rossig fonteinkruid
Slice 1

Het gaat slecht met de waterplanten in het Vechtplassengebied

Uit onderzoek dat het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vorig jaar heeft laten uitvoeren blijkt dat planten (water, oever-, landplanten en mossen) die afhankelijk zijn van grondwater de laatste decennia achteruit zijn gegaan. Soorten die hiervan niet afhankelijk zijn, vertonen geen achteruitgang. Deze resultaten zijn belangrijk om de juiste KRW (Kaderrichtlijn Water)-maatregelen te kunnen nemen.

De helft van de voor het Vechtplassengebied zo kenmerkende, grondwaterafhankelijke planten (de kwelsoorten) vertoont een afnemende trend of is nagenoeg uit het gebied verdwenen. Het gaat om soorten als rossig fonteinkruid, waterviolier en gewone dotterbloem.

Grondwaterinvloed

Voor het verbeteren van de gebiedspecifieke flora en het realiseren van de KRW- en Natura2000-doelen is het essentieel dat de kwelvegetatie zich herstelt. Dit onderzoek ondersteunt de gedachte dat herstel van de grondwaterinvloed in het gebied hiervoor noodzakelijk is.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht brengt de komende tijd de effecten en de uitvoerbaarheid van de KRW-maatregelen in beeld om zo definitieve keuzes te kunnen maken. Maatregelen die inmiddels zijn geselecteerd: het omvormen van naaldbossen naar loofbossen om zo verdamping tegen te gaan en het beperken of (na onderzoek) verplaatsen van de locaties van grondwaterwinning.

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie over het onderzoek leest u in dit artikel.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons