Rietveld in Ankeveen 2019
Slice 1

Nieuwe oogstmachine voor natte ondergrond

Medio januari werd op een veenweideperceel in Ankeveen lisdodde en riet geoogst met een machine met dichte rupsbanden, die speciaal voor de natte ondergrond is ontwikkeld. De ervaringen die worden opgedaan vormen onderdeel van de pilot natte teelt van vezelgewassen als alternatieve inkomsten voor boeren in veenweidegebieden binnen het Veenweide Innovatieprogramma (VIPNL).

Het VIPPNL draait om een vermindering van de bodemdaling en een nieuwe toekomst voor de landbouw. Het is het meest complete onderzoek naar de mogelijkheden van natte teelten op veen. De pilot aan de Herenweg in Ankeveen (Noord-Holland) levert kennis op en een handelingsperspectief.

Bekijk hier het filmpje over de oogst van lisdodde.

Langjarige proef

Waterschap Amstel Gooi en Vecht en een veehouder uit Kortenhoef hebben een proef van 1 hectare opgezet met lisdodde, riet en veenmos. De planten zijn in de zomer van 2019 ingezaaid en aan-geplant en zijn gegroeid tot circa twee meter hoog. De veehouder houdt zich tijdens de proef bezig met de teelt, de inpassing in zijn bedrijfsvoering en de verkoop van de oogst. Waternet gaat kijken naar het watergebruik, de waterkwaliteit, effecten op de bodem en het vrijkomen van chemische stoffen zoals fosfaat. De pilot dient als voorbeeld voor andere initiatiefnemers en boeren en duurt zes jaar.

Meer voordelen

Voor de teelt van lisdodde wordt gebruikgemaakt van een voormalig baggerdepot, dat tijdens de pilotperiode niet wordt bemest. Ook worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. De gebruikte pompen draaien op zonne-energie. De actieve opname van stikstof en fosfor door lisdodde en riet zorgt voor zuivering van het oppervlaktewater. Door de teelt van veenmos groeit veen weer aan. De natte teelt draagt bij aan een betere biodiversiteit in het landbouwgebied. De eindproducten (zoals bijvoorbeeld isolatieplaten van lisdodde) vormen een alternatief voor de eindige grondstoffen die voor traditionele bouwmaterialen worden gebruikt, zoals glas en steenwol.

Vernatting veenweidegebieden

De bodem in veenweidegebieden zakt en daarbij komt veel CO2 vrij, ongeveer 3% van de nationale uitstoot. Door verdere peilverlagingen kunnen slootbodems openbarsten, brakke kwel optreden, weilanden overstromen en bebouwing verzakken. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft besloten om de waterpeilen vanaf 2030 niet meer automatisch met de daling mee te verlagen. Doordat veengebieden geleidelijk vernatten is in (delen van) van deze gebieden na twee of drie generaties geen veeteelt meer mogelijk.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons