Slice 1

Waterbodemnota NU ter inzage

Om te voorkomen dat de waterkwaliteit in de Loosdrechtse Plassen verslechtert door het gebruik van grond en bagger, heeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de Waterbodemnota Loosdrechtse Plassen opgesteld. In de nota staan alle regels en opties voor het toepassen van baggerspecie in de Loosdrechtse Plassen op een rij.

Voordat de nota van kracht wordt, legt het waterschap de inhoud voor aan bewoners en belanghebbenden. Via schriftelijke en mondelinge zienswijzen kunnen zij laten weten wat ze van de regels vinden. 

Terinzagelegging

De periode van terinzagelegging van de waterbodemnota is op 29 oktober jl. van start gegaan en duurt nog tot 11 december 2022. De formele stukken zijn te vinden via Waterschapsblad 2022, 11966. Wilt u een zienswijze indienen? Stuur die dan op tijd aan het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Het waterschap laat weten dat uw zienswijze wordt meegenomen bij het definitief maken van de nota. Als uw inbreng relevant is kan het zijn dat de nota wordt aangepast. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een reactie. 

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is partner in de Aanpak Oostelijke Vechtplassen en is bevoegd gezag voor het toepassen van grond en baggerspecie in en op water.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons