Slice 1

Nieuw gemaal Loodijk Ankeveen

Vandaag opende Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een nieuw gemaal aan de Loodijk in Ankeveen. Het gemaal zorgt ervoor dat fosfaatrijk water niet meer in de plassen terecht komt, maar op een andere plek in de polder naar buiten wordt geleid. En levert daarmee een bijdrage aan een betere waterkwaliteit.

Planten en dieren zoals kranswieren, fonteinkruiden en vissen als de snoek profiteren van een betere waterkwaliteit.

Bekijk het filmpje over schoon water in de Ankeveense Plassen.

Kaderrichtlijn Water

Het gemaal maakt onderdeel uit van de maatregelen die het waterschap neemt voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit zijn Europese regels met als doel de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2027 goed te hebben. Het nieuwe gemaal Loodijk en een bijbehorende stuw bij de Kooibrug zijn weer een stap in de goede richting. Het doel is om in heel Europa de waterkwaliteit goed te krijgen. En de ecologische kwaliteit mag nergens minder worden.

Op de website van het waterschap leest u meer over de KRW-maatregelen.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons