Slice 1

Nieuws

Voortgangsrapportage OVP 2023

Programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen maakt tussenbalans op

De jaarlijkse voortgangsrapportage van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen laat zien dat veel projecten zich nog in de voorbereidingsfase bevinden. Sinds de start van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen in 2017 is bijna 30% van het totale programmabudget van € 52,2 miljoen uitgegeven. Dit geld ging met name naar onderzoek en overleg met partners en […]

Online bijeenkomst legakkerherstel Kievitsbuurten

De gemeente Stichtse Vecht organiseert dinsdagavond 28 mei een online bijeenkomst voor eigenaren van legakkers in de Kievitsbuurten. De aanwezigen worden tijdens deze bijeenkomst bijgepraat over het verloop van de pilots, die sinds de zomer van 2022 plaatsvinden. Ook kunnen zij reageren op de voorlopige uitwerking van de stimuleringsregeling. De bijeenkomst start om 19:30 uur […]

Gaat u mee op Vroege Vogelvaart?

Vanaf zondag 19 mei tot en met 25 augustus kunt u iedere zondag meevaren met een Vroege Vogelvaart van de fietsboot. De boot vertrekt om 7.00 uur en meert om 9.00 uur uur weer aan bij de Fuut, kruising Nieuw-Loosdrechtse Dijk en Herenweg. Reserveren is verplicht. Deze tocht is vooral interessant voor vogelspotters en natuurliefhebbers. […]

Dode brasems in Ankeveense Plassen

Waternet onderzoekt de doodsoorzaak van een groot aantal dode brasems, dat vorige week, na een nacht met onweer, in het water bij het gemaal Hollands Ankeveen dreef. De dode brasems zijn vorige week nog uit het water gehaald. De dode vissen hadden uiterlijk geen schade. Nader onderzoek moet uitwijzen waaraan de vissen zijn dood gegaan. […]

Provincie vraagt bijna €10 miljoen aan voor natuurherstel in de Vechtplassen

De provincie vraagt bijna € 10 miljoen aan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het uitvoeren van maatregelen die kwetsbare natuur in de Vechtplassen helpen herstellen van de gevolgen van stikstofneerslag. Naar verwachting wordt deze zomer bekend of het ministerie de totale aanvraag honoreert. Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer Naast de veenmosrietlanden en […]

14 ontwerpen voor faunapassages in de maak

Voor veel dieren is het belangrijk dat natuurgebieden verbonden zijn met elkaar. Dat zorgt voor meer bewegingsvrijheid en minder ongelukken. Momenteel is een ingenieursbureau samen met ecologen bezig om 14 faunapassages te ontwerpen voor in de Oostelijke Vechtplassen. Faunapassages zijn kleine doorgangen onder een weg of brug. Denk aan goten, tunnels, loopplanken of rasters. Het […]

Fietsboot Loosdrechtse Plassen

De fietsboot vaart weer

Vanaf vrijdag 26 april gaat de fietsboot weer varen op de Loosdrechtse Plassen. De fietsboot vertrekt drie keer per dag (10:00 uur, 12:20 uur en 14:40 uur) vanuit de Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht en vaart via het recreatie-eiland Markus Pos en de Fuut naar de Strook en weer terug. U kunt niet reserveren voor de fietsboot. […]

Aan de slag met de samenwerkingsagenda

De gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren gaan samen met de provincie Noord-Holland de acties oppakken uit de nieuwe samenwerkingsagenda. De acties richten zich op het behouden van een sterke, duurzame, gezonde en economisch krachtige Gooi en Vechtstreek. De agenda bevat geen nieuw beleid, maar benadrukt op welke onderwerpen de provincie en gemeenten […]

Uitzetten van mosselen in de Molenpolder

Zorgt een robuust ecosysteem voor minder rivierkreeften?

Begin dit jaar is Waterschap Amstel Gooi en Vecht gestart met een ecosysteemaanpak beheersen rivierkreeft in de Molenpolder. Onderzocht wordt of in een robuust ecosysteem de negatieve effecten van rivierkreeften beperkt blijven. Een van de activiteiten is het uitzetten van mosselen, dat onlangs plaatsvond. Mosselen hebben verschillende positieve effecten op een gezond ecosysteem. Door water […]

Baggeren werkhaven De Rimboe januari 2024

Afvoerregeling voor bagger havens

Om havens te ondersteunen om te baggeren, heeft de stuurgroep OVP op 10 april toegezegd dat er een regeling komt die havens helpt bij het afvoeren van niet-toepasbare bagger. Bovendien wordt samen met de haven-eigenaren onderzocht of bij het plassengebied een of meerdere baggerbergingsplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor kan de toepasbare bagger voortaan in het […]

Plan voor recreatie en natuur Wijde Blik wordt uitgewerkt

Het project ‘Kwalitatieve impuls recreatie en natuur Wijde Blik’ krijgt vanuit de Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP) een financiële bijdrage om het plan verder uit te werken. Op eigen initiatief ontwikkelden de jachthavenondernemers rondom de Wijde Blik (verenigd in de Vereniging Waterrecreatie Kortenhoef) en Natuurmonumenten een plan om de recreatieve kwaliteit en de natuurwaarden op de […]

Vervolgonderzoek naar luwtestructuren in de Loosdrechtse Plassen

Dit voorjaar onderzoekt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen met Tijhuis Ingenieurs waar welke luwtestructuren het beste kunnen worden geplaatst in de Loosdrechtse plassen. Luwtestructuren kunnen rietkragen of palenrijen zijn. Deze zorgen voor minder golfslag en minder opwerveling van slib. Op luwe plekken kunnen waterplanten zich makkelijker vestigen en groeien. Waterplanten dragen bij aan een […]

Jasper Blom: Uiteindelijk heb je elkaar nodig

Na ruim 15 jaar actieve betrokkenheid nam jachthaveneigenaar Jasper Blom woensdag 10 april afscheid van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen (OVP). Henk Bergsma, oud-voorzitter van de Koninklijke Watersport Vereeniging (KWV) Loosdrecht, vertegenwoordigt voortaan de watersport- en recreatieorganisaties in deze stuurgroep. Wij vroegen Jasper naar zijn ervaringen, resultaten en verwachtingen.  Als student was Jasper graag betrokken bij […]

Stuurgroep stelt middelen beschikbaar voor plan van aanpak De Heul

De stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen stelt 50.000,- euro beschikbaar voor de uitwerking van een plan van aanpak voor het herstellen van de vaarverbinding De Heul in Loosdrecht. De Heul vormt samen met het Horregat de schakel tussen de Vuntus en de Eerste Loosdrechtse Plas. Omdat de beschoeiing van deze vaarverbinding zich in slechte staat bevindt, […]

Aanvullende maatregelen nodig voor natuurherstel

De natuur in de Natura 2000-gebieden Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer staat onder druk. De natuurkwaliteit is achteruitgegaan en het behalen van de natuurdoelen is niet in zicht. Deze conclusie trekt de Ecologische Autoriteit na bestudering van de natuurdoelanalyses van deze gebieden. Het advies luidt aanvullende maatregelen te treffen, vooral buiten het gebied, om zodoende de […]

Vaarexcursies Ankeveense Plassen

Natuurmonumenten gooit trossen los in Ankeveense Plassen  

Vanaf eind april gooit Natuurmonumenten de trossen los op de Ankeveense Plassen. Dan kan iedereen weer deelnemen aan één van de vaarexcursies. De vrijwillige boswachters staan te trappelen om je de mooiste plekjes van dit gebied te laten zien. Smalle slootjes en weidse plassen De Ankeveense Plassen kun je het best beleven vanaf het water. […]

Welke kansen zijn er voor natuur in lage delen Gooi- en Vechtstreek?

De provincie Noord-Holland gaat in de lage delen van de regio Gooi en Vecht de kansen onderzoeken voor natuurontwikkeling en -versterking, ook buiten Natura 2000 gebieden. Het onderzoek richt zich op de laaggelegen delen omdat hier kalkrijk grondwater (kwelwater) vanuit de Heuvelrug omhoog komt. Verschillende planten zijn afhankelijk van dit kwelwater. Vanaf deze maand bepaalt […]

We kunnen weer varen

Het officiële vaarseizoen is 1 april weer van start gegaan. Gaat u varen? Ga dan goed voorbereid het water op. Hieronder vindt u enkele sites met handige informatie. Check voor vertrek altijd uw route. Het is goed om te weten wat de hoogte van uw boot is, zodat u zeker weet dat u onder de […]

Mijndense sluis

Werkzaamheden Mijndense sluis

Tot vrijdag 17 mei vinden er werkzaamheden plaats aan de Mijndense sluis. De remmingswerken in het water voor de sluis worden vervangen. De sluis blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor boten, maar u kunt beperkte overlast ervaren. De houten remmingswerken dienen als wachtplaats voor boten en ter bescherming van de sluis. De Mijndense sluis ligt […]

Rosan Kocken: ‘We gaan verder met gebiedsproces Oostelijke Vechtplassen’

Onlangs publiceerde gedeputeerde Rosan Kocken een blog waarin ze nader ingaat op de afronding van het Natuurnetwerk Nederland in de provincie Noord-Holland. Rosan: ‘De komende jaren gaan we verder met de al lopende gebiedsprocessen. De gebieden waar we ons op blijven richten liggen in de binnenduinrand in bijvoorbeeld Zuid-Kennemerland en de veenweidegebieden in Laag Holland […]

Subsidiemogelijkheden voor ondernemers en particulieren

Binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen zetten 21 partijen zich in om de natuur te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de recreatiesector te moderniseren. In veel projecten werken de partijen daarbij samen met ondernemers en particulieren. Ondernemers en particulieren met haalbare ideeën kunnen voor de realisatie hiervan echter ook zelfstandig subsidie aanvragen bij overheidspartijen. In […]

rossig fonteinkruid

Het gaat slecht met de waterplanten in het Vechtplassengebied

Uit onderzoek dat het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vorig jaar heeft laten uitvoeren blijkt dat planten (water, oever-, landplanten en mossen) die afhankelijk zijn van grondwater de laatste decennia achteruit zijn gegaan. Soorten die hiervan niet afhankelijk zijn, vertonen geen achteruitgang. Deze resultaten zijn belangrijk om de juiste KRW (Kaderrichtlijn Water)-maatregelen te kunnen nemen. […]

Bedankt Jacob en Tom!

De regiegroep heeft tijdens de vergadering van 14 maart afscheid genomen van Jacob van der Meulen en Tom Fick. Beide heren hebben vele jaren de watersport sector vertegenwoordigd in diverse projectgroepen van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen en de regiegroep. Kritische blik Al die jaren bleven zij met name aandacht vragen voor realisatie van projecten uit […]

Extra controle op illegaal afgemeerde en (half) verzonken boten

De komende weken controleren de boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) van de gemeente Wijdemeren extra op illegaal afgemeerde en (half) verzonken boten. Deze boten zorgen voor verrommeling, overlast en gevaarlijke situaties wanneer deze net onder de waterspiegel zijn gezonken. Binnen de gemeente Wijdemeren mogen boten maximaal drie dagen liggen op openbare ligplaatsen zoals bij de eilanden, groenstroken […]

Bestuurslid Arjan Wisseborn (60) overleden

Geschokt hebben wij kennis genomen van het overlijden van Arjan Wisseborn op donderdag 14 maart. Hij was als wethouder bij de gemeente Stichtse Vecht lid van de Stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Onze gedachte en medeleven gaan uit naar zijn familie en vrienden. We wensen hen veel sterkte en kracht de komende tijd. Vanwege zijn ziekte […]

Bekijk de waterkwaliteit in uw werk- of woongebied

De meetgegevens over de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in het beheergebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn bijeengebracht op een overzichtelijke website. Op de site staat per (deel)gebied de beoordeling van de waterkwaliteit. De beoordeling is gebaseerd op het aantal planten en de soorten planten die in het water leven. Per afwateringsgebied staan ook […]

Werkzaamheden in Het Hol

Onlangs is Natuurmonumenten gestart met het verwijderen van vervuilde bagger die zich in de noordoosthoek van Het Hol bevindt. Aan de noordkant is gestart met het aanleggen van een toegangsweg. De bagger wordt vanuit de watergangen direct in vrachtauto’s geladen en afgevoerd via de N201. Tijdens de werkzaamheden zorgen verkeersregelaars ervoor dat fietsers en automobilisten […]

Ondernemers laten van zich horen

Ruim 50 ondernemers en andere belangstellenden waren aanwezig tijdens de bijeenkomst over het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen op maandagavond 26 februari in theater De Dillewijn in Ankeveen. De aanwezigen waren kritisch en stelden vooral vragen over de voortgang van de projecten en initiatieven. Na een welkomstwoord van Dik van Enk, voorzitter van de ondernemersvereniging Ondernemend […]

Groenewoud vanuit de lucht

Provincie onderzoekt saneringsmogelijkheden Groenewoud en bijbehorende kosten

In opdracht van de provincie Noord-Holland gaat Afvalzorg onderzoeken welke saneringsmaatregelen er mogelijk zijn voor de voormalige vuilstort Groenewoud en wat deze zouden kosten. Deze informatie hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie nodig om een besluit te kunnen nemen over de toekomst van Groenewoud. Onderzoek naar verschillende vormen van saneren Afvalzorg gaat de kosten […]

Nieuw gemaal Loodijk Ankeveen

Vandaag opende Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een nieuw gemaal aan de Loodijk in Ankeveen. Het gemaal zorgt ervoor dat fosfaatrijk water niet meer in de plassen terecht komt, maar op een andere plek in de polder naar buiten wordt geleid. En levert daarmee een bijdrage aan een betere waterkwaliteit. Planten en dieren zoals kranswieren, […]

Nieuwe ozoninstallatie Horstermeer verwijdert medicijnresten uit rioolwater

Op 12 februari opende demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers samen met vertegenwoordigers van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een nieuwe ozoninstallatie op de rioolwaterzuivering Horstermeer. De installatie zorgt ervoor dat 80% van de medicijnresten uit het rioolwater verdwijnt en niet meer in de Vecht terecht komt. Daardoor wordt het water in de […]

Stimuleringsregeling legakkers uitgesteld

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving gaat de stimuleringsregeling voor particulieren voor het behoud en herstel van het legakkerlandschap in de Kievitsbuurten in de Loosdrechtse Plassen niet in per 1 maart 2024. De regeling wordt uitgesteld omdat na 1,5 jaar ecologisch monitoren de resultaten nog onvoldoende zijn om duidelijke conclusies te kunnen trekken ten aanzien van […]

Porseleinhoen

Meer broedende moerasvogels in de Vechtplassen

Het aantal broedende moerasvogels in de Vechtplassen is toegenomen de laatste zes jaar. De hoogste stijging vond plaats in gebieden waar natuurherstelprojecten zijn uitgevoerd, zoals onder andere in het Weerslootgebied en polder Achteraf. In deze gebieden zijn onder andere oude petgaten opengemaakt, waardoor meer overgangen van open water naar verschillende typen moeras- en rietland voorkomen. […]

baggeren Oostelijke Drecht

Baggeren Loosdrechtse Plassen ligt op schema

Het baggeren van de 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas loopt volgens planning. Zo’n 70 procent van de opgave is bereikt: circa 95.000 m3 bagger is inmiddels uit de plassen gehaald. Op dit moment vinden op de 4e en 5e plas baggerwerkzaamheden plaats. De kwartaalplanning staat op: www.vechtplassen.nl/baggeren. De bagger is opgeslagen in een weilanddepot dat […]

Ecologiscge Autoriteit bezoekt Oostelijke Vechtplassen

Ecologische Autoriteit bezoekt Oostelijke Vechtplassen

De Ecologische Autoriteit (EA) heeft vandaag (maandag 5 februari) een bezoek gebracht aan de Oostelijke Vechtplassen. Er stonden twee locaties op het programma van het veldbezoek: Hollands Ankeveen-Oost en de Westbroekse Zodden. Er is besproken wat nodig is om de natuur te beschermen en verschillende planten en dieren in het gebied te behouden. In maart […]

Kortenhoef Oost

Kansen voor natuurontwikkeling in Kortenhoef Oost

Onderzoek naar de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in het deelgebied Kortenhoef Oost toont aan dat er op plekken unieke natte natuur kan worden gerealiseerd. Ook zijn er kansen voor het ontwikkelen van bloemrijk grasland. Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Witteveen + Bos. De resultaten zijn te lezen in deze rapportage. Resultaten onderzoek Het onderzoek laat […]

Projectleiders OVP wisselen ervaringen uit

Donderdag 1 februari kwamen circa 20 projectleiders, programmamanagers en andere betrokkenen bij het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP) bij elkaar om informatie uit te wisselen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. De betreffende medewerkers van de provincies Noord-Holland en Utrecht, de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht en de organisatie Waternet/AGV vonden het een […]

Ondernemersbijeenkomst: 26 februari

Op maandagavond 26 februari organiseren we in samenwerking met ondernemersvereniging Ondernemend Wijdemeren en HISWA-RECRON een bijeenkomst voor ondernemers in het plassengebied over het versterken en verbeteren van het recreatief aanbod in de Oostelijke Vechtplassen, een van de doelen uit het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen (AOV). Welke ideeën zijn er en wat is er nodig om […]

Rietveld in Ankeveen 2019

Nieuwe oogstmachine voor natte ondergrond

Medio januari werd op een veenweideperceel in Ankeveen lisdodde en riet geoogst met een machine met dichte rupsbanden, die speciaal voor de natte ondergrond is ontwikkeld. De ervaringen die worden opgedaan vormen onderdeel van de pilot natte teelt van vezelgewassen als alternatieve inkomsten voor boeren in veenweidegebieden binnen het Veenweide Innovatieprogramma (VIPNL). Het VIPPNL draait […]

Waterschap AGV organiseert boerenbijeenkomsten

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) organiseert in februari vier boerenbijeenkomsten in haar werkgebied, waarvan op 5 en 7 februari in het plassengebied. In deze bijeenkomsten kunnen boeren met AGV in gesprek over het watersysteem en -kwaliteit. Bent u boer in het plassengebied en heeft u geen uitnodiging ontvangen? Stuur dan een mail naar [email protected]. […]

Overzicht subsidieregelingen voor agrariërs

De provincie Noord-Holland heeft een overzicht gemaakt van mogelijke subsidieregelingen voor agrariërs. U kunt het overzicht hier downloaden: subsidieoverzicht landbouw. Het overzicht bevat zowel landelijke regelingen (vanuit het Rijk) als regelingen van de provincie Noord-Holland. De regelingen staan op thema, zoals innovatie, biologische landbouw, bedrijfsbeëindiging en natuurinclusief ondernemen.  

Reageren op ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied

Vanaf deze week is het mogelijk te reageren op het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het bijbehorende milieueffectrapport (planMER). Via de website www.platformparticipatie.nl/NPLG kunt u tot en met 26 februari 2024 een zienswijze indienen. Het NPLG brengt de opgaven op het gebied van stikstof, natuur, water, klimaat en bodem samen en […]

Het gaat goed met de grote karekiet

De grote karekiet, een van de zeldzaamste broedvogels van Nederland, had in 2023 een goed jaar. Het aantal territoria van deze broedvogel nam minimaal tien procent toe ten opzichte van 2022, waarmee de licht stijgende trend zich voortzet. In de Oostelijke Vechtplassen werden circa 30 territoriale mannetjes aangetroffen. De populatie in het plassengebied moet onder […]

Bezoekers waarderen Ankeveense Plassen met 8,6

De bezoekers van de Ankeveense Plassen, een laagveengebied met grote plassen, smalle slootjes, rietland en moerasbos, geven het natuurgebied gemiddeld een 8,6. Het gebied dankt dit hoge rapportcijfer met name aan de flora en fauna. Maar liefst 93% van de respondenten komt voor de natuur. Dit blijkt uit het natuurbelevingsonderzoek dat Natuurmonumenten afgelopen jaar uitvoerde […]

Gemeente Wijdemeren gaat De Gouden Greep handje helpen

De gemeente Wijdemeren gaat een projectteam formeren voor de omvorming van eiland Weer in de Loosdrechtse Plassen tot De Gouden Greep. De gemeente is enthousiast over het plan en ziet het vooral als haar taak om de samenwerking te zoeken met partners uit het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen en te onderzoeken of verbinding kan worden […]

Rosan Kocken over ervaringen, taken en uitdagingen

Na enkele bezoeken aan het gebied Gooi & Vecht en twee vergaderingen met de stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen stelden we Rosan Kocken, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, enkele vragen over haar rol als voorzitter. Wat zijn jouw eerste ervaringen als voorzitter bij het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen? Ik heb net de tweede vergadering [13 december, […]

Het Hol

Verbetering natuur in Het Hol start in februari

In februari starten we met de verbetering van de natuur in Het Hol. De werkzaamheden bestaan uit baggeren en het aanpassen van het watersysteem. Naar verwachting duurt dit tot eind 2026. Natuurgebied Het Hol, gelegen tussen Kortenhoef en Oud-Loosdrecht, kent karakteristieke laagveennatuur. We werken hier aan versterking van unieke natuur. Door te baggeren, brengen we […]

Joyce van Beek nieuwe programmamanager OVP

De provincie Noord-Holland heeft Joyce van Beek formeel per 1 december aangesteld als nieuwe programmamanager voor Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP). Ze vervulde de functie sinds 1 april als plaatsvervanger van Nannette van Goor, die de afgelopen drie jaar programmamanager was. Joyce van Beek doet dit vanuit haar functie van programmamanager Landelijk Gebied bij de provincie […]

Loenderveense Plassen

Winterexcursies Loenderveense Plassen

Ontdek hoe mooi de Loenderveense Plassen in de winter zijn. De boswachters van Waternet nemen je graag mee op een wandeling rondom de Waterleidingplas en vertellen je onderweg meer over het gebied en de flora en fauna. Ga wintergasten spotten zoals nonnetje, krooneend, smient en kuifeend. Op 26 december is er een speciale kerstwandeling. Op […]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons