Kortenhoef Oost
Slice 1

Kansen voor natuurontwikkeling in Kortenhoef Oost

Onderzoek naar de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in het deelgebied Kortenhoef Oost toont aan dat er op plekken unieke natte natuur kan worden gerealiseerd. Ook zijn er kansen voor het ontwikkelen van bloemrijk grasland. Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Witteveen + Bos. De resultaten zijn te lezen in deze rapportage.

Resultaten onderzoek

Het onderzoek laat zien dat er op enkele plekken in de polder sprake is van een hoge kweldruk en een relatief hoge grondwaterstand. Hier is het op basis van de ecologische omstandigheden mogelijk om natte natuurtypes zoals nat schraalland en vochtig hooiland te ontwikkelen. Deze natuur is op landelijk, zelfs op Europees niveau, uniek en van grote waarde. In andere delen – bijvoorbeeld op de percelen langs de Emmaweg in het noordoosten, en langs de Kortenhoefsedijk in het westen van de polder – is de potentie voor natte natuurtypen een stuk lager, hier moet eerder worden gedacht aan de ontwikkeling van bloemrijk grasland. Dit heeft te maken met het dikke en voedselrijke toemaakdek (een door mensen toegevoegde laag grond) op die plekken.

Aanleiding onderzoek

Het gedane onderzoek bouwde voort op de ecologische visie die in 2019 voor het gebied is opgesteld door onderzoeksbureau RHDHV. De vereniging van grondeigenaren (BAKEN) vroeg in 2020 om een second opinion op deze ecologische visie door Stichting Bargerveen. De projectgroep stemde hiermee in. Uit de second opinion kwam naar voren dat aanvullend veldonderzoek nodig was. Dit is in 2021 gedaan door Witteveen + Bos en de resultaten hiervan staan in de rapportage. Stichting Bargerveen is gevraagd om ook deze rapportage te beoordelen.

Beoordeling rapportage

In de beoordeling van de stichting staat dat het onderzoek deugdelijk is en van hoge kwaliteit, maar dat er nog wel aanvullend onderzoek plaats zou moeten vinden. Dat de voormalige vuilstort Groenewoud niet is meegenomen in het onderzoek vindt de stichting een tekortkoming en daar is de projectgroep het mee eens. De projectgroep verkent hoe hier het beste mee om kan worden gegaan. Ook staat in de beoordeling dat er in bepaalde gevallen aanvullend onderzoek gedaan zou moeten worden naar de kwaliteit van kwel en de bodemchemie, voordat er kan worden overgegaan tot inrichting van het gebied.

Vervolg gebiedsproces Kortenhoef Oost

De projectgroep is blij met de kennis die het onderzoek heeft opgeleverd over kansen voor natuurontwikkeling. Er zijn nu genoeg gegevens om een ecologische ambitie voor het gebied op te stellen. De ecologische ambitie is een belangrijk onderdeel bij het bepalen van de inrichting van het gebied Kortenhoef Oost. Andere onderdelen zijn: het woongenot voor omwonenden, de natuurbeleving voor bezoekers van het gebied en de toekomst van de agrarische ondernemers en particuliere grondeigenaren.

Het totaal aan wensen en kansen wordt goed in beeld gebracht en besproken in de projectgroep. De projectgroep bestaat uit de provincie Noord-Holland, de gemeente Wijdemeren, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet, Natuurmonumenten, de Vereniging Landeigenaren Emmaweg Kortenhoef (VLEK) en Afvalzorg. In een later stadium in het gebiedsproces worden gesprekken met grondeigenaren ingepland, om uiteindelijk in samenspraak met alle belanghebbenden te komen tot een inrichtingsplan.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over natuurontwikkeling in de Oostelijke Vechtplassen op de projectpagina.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons