Slice 1

Samen zorgen voor gezond water

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat in 17 wateren in de Oostelijke Vechtplassen de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren. Door maatregelen als het verminderen van fosfaat en het herstellen van kwelwater probeert het waterschap bij te dragen aan het zo snel mogelijk voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. 

Het water in de Oostelijke Vechtplassen is bijna overal te voedselrijk. Dit betekent dat de fosfaatbelasting groter is dan het watersysteem aan kan. Prima omstandigheden voor algen en kroos die hard groeien en het water troebel maken. Maar hierdoor krijgen waterplanten te weinig licht en sterven af, en dat gaat dan weer ten koste van kleine waterbeestjes en vissen. 

Ook opwervelend slib kan water vertroebelen. Voedselrijk en troebel water zijn ideaal voor exoten zoals de woekerplant Cabomba en voor de Amerikaanse rivierkreeft. Als de exoten de plaats innemen van inheemse waterplanten, kan dat schadelijk zijn voor onze natuur. 

Maatregelen

Door het omleiden van waterstromen of door zuivering, kan het waterschap de hoeveelheid fosfaat in het water verminderen en zorgen dat ‘het goede water op de goede plek’ komt. Daarnaast zorgt zij voor het herstel van kwel – goede kwaliteit grondwater dat omhoogkomt – en voor een goede inrichting en beheer van oevers en petgaten. 

Het totale maatregelenpakket van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor de periode 2022-2027, bestaat uit bijna 300 maatregelen voor 41 wateren. In de Oostelijke Vechtplassen gaat het om 17 wateren waar maatregelen worden genomen.

Samenwerking

Het zorgen voor gezond water doen we samen. Niet alleen het waterschap neemt maatregelen, ook andere partijen doen dit. Het inrichten en onderhouden van watergangen gebeurt bijvoorbeeld door agrariërs, de aanpak van riool overstorten door gemeenten en het intensiveren van rietbeheer door Natuurmonumenten. Sommige maatregelen zijn onderdeel van de plannen die provincies maken voor het Natuur Netwerk Nederland (NNN). 

Kaderrichtlijn 

Een van de belangrijkste taken van het waterschap is de zorg voor gezond water. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) speelt hierbij een belangrijke rol. Dit kader verplicht ons om de kwaliteit van water te beschermen en te verbeteren. Op veel plaatsen in de Oostelijke Vechtplassen voldoen we nog niet aan de gestelde eisen. Dat is de reden dat een deel van het maatregelenpakket juist hier wordt uitgevoerd.

Wil je weten hoe het gesteld is met de waterkwaliteit in de plassen, meren en rivieren in jouw directe omgeving? Check de factsheets van KRW, daar vind je alle informatie per regio gecategoriseerd. 

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons