Slice 1

Provincie vraagt bijna €10 miljoen aan voor natuurherstel in de Vechtplassen

De provincie vraagt bijna € 10 miljoen aan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het uitvoeren van maatregelen die kwetsbare natuur in de Vechtplassen helpen herstellen van de gevolgen van stikstofneerslag. Naar verwachting wordt deze zomer bekend of het ministerie de totale aanvraag honoreert.

Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer

Naast de veenmosrietlanden en vochtige laagveenheiden hebben de zeldzame trilvenen en blauwgraslanden het zwaar vanwege de effecten van stikstof. Voor de Oostelijke Vechtplassen en het Naardermeer samen wordt € 17,7 miljoen aangevraagd voor de aanpak van woekerende planten en verbetering van de waterkwaliteit. Ook wordt er € 9,1 miljoen aangevraagd voor natuurgebieden buiten Natura2000, € 7,7 miljoen om 72 hectare bos te compenseren en € 700.000 voor onderzoek.

Uitvoeringsprogramma Natuur

Naast financiering voor projecten in de Vechtplassen, vraagt de provincie geld voor de uitvoering van projecten in het Gooi en de veenweidegebieden in Laag-Holland. Totaal gaat het om een bedrag van circa € 110 miljoen. Dit geld is nodig om het Uitvoeringsprogramma Natuur de komende zes jaar te kunnen voorzetten.

Meer informatie

Meer informatie over de aanvraag van € 110 miljoen voor herstel van de natuur in Noord-Holland vindt u hier.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons