Slice 1

Start onderzoek ‘zwevend slib’ in Loosdrechtse plassen

Waternet is in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op 18 december 2020 een onderzoek naar zwevend slib in de Loosdrechtse plassen gestart. Het doel is om inzicht te krijgen in de opwerveling van het slib zodat we maatregelen kunnen nemen om dit tegen te gaan en de waterkwaliteit te verbeteren.

Met minder zwevend slib ontstaat er beter doorzicht in het water. De waterplanten kunnen daardoor beter groeien en zo wordt voorkomen dat het slib minder snel neerslaat in havens of langs walkanten. Daarmee kan de waterkwaliteit in de plassen verbeteren en ontstaan er misschien minder ondieptes. Het is ook belangrijk dat er minder fosfaat in het water komt. Zo wordt het water minder troebel door algengroei. 

Hoe ziet het onderzoek eruit? 

De firma Deltares voert het onderzoek uit in opdracht van het waterschap. Deltares heeft in 2019 al een zogenaamd ‘dynamisch slibmodel’ ontwikkeld. Dit is een computermodel van de Loosdrechtse Plassen waarmee theoretisch berekend kan worden onder welke (wind) omstandigheden het slib opwervelt. Ook meet het wat de slibconcentratie in het water is en waar het heen stroomt en weer bezinkt. Dit model moet worden geijkt met meetgegevens. Daarom wordt vier maanden lang continu de golfvorming, stroming, zwevend slib en licht gemeten. Het geijkte model wordt vervolgens gebruikt om de maatregelen tegen zwevend slib verder uit te werken. Denk hierbij aan het aanleggen van luwtestructuren met een palenrij of een rietstrook. Of aan tijdelijke luwtestructuren met drijvende pontons. Luwtestructuren breken de golfslag, waardoor de opwerveling van slib op de bodem van de plassen vermindert. 

Weersinvloeden  

Er worden gegevens verzameld tijdens verschillende weersomstandigheden in de periode van december 2020 tot en met maart 2021. Dus meten in rustige perioden met weinig wind en golfslag en meten in perioden met veel wind en golfslag. Zo kan het slibmodel het beste worden geijkt. 

Locatie en kenmerken meetopstelling

De meetopstelling ligt ten Zuidoosten van het eiland Hoek, op een (water)perceel dat eigendom is van het Plassenschap. De meetopstelling bestaat uit een aantal gekoppelde metalen palen, met meetsensoren onderwater. Boven het wateroppervlak zijn palen met zonnecollectoren, kasten met datalogger en een accu te zien. Rondom is een gele ballenlijn geplaatst om de meetopstelling te beschermen. De opstelling wordt tevens gemarkeerd met boeien en lichten voor de veiligheid van de pleziervaart. 

Meetinstallatie

Samen met het Baggerplatform 

Het baggerplatform met vertegenwoordigers uit onder andere de recreatie en watersportsector, denkt mee met het onderzoek naar het zwevend slib. Zo gaf het baggerplatform eerder aan het belangrijk te vinden dat het dynamisch slibmodel eerst geijkt zou worden met meetgegevens. Zo ontstaat er een betrouwbaarder model. Het onderzoek vindt buiten het vaarseizoen plaats. Dit is in overleg met het baggerplatform bepaald om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Het baggerplatform vraagt ook nadrukkelijk aandacht voor het risico dat waterplanten overmatig gaan groeien en voor overlast zorgen. Dat risico lijkt in de Loosdrechtse Plassen vooralsnog klein, maar wordt scherp in de gaten gehouden. 

Het onderzoek naar zwevend slib is één van de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. 21 partners, waaronder overheden, ondernemers, belangenorganisaties en gebruikers, werken samen aan ruim 25 projecten die het landschap, de natuur, waterkwaliteit, openbare ruimte en een breder recreatie-aanbod in dit unieke Natura 2000-gebied verbeteren. 

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons