Slice 1

Baggeren en zwevend slib

1.7.1 Baggeren

Baggeren verbetert de doorvaarbaarheid en zorgt ervoor dat de plassen en de havens schoner worden én blijven. Prettig voor zwemmers, zeilers en gebruikers van jachthavens. Bovendien kan schone bagger uit de plassen gebruikt worden voor de aanleg van nieuwe natuur en het herstellen van legakkers.

De baggeropgave in de Oostelijke Vechtplassen is fors. Vandaar dat we kiezen voor een gefaseerde aanpak.

  • Fase 1: baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas
  • Fase 2: baggeren van de jachthavens
  • Fase 3: mogelijk baggeren van de Stille Plas en de Vuntus

Waar we precies gaan baggeren in de plassen is afhankelijk van de gemeten diepte en de hoeveelheden bagger en slib die afgegraven moet worden: waar is het nodig en waar niet? Het volledige waterbodemonderzoek dat bureau Tauw voor ons in 2018 heeft uitgevoerd, is erg zwaar (145 MB) en kunt u opvragen via [email protected].

We vinden het belangrijk dat direct belanghebbenden waar mogelijk mee kunnen denken over de aanpak. We stellen de plannen daarom op in nauw overleg met het baggerplatform waarin zowel HISWA, Plassenschap Loosdrecht, vereniging Kievitsbuurten, de jachthaveneigenaren en de betrokken gemeenten vertegenwoordigd zijn. Pas na afstemming met het baggerplatform worden de plannen voorgelegd aan het bestuur.

Fase 1: baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas

Voor het baggeren van de 1e tot en met de 5e plas moest eerst een locatie gevonden worden om de bagger tijdelijk op te kunnen slaan. Gekozen is voor de polder Mijnden zuidwest in de gemeente Stichtse Vecht. De stuurgroep van de aanpak Oostelijke Vechtplassen nam dit besluit op 31 maart 2021 na zorgvuldige afwegen. In de periode voor besluitvorming hielden we betrokkenen zo goed mogelijk op de hoogte via informatiebrieven. U kunt de brieven hier teruglezen:

Met het besluit van de stuurgroep is de locatie polder Mijnden zuidwest nog niet 100% definitief. Er vindt nog ecologisch veldonderzoek plaats, de bodemgesteldheid wordt bekeken en de noodzakelijke vergunningen moeten nog vrijgegeven worden. Ondertussen is de aannemer druk bezig met het voorbereiden van de werkzaamheden. Volgens planning gaat het baggeren in de tweede helft van 2022 van start.

Fase 2: het baggeren van de jachthavens

Samen met Hiswa-Recron en het watersportverbond bereiden we het baggeren van de jachthavens voor. In de zomer van 2021 zijn we gestart met verkennende gesprekken met direct belanghebbenden zoals eigenaren van jachthavens, watersportverenigingen en verhuurbedrijven. We halen input op en maken passende plannen. Ook hier is de opslaglocatie onderwerp van gesprek, net als het beheer op de lange termijn (onderhoudsbaggeren).

Fase 3: mogelijk baggeren van de Stille Plas en de Vuntus

De provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en waterbeheerder AGV onderzoeken samen de mogelijkheden voor het opschonen van de Vuntus en de Stille Plas. Het project bevindt zich in een verkennend stadium. Voor het maken van de plannen worden te zijner tijd naast het baggerplatform ook bewoners betrokken.

Vragen?

Wilt u meer weten over het baggeren in het Oostelijk Vechtplassengebied, dan kunt u contact opnemen projectleider Arno Peene: [email protected].

1.7.2 Zwevend slib

De maatregelen in dit project zijn gericht op het verbeteren van het doorzicht (helder water) zodat het zonlicht tot op de bodem kan komen. De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft de ontwikkeling van een gezond aquatisch ecosysteem als doel. Om dit te bereiken is het nodig dat circa 25% van de waterbodem van de Loosdrechtse Plassen begroeid is met waterplanten.

De aanpak bestaat uit vier onderdelen:

  • beperken fosfaatbelasting: fosfaat is een voedingsstof voor algen en algen maken het water troebel
  • dynamisch slibmodel: model brengt de effecten van de maatregelen in beeld, rekening houdend met wind, golfslag en stroming op de opwerveling en de verspreiding van slib in de plassen
  • pilot waterplanten: onderzoek en het testen van maatregelen die de vestiging en groei van waterplanten bevorderen
  • aanleg van luwtestructuren: breekt de golfslag en vermindert de opwerveling van slib op de bodem van de plassen

Planning

Maatregel 1: Beperken fosfaatbelasting Bethune overschotafgerond
Maatregel 2: Beperken fosfaatbelasting i.c.m. polder doorstroomprincipe Stergebiedzie project 2.3
Maatregel 3: Beperken fosfaatbelasting i.c.m. polder doorstroomprincipe Weerslootzie project 2.3
Waterplantenkansenkaartafgerond
Dynamisch slibmodel opstellenafgerond
Veldmetingen en validatie dynamisch slibmodelafronding 1e kwartaal 2022
Scenarioberekeningen en onderzoek maatregelen met slibmodeleerste helft 2022
Pilot luwtestructuurstart in 2022
Waterplantenonderzoek (kooiexperiment: effecten van graas)afgerond
Pilot waterplanten2022-2023

Vragen?

Wilt u meer weten over zwevend slib in de Oostelijke Vechtplassen, dan kunt u contact opnemen met Jacques van Alphen: [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons