Slice 1

Provincie start verkenning Omgevingsverordening

Eind oktober is het overgrote deel van het Oostelijke Vechtplassen Gebied aangemerkt als Bijzonder Provinciaal Landschap in de Omgevingsverordening NH2020 van de provincie Noord-Holland.

In deze verordening zijn voor heel Noord-Holland regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. Voor de in totaal 32 landschappen die tot het Bijzonder Provinciaal Landschap behoren, is vastgelegd dat de kernkwaliteiten van deze gebieden niet aangetast mogen worden. Meerdere partners van het Gebiedsakkoord hebben daarop in de afgelopen weken hun zorgen geuit. De angst is dat een aantal ambities en projecten uit het Gebiedsakkoord in het gedrang komt door de regels die gelden voor deze Bijzondere Provinciale Landschappen.

‘Gemaakte afspraken blijven van kracht’ 

Cees Loggen, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, licht toe: “Als provincie staan wij voor de opdracht zowel bouwen mogelijk te maken als beschermingswaardige gebieden te behouden. De kunst is daar de balans in te vinden. Wij staan nog altijd onverminderd achter het Gebiedsakkoord en het uitvoeringsprogramma dat wij met 21 partijen in december 2017 zijn aangegaan. We zijn nu bijna drie jaar bezig en werken met elkaar hard aan de opgaven die het gebied kent. We starten dan ook een verkenning om in kaart te brengen hoe de ambities uit het Gebiedsakkoord kunnen worden gerealiseerd nu de nieuwe verordening van kracht is.”

De verkenning wordt binnenkort opgestart en moet inzicht geven in welke ambities en projecten uit het Gebiedsakkoord in de uitvoering mogelijk belemmerd worden door de nieuwe omgevingsverordening en met welke oplossingen de uitvoering door kan gaan. “De afspraken die in het Gebiedsakkoord zijn gemaakt, blijven van kracht. Juist de som van alle projecten uit het uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen zorgt voor de belangrijke balans in het gebied. Een plek waar het fijn wonen en recreëren is, met oog voor de unieke natuur.” 

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons