Slice 1

Verbetering leefgebied moerasvogels stap verder

De verkenning van de maatregelen voor moerasvogels gaat een nieuwe fase in: de komende maanden wordt bekeken welke plekken in het plassengebied het meest geschikt zijn om de leefomgeving van deze vogels te verbeteren. Hierbij wordt waar mogelijk rekening gehouden met wensen van de omgeving.

In de Oostelijke Vechtplassen leven moerasvogels als de roerdomp, woudaap en zwarte stern. Bijzondere vogels die dreigen te verdwijnen uit het gebied. Om hun leefgebied te beschermen, is dit gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De samenwerkende partners van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtpassen hebben de taak om hun leefgebied in stand te houden en te verbeteren. 

Maatregelen

De provincie Noord-Holland voert de verkenning namens de samenwerkende partners uit als onderdeel van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. In maart worden de kansrijke locaties bezocht. Hierbij willen we duidelijk krijgen waar de maatregelen mogelijk wel en waar ze niet kunnen worden uitgevoerd. Het gaat om maatregelen als de ontwikkeling van waterriet en het terugbrengen van de openheid van het oorspronkelijke laagveenlandschap op gronden van Natuurmonumenten en overheden.

RoerdompRoerdomp, foto Natuurmonumenten – Robert Moeliker

Locaties

Eind vorig jaar heeft de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van de maatregelen voor moerasvogels. De stuurgroep heeft dit besluit genomen op basis van de uitkomsten van de eerste fase van de verkenning. 

Hierbij zijn 8 kansrijke gebieden aangewezen:

  • Stichts Ankeveen 
  • Hollands Ankeveen West
  • Kortenhoef West 
  • Polder Achteraf
  • Loenderveense Plas
  • Loosdrechtse Plassen
  • Stille plas 
  • Weersloot

Inbreng omgeving

Vorig jaar hebben wij bijeenkomsten georganiseerd voor belangenorganisaties om mee te denken over kansrijke gebieden. In april organiseren we opnieuw bijeenkomsten, dit keer om mee te denken over de juiste maatregelen en plekken binnen de 8 kansrijke gebieden. We gaan dan online met (vertegenwoordigers van) belanghebbenden om de tafel om naar de concrete uitwerking van de maatregelen te kijken. Zo kunnen we bijvoorbeeld rekening houden met wensen van aanwonenden over hun uitzicht, zolang de maatregelen voor moerasvogels effectief blijven. 

Aanwonenden krijgen een brief over de vervolgstappen. Hierin staat ook hoe zij op de hoogte kunnen blijven en/of mee kunnen denken. Ook worden zij uitgenodigd zich te melden als ze kansen zien voor waterriet op hun terrein. Er vindt ook nauwe afstemming plaats met de inrichtingsplannen voor de natuur (NNN), recreatie en het baggeren. 

Vervolg

Na de bijeenkomsten werken we de maatregelen verder uit (kosten, beheer, etc.). Deze zomer neemt de stuurgroep hierover naar verwachting een besluit. Daarna gaan de voorbereidingen voor de uitvoering van start. De maatregelen worden opgenomen in het Natura 2000-beheerplan en krijgen een plek in de inrichtingsplannen voor de natuur (in de gebieden waar dit aan de orde is). 

Gebiedsakkoord 

De maatregelen voor moerasvogels is een van de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. 21 partners, waaronder overheden, ondernemers, belangenorganisaties en gebruikers, werken samen aan ruim 25 projecten die het landschap, de natuur, de waterkwaliteit, de openbare ruimte en de recreatiesector in dit unieke Natura 2000-gebied moeten verbeteren. Bekijk alle projecten op www.vechtplassen.nl.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons