Slice 1

Natuurverbetering Het Hol start in 2023

De stuurgroep OVP is akkoord met de vervolgaanpak voor Het Hol. De werkzaamheden ter verbetering van de natuur in dit gebied voeren we in twee fases uit. Nog dit jaar starten we met baggeren en met het aanpassen van het watersysteem. In een volgende fase gaat het om natuurinrichting en -herstelmaatregelen. 

Het doel is om in het Hol de karakteristieke laagveennatuur te behouden en te ontwikkelen. Dit doen we door een minder voedselrijk gebied met kalkrijk water te ontwikkelen. Met plaggen, baggeren en het herinrichten van het watersysteem gaat de voedselrijkdom van het water omlaag en wordt het kalkrijke kwelwater beter benut. Dit is goed voor kalkminnende plantensoorten die bij deze bijzondere laagveennatuur horen.

Wat gaat er gebeuren?

In fase 1 gaan we baggeren en wordt het watersysteem geoptimaliseerd. Zo wordt nieuwe fosfaatbelasting beperkt en de nog aanwezige kwel optimaal benut: ‘het goede water op de goede plek’. Baggeren is nodig om de Natura 2000-doelen en de KRW-doelen (Kaderrichtlijn Water) in het gebied te halen. De werkzaamheden zorgen voor verbetering van de bestaande natuur en een betere uitgangssituatie voor nieuwe natuur. Eind 2023 hoopt Natuurmonumenten te starten met fase 1 en zal vooraf de omgeving hierbij betrekken.  

In fase 2 wordt de natuur in het Hol ingericht, ontwikkeld en hersteld. We graven percelen af, graven petgaten en leggen een toegangsweg aan voor het beheer. Ook werken we verder aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In Het Hol gaat het om de ontwikkeling van 60 ha nieuwe natuur. Een belangrijk onderdeel van fase 2 is het onderzoeken van mogelijkheden voor natuurontwikkeling op de percelen die zijn aangewezen als natuurgrond. Fase 2 staat gepland voor 2025/2026 en wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland.

De afspraken tussen de provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten worden momenteel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Wat ging eraan vooraf?

In juni 2021 stelde de stuurgroep OVP een concept inrichtings- en beheerplan vast. Sindsdien hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd naar het watersysteem en hebben we de  baggerstrategie verder uitgewerkt. We zochten naar aanvullende financiering, brachten de stand van zaken van de grondverwerving in beeld en verkenden mogelijkheden voor het realiseren van een toegangsweg voor de inrichting en het beheer van het gebied.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons