Slice 1

Maatregelen moerasvogels stap verder

De stuurgroep heeft besloten om in het centrale deel van Hollands Ankeveen, in Kortenhoef West en in de Loosdrechtse Plassen maatregelen uit te voeren om het leefgebied van een aantal bijzondere broedvogels uit te breiden. Van de roerdomp, woudaap, grote karekiet, porseleinhoen, purperreiger en zwarte stern zijn in de Oostelijke Vechtplassen namelijk minder exemplaren aanwezig dan zou moeten volgens de Natura 2000-doelstelling.

De drie gebieden zijn volgens de notitie geselecteerd op basis van uitvoerbaarheid, beheerbaarheid en risico’s. De projectgroep gaat nu aan de slag met het uitwerken van de plannen voor de periode 2022-2025. De komende maanden staan in het teken van voorbereidend onderzoek, het opstellen van definitieve ontwerpen en het aanvragen van vergunningen en ontheffingen.

Wat gaan we doen?

In het centrale deel van Hollands Ankeveen worden de legakkers opgeschoond en krijgt riet beter de kans om te groeien. Ook leggen we een nieuwe legakker aan, zodat de noordelijk gelegen legakkers beschermd worden. We doen een pilot om te kijken of ondergedoken legakkers kunnen worden hersteld. Ook treffen we maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Kortenhoef West heeft veel potentie voor moerasvogels vanwege de gunstige ligging naast de Horstermeerpolder, de aanwezigheid van relatief veel en goed waterriet en een goede waterkwaliteit. We verwijderen hoog opschietende planten, halen stobben weg uit legakkers weg en herstellen petgaten.

In de Loosdrechtse Plassen onderzoeken we of een strook van vijf meter uit de oever vrij gemaakt kan worden van bos en hout. Doordat er dan meer licht in het water komt, kan waterriet zich beter uitbreiden. Ook gaan we de oevers lokaal wat verondiepen en verflauwen, zodat de groei van waterriet gestimuleerd wordt.

Planning

Momenteel zoeken we een ingenieursbureau voor het uitwerken van de onderzoeken, de ontwerpen en het doorlopen van formele procedures die nodig zijn voordat de uitvoering kan starten. Naar verwachting kunnen we in december 2022 de benodigde vergunningen en ontheffingen aanvragen, zodat de uitvoering in juli 2023 kan starten. De uitvoering duurt tot het voorjaar van 2025.

De stuurgroep heeft opdracht gegeven om de vogelaantallen te monitoren en regelmatig te bepalen wat er nodig is om de Natura 2000-instandhoudingsdoelen te behalen. Dat gebeurt als onderdeel van het Natura 2000-beheerplan en de jaarlijkse vogeltellingen. Maatregelen in de andere deelgebieden blijven daarom in beeld voor de periode na 2025.

Astrid Smit is projectleider voor het uitvoeren van de maatregelen. Astrid: ‘Om een leefbaar landschap voor de moerasvogel te creëren, wordt gekeken naar de ontwikkeling van waterriet en het terugbrengen van de openheid van het oorspronkelijke laagveenlandschap. Er is nog een berg werk te verzetten. Ik heb er zin in en kijk uit naar een fijne samenwerking.’

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons