Plas. Omdat sommige vergunningen een lange doorlooptijd hebben, vragen we ze nu al wel aan. Het […]

Besluiten vanuit de stuurgroep

Op woensdag 30 maart 2022 kwam de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen bijeen. Zij wees drie gebieden aan waar maatregelen worden uitgevoerd om het leefgebied voor moerasvogels te verruimen, stemde in met het plan van aanpak voor de aanleg van faunapassages in het gebied en stelde de Voortgangsrapportage 2021 vast. Het centrale deel van Hollands Ankeveen, Kortenhoef […]

Maatregelen moerasvogels stap verder

De stuurgroep heeft besloten om in het centrale deel van Hollands Ankeveen, in Kortenhoef West en in de Loosdrechtse Plassen maatregelen uit te voeren om het leefgebied van een aantal bijzondere broedvogels uit te breiden. Van de roerdomp, woudaap, grote karekiet, porseleinhoen, purperreiger en zwarte stern zijn in de Oostelijke Vechtplassen namelijk minder exemplaren aanwezig […]

Gedeputeerde bezoekt Kortenhoef en Ankeveen

Op vrijdag 25 maart ging Esther Rommel, gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland voor natuur en landschap, grond, bodemdaling en stikstof, op werkbezoek in de Oostelijke Vechtplassen. Rommel ontmoette de bestuursleden van BAKEN, de vereniging van grondeigenaren in Kortenhoef en Ankeveen, voor de derde keer. Het gesprek ging deze keer over de afronding van het Natuurnetwerk […]

Natura 2000-beheerplan NU ter inzage

Om ervoor te zorgen dat het leefgebied van dieren zoals de roerdomp en de Noordse woelmuis ook voor de toekomst blijft behouden, hebben de provincies Noord-Holland en Utrecht voor de Oostelijke Vechtplassen een Natura 2000-beheerplan opgesteld. Dit plan staat vanaf vandaag online. Uw zienswijzen zijn tot en met 1 mei 2022 welkom. In het Natura […]

Utrechtse gedeputeerden bezoeken Stichtse Vecht

Op 17 maart brachten de Utrechtse gedeputeerden Huib van Essen en Arne Schaddelee een bezoek aan de Scheendijk en de Kievitsbuurten in de gemeente Stichtse Vecht. Hier spelen verschillende projecten uit de Aanpak Oostelijke Vechtplassen, zoals het duurzaam herstellen van legakkers en de wens om dorpslinten te transformeren naar recreatieboulevards. Wethouder Maarten van Dijk van […]

Nieuw: VVV-infopunt in Loosdrecht

Op vrijdag 11 maart is er bij Tabac & Gifts in Oud Loosdrecht een VVV-informatiepunt geopend: vlakbij de Porseleinhaven en net op tijd voor het komend vaarseizoen. Bezoekers en bewoners van Loosdrecht kunnen er terecht voor brochures, routetips en recreatiekaarten. Het informatiepunt maakt deel uit van de winkel Tabac & Gifts die sinds december 2021 […]

Baggerpilot in de Wijde Blik

De komende twee weken wordt er bagger verwijderd bij de Zuwe in Kortenhoef. Dat is nodig omdat omwonenden daar onbedoeld te maken kregen met een ophoging aan bagger en slib, terwijl men juist het eigen terrein op orde had gebracht. Door de herstelactie te combineren met een kortlopende pilot, slaan we twee vliegen in één […]

Waterbodemonderzoek in jachthavens

Voor eigenaren van jachthavens is bagger een constante bron van zorg: elk seizoen opnieuw moeten zij maatregelen nemen om havens en ligplaatsen bereikbaar te houden. En baggeren is niet goedkoop. Ook binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen is er aandacht voor bagger in de jachthavens. Op uitnodiging van projectleider Arno Peene kwamen donderdag 3 maart circa […]

Op bezoek bij BAKEN

Op donderdag 17 februari kwam BAKEN, de belangenvereniging voor grondeigenaren in Kortenhoef en Ankeveen, bijeen voor een algemene ledenvergadering. Projectleider Mieneke Zijlmans verzorgde er een presentatie over natuurontwikkeling in Kortenhoef Oost, Kortenhoef West en Ankeveen. Er was ruim gelegenheid voor vragen en opmerkingen. Er waren zo’n 30 leden aanwezig. Naast een wederzijdse kennismaking en een […]

Gebiedsakkoord verdient actualisatie

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft besloten het gebiedsakkoord en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma te actualiseren. Doel is het management en de sturing van het programma te versterken en de financiële huishouding te ordenen. Deze actualisatie is het antwoord op onder meer de aanbevelingen van adviesbureau Arcadis naar aanleiding van de evaluatie van aanpak en werking […]

Nieuw jaar, nieuwe website

Nadat we u afgelopen zomer trakteerden op een frisse en gezamenlijke programmastijl, staat sinds begin deze maand ook de bijbehorende website online! Net als voorheen te vinden via www.vechtplassen.nl. We hebben de aanpak met de 3 pijlers en de daaraan gekoppelde projecten een centrale positie gegeven. Elk project heeft een eigen pagina: met actuele info, […]

Bescherming rietkragen krijgt vervolg

De komende drie jaar worden de rasters rondom rietkragen waar nodig vervangen, verplaatst of aangevuld. De rasters beschermen het riet tegen ganzenvraat. De stuurgroep OVP heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. De provincie Noord-Holland, Waternet, Natuurmonumenten en het Plassenschap voeren het project uit. Als na drie jaar blijkt dat de rasters niet meer nodig zijn, worden […]

Werkzaamheden pilots Kievitsbuurten van start

Binnen het project ‘Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap in de Kievitsbuurten’ voert gemeente Stichtse Vecht 6 pilots uit om te onderzoeken welke type natuurvriendelijke beschoeiing het beste werkt om legakkers te beschermen. De werkzaamheden voor deze pilots zijn gestart. Donderdag 9 december is het bouwbord onthuld door Maarten van Dijk, wethouder natuur en landschap in […]

Nieuwe karekiet zoekt naam

Het gaat beter met de grote karekiet in de Oostelijke Vechtplassen. Door diverse maatregelen is de populatie nu weer stabiel, terwijl daarvoor het aantal paren jarenlang afnam. Vogelexpert Jan van der Winden volgt de paren op de voet. Hij is op zoek naar een naam voor een nieuw karekietmannetje dat zich afgelopen voorjaar in het […]

Goed bezochte informatiemarkt

Een kleine 200 bewoners en belangstellenden hebben zich dinsdag 12 oktober laten informeren over de projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. In totaal stonden er 17 kramen opgesteld. De projectleiders waren aanwezig om tekst en uitleg te geven. “Er is veel gedeeld én we hebben een schat aan informatie opgehaald”, aldus programmamanager Nanette van Goor. […]

Besluiten stuurgroep OVP

Op maandag 4 oktober kwam de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen bijeen. Hierbij een overzicht van de belangrijkste bespreek- en besluitpunten: Alternatieve maatregelen voor de watersport In plaats van een vervolgonderzoek naar de mogelijkheden voor een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal, besloot de stuurgroep zich te concentreren op alternatieve projecten ten behoeve van de […]

Verbetering leefgebied moerasvogels gaat nieuwe fase in

De verkenning naar maatregelen die nodig zijn om het leefgebied van moerasvogels te verbeteren, is klaar. We weten nu welke maatregelen op welke plek het meest effectief zijn. Op basis van deze verkenning gaf de stuurgroep op 4 oktober 2021 groen licht om de maatregelen te gaan uitvoeren. In 2022 vragen we de noodzakelijke vergunningen […]

Samen werken aan alternatieven voor de watersport

In plaats van een vervolgonderzoek naar de mogelijkheden voor een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal, besloot de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen op 4 oktober 2021 zich te concentreren op alternatieve projecten ten behoeve van de watersportsector. De mogelijke aanleg van een vaarverbinding via de Vuntus en de Loenderveense Plas is daarmee van […]

Toekomstbeeld 2030: een stip op de horizon voor recreatie

Samen met lokale ondernemers is er het afgelopen jaar gewerkt aan een gezamenlijk toekomstbeeld voor recreatie in het Loosdrechts Plassengebied. Op maandag 4 oktober stelde de stuurgroep de eindrapportage vast. Met 4 inspirerende sfeerbeelden worden de kansen en mogelijkheden voor het gebied zichtbaar gemaakt. Een werkgroep gaat aan de slag om bevindingen en aanbevelingen om […]

Geen BIZ, mogelijk wel een investeringsfonds

De stuurgroep heeft besloten de verkenning naar een BIZ (bedrijven-investeringszone) los te laten en in plaats daarvan de focus te richten op een investeringsfonds. Een BIZ lijkt om meerdere redenen geen passend instrument voor de Oostelijke Vechtplassen: het kent teveel beperkingen om effectief te zijn. Een investeringsfonds in de vorm van een obligatiefonds sluit mogelijk […]

Baggeren Loosdrechtse Plassen steeds dichterbij

De afgelopen 5 maanden hebben we een aanbestedingsprocedure doorlopen om de juiste aannemer te vinden voor het baggeren van de 1e tot en met de 5e plas. De opdracht is onlangs gegund aan Beens Dredging BV, de baggerdivisie van Beens Groep. Het komende halfjaar werken we samen met aannemer en adviseurs het ontwerp verder uit waarbij […]

Kennismaken met Wouter de Waal, projectleider Transitie recreatie en toerisme

De afgelopen jaren heeft Nanette Elfring zich als gebiedsloods ingezet om samen met ondernemers, initiatiefnemers en exploitanten de gewenste modernisering van de recreatiesector op gang te brengen. Ondanks succes en resultaat werd duidelijk dat er meer nodig is om de sector economische vitaal te houden. Daarom is voor de komende periode Wouter de Waal aangetrokken, […]

Informatiemarkt 12 oktober

Nu we door de versoepelingen weer fysiek bij elkaar mogen komen, praten we u graag uitgebreid bij over actuele zaken binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Op dinsdag 12 oktober organiseren we een algemene informatiemarkt. De markt vindt plaats bij Ottenhome, Zuwe 20 in Kortenhoef. U kunt tussen 17.00 en 21.00 uur binnenlopen, wanneer het u […]

Pas op de plaats quick scan Nieuwe Polderplas

Het maken van een quick scan voor mogelijkheden bij het inrichten van de Nieuwe Polderplas ligt tijdelijk stil. Dat komt omdat nog niet duidelijk is of en hoeveel bagger er beschikbaar komt. Ook weten we op dit moment niet aan welke kwaliteitseisen de bagger moet voldoen. Deze informatie is wel nodig voor het maken van […]

Pilots voor het herstel en behoud van uniek legakkerlandschap

Met behulp van 5 pilots onderzoekt gemeente Stichtse Vecht welk type natuurvriendelijke beschoeiing het best werkt om de legakkers in de Kievitsbuurten duurzaam te behouden. De werkzaamheden aan de pilots starten in oktober 2021 op legakkers van het Plassenschap Loosdrecht en duren tot het voorjaar van 2022. Daarna start een monitoringsperiode van 2 jaar. Voor […]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons