Het Hol
Slice 1

Verbetering natuur in Het Hol start in februari

In februari starten we met de verbetering van de natuur in Het Hol. De werkzaamheden bestaan uit baggeren en het aanpassen van het watersysteem. Naar verwachting duurt dit tot eind 2026.

Natuurgebied Het Hol, gelegen tussen Kortenhoef en Oud-Loosdrecht, kent karakteristieke laagveennatuur. We werken hier aan versterking van unieke natuur. Door te baggeren, brengen we de voedselrijkdom van het water omlaag. Daarnaast wordt het watersysteem anders ingericht, waardoor het kalkrijke kwelwater beter wordt benut. Dit is goed voor kalkminnende plantensoorten die bij deze bijzondere laagveennatuur horen en voor de dieren die weer van deze planten afhankelijk zijn. Ook willen we hiermee de groei van waterplanten stimuleren.

Wat gaat er gebeuren?

Aan de noordkant van Het Hol wordt een toegangsweg aangelegd die aansluit op de parallelweg van de N201. Via deze toegangsweg kan het werkverkeer het werkgebied bereiken. Tegelijkertijd met het realiseren van de toegangsweg verwijderen we ook de vervuilde bagger die zich in de noordoosthoek van Het Hol bevindt. Deze bagger wordt vanuit de watergangen direct in vrachtauto’s geladen en afgevoerd. Rond de zomer van 2024 realiseren we een baggerdepot. In het najaar kan dan worden gestart met het verwijderen van de schone bagger uit de watergangen in het natuurgebied. Ook wordt het watersysteem geoptimaliseerd door het plaatsen van dammen en duikers, die wateren met elkaar verbinden.

Natura 2000 en Kader Richtlijn Water

Baggeren is nodig om de Natura 2000-doelen en de KRW-doelen (Kaderrichtlijn Water) in het gebied te halen. Zo wordt de fosfaatbelasting beperkt en de nog aanwezige kwel optimaal benut: ‘het goede water op de goede plek’. De werkzaamheden zorgen zo voor verbetering van de bestaande natuur en een betere uitgangssituatie voor nieuwe natuur.

Meer informatie

Meer informatie over natuurontwikkelingsprojecten in het Vechtplassengebied vindt u op: Natuurontwikkeling – Aanpak Oostelijke Vechtplassen.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons