Slice 1

Provincies goed op weg met Programma’s Landelijk Gebied

De provincies Noord-Holland en Utrecht zijn op de goede weg met hun Provinciale Programma’s landelijk gebied (PPLG). Het Rijk is onder de indruk van wat de provincies op zo’n korte termijn hebben weten te bereiken en geeft tegelijkertijd aan dat er vervolgstappen gezet moeten worden. Dat staat te lezen in de reactie die de provincies onlangs ontvingen van het Rijk.

De provinciale programma’s zijn opgesteld in lijn met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) waarin wordt uitgegaan van een integrale aanpak voor de verbetering van natuur, water en klimaat. Afgelopen juli moesten de provincies de conceptversies PPLG indienen bij het Rijk.

Plan provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland hecht aan een duurzame toekomst van het landelijk gebied waarin meerdere opgaven tegelijkertijd worden opgepakt. Daarom zijn in het PPLG ook doelen opgesteld voor de thema’s landbouw, landschap, erfgoed en recreatie. Voor de uitwerking van het PPLG hanteert de provincie vijf regio’s, waarvan Gooi en Vechtstreek er een is. Het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen valt binnen deze regio.
Meer informatie: Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) – Provincie Noord-Holland

Plan provincie Utrecht

De provincie Utrecht voegt in haar plan (naast natuur, water en klimaat) als vierde doel landbouw toe. Voor de uitwerking van het PPLG zijn negen werkgebieden gedefinieerd op basis van de daar spelende problematiek, natuurlijke grenzen en gebiedsprocessen. De Oostelijke Vechtplassen is een van deze gebieden.
Meer informatie: Utrechts Programma Landelijk Gebied | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

Planning

Verschillende kennisinstituten (WUR, RIVM, PBL, Deltares en de Ecologische Autoriteit) gaan de ingediende provinciale plannen nu toetsen. De uitslag van deze toetsing wordt verwacht in december. Op basis daarvan kunnen de provincies hun plannen aanpassen. In het najaar van 2024 geeft het Rijk een visie op de nieuwe versies van de provincies. De volgende versie van het Programma Landelijk Gebied moet tussen 15 augustus en 30 september 2024 klaar zijn.
Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons