Slice 1

Werkzaamheden in Het Hol

Onlangs is Natuurmonumenten gestart met het verwijderen van vervuilde bagger die zich in de noordoosthoek van Het Hol bevindt. Aan de noordkant is gestart met het aanleggen van een toegangsweg.

De bagger wordt vanuit de watergangen direct in vrachtauto’s geladen en afgevoerd via de N201. Tijdens de werkzaamheden zorgen verkeersregelaars ervoor dat fietsers en automobilisten veilig kunnen passeren.

Planning

De toegangsweg zorgt voor de aansluiting van de parallelweg op de N201. Via deze toegangsweg kan het werkverkeer het werkgebied bereiken. Rond de zomer van 2024 wordt een baggerdepot gerealiseerd. Vervolgens kan in het najaar gestart worden met het verwijderen van de voedselrijke bagger uit de watergangen in het natuurgebied. Ook wordt het watersysteem geoptimaliseerd door het plaatsen van dammen en duikers (een soort buizen die wateren met elkaar verbinden). Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2026.

Kalkrijk kwelwater

De karakteristieke laagveennatuur in Het Hol is dringend toe aan verbetering. Door te baggeren gaat de voedselrijkdom van het water omlaag. Daarnaast zorgt een andere inrichting van het watersysteem voor een betere benutting van het kalkrijke kwelwater. Dit is goed voor kalkminnende plantensoorten die bij deze bijzondere laagveennatuur horen en voor de dieren die van deze planten afhankelijk zijn. Ook stimuleert dit de groei van (inheemse) waterplanten.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons