Slice 1

Pas op de plaats quick scan Nieuwe Polderplas

Het maken van een quick scan voor mogelijkheden bij het inrichten van de Nieuwe Polderplas ligt tijdelijk stil.

Dat komt omdat nog niet duidelijk is of en hoeveel bagger er beschikbaar komt. Ook weten we op dit moment niet aan welke kwaliteitseisen de bagger moet voldoen. Deze informatie is wel nodig voor het maken van plannen.

De Quick scan Nieuwe Polderplas is in het najaar van 2019 gestart omdat de plas kansen biedt voor natuurontwikkeling op vrijgekomen bagger, recreatie en het verbeteren van de waterkwaliteit. Bij het verkennen van kansen en mogelijkheden in dit gebied zijn verschillende sporen ingezet. Relevant zijn natuurlijk de onderzoeken naar bagger en waterkwaliteit, maar ook de kansen voor beschermde moerasvogels en de inbreng vanuit de omgeving zijn van belang.

Vorig jaar zijn er werkateliers met belanghebbenden georganiseerd waarbij zij hun belangen, wensen en ideeën kenbaar hebben kunnen maken. Er is ook meer duidelijkheid gekomen over de mogelijkheden voor moerasvogels. Uit een verkenning is gebleken dat andere gebieden dan de Nieuwe Polderplas kansrijker zijn om korte termijn maatregelen te kunnen uitvoeren. Dat houdt onder andere verband met de onzekerheid over de hoeveelheid en kwaliteit van de bagger.

We hadden bij aanvang de hoop dat de uitkomsten tegelijk bij elkaar zouden komen. Dat blijkt helaas niet het geval. Daarom is nu een pas op de plaats gemaakt. We verwachten in het najaar van 2021 meer duidelijkheid over de kwaliteitscriteria waaraan de bagger moet voldoen. In de loop van 2022 wordt helder of en hoeveel bagger er uit fase 3 (Vuntus en de Stille Plas) beschikbaar komt.

Als we deze informatie compleet hebben, informeren en betrekken we de mensen die eerder in het proces hebben deelgenomen aan het werkatelier. Vervolgens vragen we de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen hoe we het proces vervolgen.

Zie ook de brief (pdf, download, 622 kB) die naar de deelnemers aan de werkateliers is gegaan.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons