Slice 1

Baggeren en zwevend slib

1.7.1 Baggeren

Baggeren verbetert de doorvaarbaarheid en draagt eraan bij dat de plassen en de havens schoner worden én blijven. Prettig voor zwemmers, zeilers en gebruikers van jachthavens. Bovendien kan schone bagger uit de plassen gebruikt worden voor de aanleg van nieuwe natuur en het herstellen van legakkers.

De baggeropgave in de Oostelijke Vechtplassen is fors. Vandaar dat we kiezen voor een gefaseerde aanpak.

  • Fase 1: baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas
  • Fase 2: baggeren van de jachthavens
  • Fase 3: mogelijk baggeren van de Stille Plas en de Vuntus

Waar we precies gaan baggeren in de plassen is afhankelijk van de gemeten diepte en de hoeveelheden bagger en slib die afgegraven moet worden: waar is het nodig en waar niet? Het volledige waterbodemonderzoek dat bureau Tauw voor ons in 2018 heeft uitgevoerd, is erg zwaar (145 MB) en kunt u opvragen via [email protected].

We vinden het belangrijk dat direct belanghebbenden waar mogelijk mee kunnen denken over de aanpak. Daarom stellen we de plannen op in nauw overleg met het baggerplatform waarin zowel HISWA, Plassenschap Loosdrecht, vereniging Kievitsbuurten, eigenaren van jachthavens en de betrokken gemeenten vertegenwoordigd zijn. Pas na afstemming met het baggerplatform worden de plannen voorgelegd aan het bestuur.

Fase 1: baggeren van 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas

Het baggeren van de 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas wordt uitgevoerd door Beens Dredging. In totaal wordt er ongeveer 115.000 m3 gebaggerd. De eerste voorbereidingen zijn getroffen en worden afgerond als de vergunningverlening rond is. De baggerwerkzaamheden duren naar verwachting tot medio 2024.

Ter plaatse drogen
Inzet is dat de herbruikbare bagger via een overslaglocatie bij de Muyenveldse Wetering naar een aangrenzend perceel in de polder Mijnden Zuidwest wordt gepompt. Daar leggen we het op de weilanden eerst te drogen. Eenmaal droog – naar verwachting circa een jaar later – verspreiden we de uitgedroogde bagger over hetzelfde perceel.

Planning werkzaamheden
Per kwartaal wordt een planning gemaakt op welke plekken gebaggerd wordt. Info over de actuele planning en het laatste nieuws staat in de BouwApp die te downloaden is via Play Store of App Store.

Nieuwsbrief
Tijdens de werkzaamheden geven wij met enige regelmaat een nieuwsbrief uit om u goed op de hoogte te houden van actualiteiten. Sinds oktober 2022 verschijnt ieder kwartaal een editie. Als u zich abonneert dan ontvangt u de volgende nummers automatisch in uw mailbox:

Aanmelden nieuwsbrief Baggeren

Omwonenden
Bewoners en bedrijven in de nabijheid van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plassen, de leidingen en het depot Mijnden Zuidwest zijn geïnformeerd over het werk, de eventuele hinder die kan ontstaan en de maatregelen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Waar nodig zijn afspraken gemaakt met de direct betrokkenen grondeigenaren in de polder Mijnden Zuidwest.

De meestvoorkomende vragen hebben we in deze pdf beantwoord. Staat uw antwoord hier niet in of heeft u vragen met betrekking tot uw situatie? Iedere dinsdag van 15.00 uur tot 16.00 uur, behalve gedurende schoolvakanties, kunt u voor specifieke vragen terecht in de bouwkeet aan de Oud-Loosdrechtsedijk 230 in Loosdrecht. Hier zijn omgevingsmanagers van de aannemer en/of de provincie aanwezig, die zaken nader kunnen toelichten en graag uw vragen beantwoorden. 

  • De uitvoerder en omgevingsmanager van uitvoerder Beens zijn per mail bereikbaar via [email protected]
  • Omgevingsmanager Annet Metz van de provincie is bereikbaar via [email protected]

Klachten
Heeft u een klacht of een melding? Dan kunt u contact opnemen met het servicepunt van de provincie Noord-Holland. Dat kan via mail of door te bellen met 0800 – 0200 600 (gratis). Het telefonisch meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar.

Fase 2: het baggeren van de jachthavens

In 2022 hebben we moeten concluderen dat een opslaglocatie voor bagger in het gebied rond de Oostelijke Vechtplassen geen haalbare optie is. Het neemt veel tijd en inspanning om een depot vergund en aangelegd te krijgen, bovendien is het erg duur om maatregelen te treffen die de natuur en de omgeving voldoende beschermen. Onderzoek liet zien dat het eenvoudiger en gunstiger is om de bagger met water en al naar een depot buiten het gebied af te voeren.

Dat neemt niet weg dat verenigingen en eigenaren van jachthavens er toch voor kiezen om zelf hun havens te baggeren en hun bagger naar bestaande depots buiten het Loosdrechts Plassengebied te brengen. Om hen behulpzaam te zijn hebben we – naast een uitgebreide checklist baggeren jachthaven – een aantal aandachtspunten op een rij gezet:

Perceel: indien aanwezig kan de bagger ook op een aangrenzend perceel verspreid worden

Depot: voor licht verontreinigde bagger is er een depot in Mijdrecht of Wilnis en sterk verontreinigde bagger kan naar een rijksdepot zoals de Slufter in Rotterdam dat ook ‘per as’ te bereiken is.

Vervoer: afvoeren over de weg iligt het meest voor de hand omdat ontsluiting over het water traag en dus kostbaar is. Lukt het niet om op eigen locatie de bagger over te slaan in een vrachtwagen dan is er de mogelijkheid om – na afstemming – gebruik te maken van de werkhaven van het Plassenschap.

Fase 3: mogelijk baggeren van de Stille Plas en de Vuntus

Anders dan in de 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas is er op dit moment nog geen plan om in het kader van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen de Stille Plas en Vuntus te gaan baggeren. Wel verkennen we met bewoners de mogelijkheden. Een baggeroperatie in de Vuntus of Stille Plas is echter vooralsnog heel onzeker. Eerst zullen we de eerste fase van het baggeren van Loosdrechtse Plas met succes moeten afronden voordat vervolgplannen uitgevoerd kunnen worden.

Vragen?

Wilt u meer weten over het baggeren in het Oostelijk Vechtplassengebied, dan kunt u contact opnemen projectleider Arno Peene.

1.7.2 Zwevend slib

De maatregelen in dit project zijn gericht op het verbeteren van het doorzicht (helder water) zodat het zonlicht tot op de bodem kan komen. De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft de ontwikkeling van een gezond aquatisch ecosysteem als doel. Om dit te bereiken is het nodig dat circa 25% van de waterbodem van de Loosdrechtse Plassen begroeid is met waterplanten.

De aanpak bestaat uit vier onderdelen:

  • beperken fosfaatbelasting: fosfaat is een voedingsstof voor algen en algen maken het water troebel
  • dynamisch slibmodel: model brengt de effecten van de maatregelen in beeld, rekening houdend met wind, golfslag en stroming op de opwerveling en de verspreiding van slib in de plassen
  • pilot waterplanten: onderzoek en het testen van maatregelen die de vestiging en groei van waterplanten bevorderen
  • aanleg van luwtestructuren: breekt de golfslag en vermindert de opwerveling van slib op de bodem van de plassen

Planning

Maatregel 1: Beperken fosfaatbelasting Bethune overschotafgerond
Maatregel 2: Beperken fosfaatbelasting i.c.m. polder doorstroomprincipe Stergebiedzie project 2.3
Maatregel 3: Beperken fosfaatbelasting i.c.m. polder doorstroomprincipe Weerslootzie project 2.3
Waterplantenkansenkaartafgerond
Dynamisch slibmodel opstellenafgerond
Veldmetingen en validatie dynamisch slibmodelafronding 1e kwartaal 2022
Scenarioberekeningen en onderzoek maatregelen met slibmodeleerste helft 2022
Pilot luwtestructuurstart in 2022
Waterplantenonderzoek (kooiexperiment: effecten van graas)afgerond
Pilot waterplanten2022-2023

Vragen?

Wilt u meer weten over zwevend slib in de Oostelijke Vechtplassen, dan kunt u contact opnemen met Jacques van Alphen.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons