Slice 1

Verkenning Rondje om de Zuid van start

Nadat de stuurgroep in juni 2022 instemde met een verkenning naar het bevaarbaar maken van de zuidzijde van de Loosdrechtse Plassen voor kleine kajuitboten en zeilboten met een strijkbare mast, zijn nu de handen op elkaar voor de wijze waarop we dit gaan doen: stapsgewijs en in afstemming met direct belanghebbenden.

Het zogenaamde ‘Rondje om de Zuid’ staat in de Haalbaarheidsstudie watersportrecreatie Oostelijke Vechtplassen (april 2022). De vaarroute loopt van het Tienhovens kanaal naar de Vecht en de Kraaienestersluis. We gaan de technische, ecologische en financiële haalbaarheid verkennen van het upgraden van deze vaarroute. Daarbij onderzoeken we of de route geschikt kan worden gemaakt voor de kleinste klasse kajuitsboten en zeilboten met strijkbare mast, oftewel vaartuigen in de BRTN klasse DM. Hiervoor zijn vooral in het Tienhovens Kanaal aanpassingen nodig.

Voor waterrecreatie zou zo’n upgrade een welkome aanvulling zijn op het bestaande netwerk en het gebied aantrekkelijker maken voor een grotere groep watersporters. Het Rondje om de Zuid vormt mogelijk een vervanging voor de eerder gesneuvelde plannen voor een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums kanaal.

Stappenplan

De technische, ecologische en juridische haalbaarheid worden stapsgewijs onderzocht. Na afronding van elke stap bouwen we een go/no moment in. Op die manier houden we zoveel mogelijk budget beschikbaar voor alternatieven (zoals het upgraden van de reeds bestaande light variant) terwijl we toch een serieuze afweging maken. 

Draagvlak

Het draagvlak onder omwonenden en eigenaren van aangrenzende percelen is zeer bepalend voor het proces. Vooruitlopend op het besluit van de stuurgroep hebben we de direct belanghebbenden dan ook een uitgebreide informatiebrief gestuurd. Ook is hen een persoonlijk gesprek aangeboden. De eerste afspraken hebben reeds plaatsgevonden. 

Organisatie 

De verkenning naar het Rondje om de Zuid maakt onderdeel uit van de aanpak Oostelijke Vechtplassen en wordt uitgevoerd door een zorgvuldig samengesteld projectteam onder leiding van twee externe projectleiders. Afhankelijk van de resultaten van de onderzochte aspecten, streven we ernaar de verkenning uiterlijk begin 2024 af te ronden. Een stand van zaken kunt u telkens vinden op www.vechtplassen.nl/alternatieven-waterrecreatie.  

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons