Slice 1

Bescherming rietkragen krijgt vervolg

De komende drie jaar worden de rasters rondom rietkragen waar nodig vervangen, verplaatst of aangevuld. De rasters beschermen het riet tegen ganzenvraat. De stuurgroep OVP heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. De provincie Noord-Holland, Waternet, Natuurmonumenten en het Plassenschap voeren het project uit. Als na drie jaar blijkt dat de rasters niet meer nodig zijn, worden ze weggehaald.

De afgelopen jaren hebben we circa 10 kilometer aan netten en rasters rondom rietkragen geplaatst om de leefomgeving voor de grote karekiet te verbeteren. Zo wordt het riet beschermd tegen de overmatig aanwezige ganzen die dit riet opeten. Door de verschillende maatregelen is de populatie grote karekieten gestabiliseerd. Om te voorkomen dat het aantal weer daalt, laten we de rasters de komende drie jaar staan.

Inspectie en onderhoud

We inspecteren de rietgroei en de rasters met een drone. Zo weten we precies waar het riet is gegroeid en wat de staat van de rasters is. Als het riet goed groeit, verzetten we het raster zodat er nog meer riet kan groeien. Als het raster in slechte staat verkeert, wordt het gerepareerd of vervangen. We voeren de maatregelen uit voordat het broedseizoen van start gaat.

Begin 2025 evaluatie

De komende jaren treffen we extra maatregelen om het leefgebied van de grote karekiet en andere moerasvogels te verbeteren. In verschillende plassen komen nieuwe rietoevers en rietmoerassen en worden bomen weggehaald om het landschap opener te maken. In de Natura 2000-delen van het gebied wordt het ganzenbeheer uitgevoerd door professionele ganzenteams van de Faunabeheereenheid Noord-Holland (pdf, 3,92 MB). Als begin 2025 blijkt dat het riet voldoende is ontwikkeld, dan worden de rasters om de rietkragen verwijderd. 

Van 15 naar 50 paren

De grote karekiet is een bijzondere vogelsoort die het moeilijk heeft. Om het leefgebied voor deze en andere beschermde vogels te beschermen, zijn de Oostelijke Vechtplassen aangewezen als Natura 2000-gebied. De samenwerkende partners binnen de Aanpak Oostelijke Vechtpassen hebben de taak hun leefgebied in stand te houden en te verbeteren. Het doel is om de populatie terug te brengen naar 50 paren. Nu zijn het er ongeveer 15. 

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons