Slice 1

Besluiten vanuit de stuurgroep

Op woensdag 30 maart 2022 kwam de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen bijeen. Zij wees drie gebieden aan waar maatregelen worden uitgevoerd om het leefgebied voor moerasvogels te verruimen, stemde in met het plan van aanpak voor de aanleg van faunapassages in het gebied en stelde de Voortgangsrapportage 2021 vast.

Het centrale deel van Hollands Ankeveen, Kortenhoef West en de Loosdrechtse Plassen blijken volgens de besproken notitie het meest kansrijk om het leefgebied van bijzondere broedvogels uit te breiden. Het gebied is onderzocht op zaken als uitvoerbaarheid, beheerbaarheid en risico’s. Uitbreiding van het leefgebied van moerasvogels is nodig omdat er in de Oostelijke Vechtplassen minder exemplaren aanwezig zijn dan zou moeten volgens de Natura 2000-doelstelling.

De komende maanden staan in het teken van voorbereidend onderzoek, het opstellen van definitieve ontwerpen en het aanvragen van vergunningen en ontheffingen. We verwachten in juli 2023 te kunnen starten met de werkzaamheden. De uitvoering duurt tot het voorjaar van 2025.

Faunapassages

De stuurgroep ging ook akkoord met het plan van aanpak voor de aanleg van faunapassages. Op maar liefst 13 aangewezen plekken willen we natuurgebieden beter met elkaar verbinden zodat dieren als otters, boommarters, bevers en reeën zich vrij kunnen bewegen. Waar mogelijk proberen we de realisatie van faunapassages te combineren met reeds gepland wegonderhoud.

De stuurgroep stemde verder in met de Voortgangsrapportage 2021. De laatste opmerkingen worden nu verwerkt waarna we de rapportage in de loop van de maand april online plaatsen.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons