Voortgangsrapportage OVP 2023
Slice 1

Programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen maakt tussenbalans op

De jaarlijkse voortgangsrapportage van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen laat zien dat veel projecten zich nog in de voorbereidingsfase bevinden. Sinds de start van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen in 2017 is bijna 30% van het totale programmabudget van € 52,2 miljoen uitgegeven. Dit geld ging met name naar onderzoek en overleg met partners en andere partijen uit de omgeving om zodoende inzicht in de haalbaarheid van uitvoering van projecten te krijgen. De verwachting is dat dit jaar een aantal projecten richting uitvoering gaat.

In het programma werken 21 partijen samen aan een aantrekkelijk en toegankelijk landschap waar natuur en recreatie elkaar versterken en mensen graag wonen, werken en recreëren. Dit gebeurt aan de hand van drie pijlers: ontwikkelen vrijetijdslandschap, versterken ecologie en moderniseren van de recreatiesector. Het programma loopt tot en met 2027.

De voortgangsrapportage 2023 met daarin de status per project vindt u hier.
De bijbehorende infographic op 2 A4-tjes vindt u hier.

Ontwikkelen vrijetijdslandschap

Het geld voor de pijler ‘Ontwikkelen vrijetijdslandschap’ ging de afgelopen jaren onder andere naar onderzoeken voor het herstel van de bevaarbaarheid van de ’s-Gravelandsevaart en het realiseren van een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal. Omdat deze verbindingen niet haalbaar bleken, zijn deze projecten gestopt. Het idee is om de middelen die hierdoor beschikbaar blijven, via een recreatiefonds aan andere projecten te besteden. De mogelijkheden hiervan worden de komende maanden onderzocht. Het baggeren van de eerste tot en met vijfde plas is inmiddels afgerond. De volgende stap bestaat uit het baggeren van de jachthavens, waarover overleg plaatsvindt met de eigenaren van de havens. Voor projecten die bijdragen aan het ontwikkelen vrijetijdslandschap is voor de komende jaren totaal nog bijna € 16 miljoen beschikbaar.

Versterken ecologie

Sinds 2017 is er binnen de pijler ‘Versterken ecologie’ ingezet op projecten als natuurontwikkeling, faunapassages, maatregelen voor moerasvogels en het verbeteren van de waterkwaliteit. In natuurgebied Het Hol is begin dit jaar een start gemaakt met de baggerwerkzaamheden, later dit jaar volgt het op orde brengen van het watersysteem. De processen voor het realiseren van natuur zijn intensief en nemen veel tijd in beslag. Deze lopen daarom waarschijnlijk door na afronding van het programma. Voor projecten die bijdragen aan het versterken van ecologische waarden is voor de resterende programmaperiode nog bijna € 20 miljoen beschikbaar.

Moderniseren recreatiesector

In overleg met gebiedspartijen is het Toekomstbeeld Loosdrechts Plassengebied 2030 opgesteld, dat richting geeft aan gewenste ontwikkelingen binnen het gebied. De partners ondersteunen deze visie, maar vinden daarbij ook dat basisvoorwaarden zoals een goede bevaarbaarheid en bereikbaarheid van de plassen op orde moeten zijn, en hierover afspraken voor de toekomst moeten worden gemaakt. Binnen deze pijler is voor de resterende looptijd van het programma nog bijna € 59.000,- beschikbaar.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons