Slice 1

Samen verder in Ster van Loosdrecht

De provincie Noord-Holland, de vereniging Ster van Loosdrecht en de betrokken grondeigenaren gaan samen het gebiedsaanbod voor de Ster uitwerken. Het gebiedsaanbod dat op 1 oktober 2021 door de vereniging werd aangeboden aan gedeputeerde Esther Rommel, betreft een voorstel voor natuurontwikkeling in dit NNN-gebied (Natuurnetwerk Nederland).

Afgelopen zomer is afgesproken om het gebiedsaanbod als basis te gebruiken voor natuurontwikkeling op de percelen van de grondeigenaren die bij de Ster zijn aangesloten. Deze percelen vallen binnen de grenzen van NNN, een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Nederland.

De vereniging Ster van Loosdrecht heeft al lange tijd een actieve rol in beheer, behoud en beleving van natuur en landschap in het Stergebied. Het gebiedsaanbod vormt de basis om afspraken hierover tussen provincie en vereniging te actualiseren.

Met grondeigenaren die lid zijn van de vereniging worden afspraken gemaakt om natuurdoelen op perceelniveau vast te leggen. Het streven is tot een maatwerkpakket aan afspraken te komen dat is samengesteld door de grondeigenaren en de provincie Noord-Holland. De eerste gesprekken zijn intussen gevoerd.

Inspiratie

Op 22 november jl. werd een inspiratieavond georganiseerd voor leden van De Ster. Aan de hand van foto’s vertelden twee betrokken ecologen over de verschillende stadia van natuurontwikkeling in het gebied. Ook kwamen ze met inspirerende voorbeelden van wat er mogelijk is aan natuurontwikkeling en gaven zij concrete en praktische beheertips om te zorgen voor een mozaïek aan natuur. De bijeenkomst krijgt dit voorjaar een vervolg, met een gezamenlijk veldbezoek door het gebied.

Natuurnetwerk Nederland

Het gebied Ster van Loosdrecht ligt grotendeels binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), een samenhangend netwerk van natuurgebieden. De Oostelijke Vechtplassen vormen een belangrijke schakel in dit netwerk. Het verbinden van natuurgebieden zorgt ervoor dat planten en dieren zich gemakkelijker kunnen verspreiden. Zo nemen hun overlevingskansen toe en ontstaat er een duurzaam ecosysteem. Grote en robuuste natuurgebieden zijn bovendien beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden, zoals verdroging en stikstof.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons