Slice 1

Stuurgroep baggeropgave: focus op weilanddepot

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen kwam 12 februari 2021 digitaal bijeen, specifiek voor de baggeropgave Oostelijke Vechtplassen (onderdeel van het Gebiedsakkoord).

Voor deze opgave, waarin verbetering van bevaarbaarheid en waterkwaliteit plus natuurontwikkeling centraal staan, vond een ingelast stuurgroepoverleg plaats. De urgentie om de plassen te baggeren is namelijk dusdanig groot, dat de partners in het Gebiedsakkoord voornemens zijn op 31 maart 2021 een besluit te nemen over een weilanddepotlocatie voor fase 1 (baggeren 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas).

In deze ingelaste vergadering stelde de stuurgroep de afwegingscriteria en de nog in aanmerking komende locaties voor een weilanddepot vast, op basis waarvan op 31 maart een besluit wordt genomen over een weilanddepotlocatie voor fase 1 (baggeren 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas).

Zorgvuldige besluitvorming


De stuurgroep stelde de set van afwegingscriteria vast, op basis waarvan op 31 maart een besluit genomen wordt over een locatie voor baggerfase 1. Een ranking of waardering van de criteria is gezamenlijk bepaald en gaat als leidraad mee. Tot de afwegingscriteria behoren bijvoorbeeld haalbaarheid, impact op de omgeving en de natuur, de bijdrage aan de doelstellingen van het Gebiedsakkoord en het maatschappelijk/politiek draagvlak. Voorts werd bepaald dat voor het weilanddepot fase 1 nog 3 depotlocaties in beeld zijn, namelijk 2 locaties in Polder Mijnden en Egelshoek. 

Ook werd besloten dat de besluitvorming over een depotlocatie voor fase 1 en fase 2 (het baggeren van de jachthavens) wordt losgekoppeld. Momenteel wordt alleen de depotlocatiekeuze voor fase 1 (baggeren 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas) voorbereid, waarover op 31 maart 2021 in de stuurgroepbijeenkomst een besluit wordt genomen. Hiervoor zijn meer keuzemogelijkheden beschikbaar; voor een weilanddepot komen naast locatie Egelshoek ook 2 locaties in Polder Mijnden in aanmerking. De besluitvorming over een baggerlocatie voor fase 2 (het baggeren van de jachthavens), waarvoor een zogenaamd TOP-depot (foliedepot) nodig is, komt pas medio 2021 aan de orde. Ook voor dit TOP-depot zijn diverse locaties in beeld, die nog nader moeten worden onderzocht.

Oostelijke vechtplassen

Meer informatie


Heeft u vragen over de baggeropgave of een ander onderwerp uit het Gebiedsakkoord Vechtplassen? Stuurt u dan een e-mail naar [email protected]. We leggen uw vraag graag voor aan de betreffende projectleider.  U kunt bij het secretariaat ook terecht als u de vastgestelde notulen van de vorige vergadering(en) wilt ontvangen.  

De realisatie van de baggeropgave fase 1 (baggeren 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas) is een van de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. 21 partners, waaronder overheden, ondernemers, belangenorganisaties en gebruikers, werken samen aan ruim 25 projecten die het landschap, de natuur, de waterkwaliteit, de openbare ruimte en de recreatiesector in dit unieke Natura 2000-gebied moeten verbeteren. Bekijk alle projecten op www.vechtplassen.nl.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons