Slice 1

Baggeren en zwevend slib

1.7.1 Baggeren

Baggeren verbetert de doorvaarbaarheid en draagt eraan bij dat de plassen en de havens schoner worden én blijven. Prettig voor zwemmers, zeilers en gebruikers van jachthavens. Bovendien kan schone bagger uit de plassen gebruikt worden voor de aanleg van nieuwe natuur en het herstellen van legakkers.

De baggeropgave in de Oostelijke Vechtplassen is fors. Vandaar dat we kiezen voor een gefaseerde aanpak.

  • Fase 1: baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas
  • Fase 2: baggeren van de jachthavens
  • Fase 3: mogelijk baggeren van de Stille Plas en de Vuntus

Waar we precies gaan baggeren in de plassen is afhankelijk van de gemeten diepte en de hoeveelheden bagger en slib die afgegraven moet worden: waar is het nodig en waar niet? Het volledige waterbodemonderzoek dat bureau Tauw voor ons in 2018 heeft uitgevoerd, is erg zwaar (145 MB) en kunt u opvragen via [email protected].

We vinden het belangrijk dat direct belanghebbenden waar mogelijk mee kunnen denken over de aanpak. Daarom stellen we de plannen op in nauw overleg met het baggerplatform waarin zowel HISWA, Plassenschap Loosdrecht, vereniging Kievitsbuurten, eigenaren van jachthavens en de betrokken gemeenten vertegenwoordigd zijn. Pas na afstemming met het baggerplatform worden de plannen voorgelegd aan het bestuur.

Fase 1: baggeren van 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas

Het baggeren van de 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas wordt uitgevoerd door Beens Dredging. In totaal wordt er ongeveer 115.000 m3 gebaggerd. De eerste voorbereidingen zijn getroffen en worden afgerond als de vergunningverlening rond is. De baggerwerkzaamheden duren naar verwachting tot medio 2024.

Ter plaatse drogen
Inzet is dat de herbruikbare bagger via een overslaglocatie bij de Muyenveldse Wetering naar een aangrenzend perceel in de polder Mijnden Zuidwest wordt gepompt. Daar leggen we het op de weilanden eerst te drogen. Eenmaal droog – naar verwachting circa een jaar later – verspreiden we de uitgedroogde bagger over hetzelfde perceel.

Planning werkzaamheden
Per kwartaal wordt een planning gemaakt op welke plekken gebaggerd wordt. Info over de actuele planning en het laatste nieuws staat in de BouwApp die te downloaden is via Play Store of App Store.

Nieuwsbrief
Tijdens de werkzaamheden geven wij met enige regelmaat een nieuwsbrief uit om u goed op de hoogte te houden van actualiteiten. In oktober 2022 verscheen het eerste nummer. Als u zich abonneert dan ontvangt u de volgende nummers automatisch in uw mailbox:

Aanmelden nieuwsbrief Baggeren

Klachten
Heeft u een klacht of een melding? Dan kunt u contact opnemen met het servicepunt van de provincie Noord-Holland. Dat kan via 0800 – 0200 600 (gratis) of [email protected]. Het telefonisch meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar.

Vergunningen
Het projectteam is medio 2021 aan de slag gegaan om samen met Beens Dredging B.V. het ontwerp en de bijbehorende uitvoeringswijze verder uit te werken. Bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden in de directe omgeving van de plassen en het depot zijn hierbij betrokken. Medio 2022 was het ontwerp klaar en zijn de procedures gestart voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen.

Bewoners en bedrijven in de nabijheid van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plassen, de leidingen en het depot Mijnden Zuidwest zijn geïnformeerd over het werk, de eventuele hinder die kan ontstaan en de maatregelen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Waar nodig zijn afspraken gemaakt met de direct betrokkenen grondeigenaren in de polder Mijnden Zuidwest.

Fase 2: het baggeren van de jachthavens

Een opslaglocatie in het Oostelijk Vechtplassengebied (OVP) blijkt geen haalbare optie. Er is veel tijd nodig om een depot vergund en aangelegd te krijgen en de extra kosten die gemoeid zijn me de maatregelen om de natuur en de omgeving te sparen wegen niet op tegen het afvoeren van bagger met water en al naar een depot buiten het OVP. De jachthavens kunnen nog steeds zelfstandig baggeren en kunnen de bagger brengen naar bestaande depots buiten het OVP.

Fase 3: mogelijk baggeren van de Stille Plas en de Vuntus

Het baggeren van de Vuntus en Stille Plas wordt verder verkend waarbij rekening wordt gehouden met de beperkte middelen die er zijn. Gestegen kosten en extra kosten voor baggeren in de Oostelijke Vechtplassen betekenen dat er aanvullende financiering gezocht moet worden als in de plassen grootschalig gebaggerd wordt.

Vragen?

Wilt u meer weten over het baggeren in het Oostelijk Vechtplassengebied, dan kunt u contact opnemen projectleider Arno Peene: [email protected].

1.7.2 Zwevend slib

De maatregelen in dit project zijn gericht op het verbeteren van het doorzicht (helder water) zodat het zonlicht tot op de bodem kan komen. De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft de ontwikkeling van een gezond aquatisch ecosysteem als doel. Om dit te bereiken is het nodig dat circa 25% van de waterbodem van de Loosdrechtse Plassen begroeid is met waterplanten.

De aanpak bestaat uit vier onderdelen:

  • beperken fosfaatbelasting: fosfaat is een voedingsstof voor algen en algen maken het water troebel
  • dynamisch slibmodel: model brengt de effecten van de maatregelen in beeld, rekening houdend met wind, golfslag en stroming op de opwerveling en de verspreiding van slib in de plassen
  • pilot waterplanten: onderzoek en het testen van maatregelen die de vestiging en groei van waterplanten bevorderen
  • aanleg van luwtestructuren: breekt de golfslag en vermindert de opwerveling van slib op de bodem van de plassen

Planning

Maatregel 1: Beperken fosfaatbelasting Bethune overschotafgerond
Maatregel 2: Beperken fosfaatbelasting i.c.m. polder doorstroomprincipe Stergebiedzie project 2.3
Maatregel 3: Beperken fosfaatbelasting i.c.m. polder doorstroomprincipe Weerslootzie project 2.3
Waterplantenkansenkaartafgerond
Dynamisch slibmodel opstellenafgerond
Veldmetingen en validatie dynamisch slibmodelafronding 1e kwartaal 2022
Scenarioberekeningen en onderzoek maatregelen met slibmodeleerste helft 2022
Pilot luwtestructuurstart in 2022
Waterplantenonderzoek (kooiexperiment: effecten van graas)afgerond
Pilot waterplanten2022-2023

Vragen?

Wilt u meer weten over zwevend slib in de Oostelijke Vechtplassen, dan kunt u contact opnemen met Jacques van Alphen: [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons