Uitzetten van mosselen in de Molenpolder
Slice 1

Zorgt een robuust ecosysteem voor minder rivierkreeften?

Begin dit jaar is Waterschap Amstel Gooi en Vecht gestart met een ecosysteemaanpak beheersen rivierkreeft in de Molenpolder. Onderzocht wordt of in een robuust ecosysteem de negatieve effecten van rivierkreeften beperkt blijven. Een van de activiteiten is het uitzetten van mosselen, dat onlangs plaatsvond. Mosselen hebben verschillende positieve effecten op een gezond ecosysteem. Door water te filteren zorgen ze voor helder water en krijgen waterplanten de kans te groeien.

Amerikaanse rivierkreeften zijn invasieve soorten, die van nature niet in Nederland voorkomen. De laatste jaren nemen de aantallen enorm toe waardoor ze een bedreiging vormen voor de (aquatische) ecologie. In de Vechtplassen gaat dit met name om de rode en geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft.

Beheersen kreeftenpopulatie

Sinds 2021 probeert Waternet de kreeftenpopulatie terug te brengen met behulp van diverse soorten kreeftenvangtuigen. Alleen vangen blijkt echter niet genoeg. Als het vangen stopt, nemen de aantallen weer snel toe. Daarom is het waterschap dit jaar op een oppervlakte van 2 ha in natuurreservaat de Molenpolder gestart met het testen en onderzoeken van een ecosysteemaanpak. Dit houdt in dat de robuustheid en veerkracht van het ecosysteem worden verbeterd om het aantal kreeften terug te dringen. Tot op heden ontbreekt een precieze uitwerking van een dergelijke aanpak.

Helder en planten- en dierrijk water

Andere activiteiten die dit voorjaar binnen deze aanpak worden uitgevoerd zijn het aantrekken en uitzetten van natuurlijke predatoren van de kreeft, zoals vogels en verschillende  vissoorten (zoals snoek, baars, paling en de meerval). Vorig jaar is krabbenscheer uitgezet. Daarnaast worden in 2024 verschillende soorten onderwater- en oeverplanten geënt. De ontwikkeling van waterplanten vormt een essentieel onderdeel van een gezond ecosysteem in en om het water. Intensieve monitoring moet uitwijzen of het ecosysteem stabiel blijft als Waternet in de loop van 2025 stopt met het vangen van kreeften in dit gebied.

Herintroductie van krabbenscheer

Meer informatie

De praktijktest maakt deel uit van het project ‘Natuurherstel met kreeftenbeheersing’, dat Waternet sinds 2021 uitvoert in de Molenpolder (N2000 gebied) in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, provincie Utrecht en andere gebiedspartners. Dit project is mogelijk dankzij financiering vanuit de subsidieregeling Programma Natuur van provincie Utrecht en de subsidieregeling Versneld natuurherstel van RVO. De resultaten uit dit project kunnen mogelijk ook worden gebruikt voor het beheersen van rivierkreeften in het Vechtplassengebied. Meer informatie over het kreeftenonderzoek in de Molenpolder vindt u hier.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons