Slice 1

Natura 2000-beheerplan NU ter inzage

Om ervoor te zorgen dat het leefgebied van dieren zoals de roerdomp en de Noordse woelmuis ook voor de toekomst blijft behouden, hebben de provincies Noord-Holland en Utrecht voor de Oostelijke Vechtplassen een Natura 2000-beheerplan opgesteld. Dit plan staat vanaf vandaag online. Uw zienswijzen zijn tot en met 1 mei 2022 welkom.

In het Natura 2000-beheerplan voor de Oostelijke Vechtplassen staat precies beschreven welke maatregelen worden uitgevoerd om de natuur te beschermen. Ook staat vermeld welke activiteiten zónder vergunning (maar mét bepaalde voorwaarden) mogen worden uitgevoerd. De beschreven maatregelen worden grotendeels al uitgevoerd binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Het beheerplan dat nu ter inzage ligt, bevat dus geen nieuwe maatregelen.

Uniek en waardevol

Karakteristiek aan de Oostelijke Vechtplassen is het veenlandschap met rijke veenmosrietlanden, moerasheide, nat schraalland, moerassen, rietlanden en hoog- en laagveenbossen. Het gebied is uniek door de aanwezigheid van zeldzame moerasvogels, watervogels, populaties van de Noordse woelmuis, foeragerende meervleermuizen en vissen, insecten en andere waterfauna die afhankelijk is van de aanwezigheid van helder en plantenrijk water.

De in het beheerplan opgenomen maatregelen zijn nodig om de negatieve effecten van stikstofneerslag tegen te gaan, om kwelwater beter te benutten en de waterkwaliteit te verbeteren. De ganzenvraat wordt teruggedrongen, net als de aanwezigheid van rivierkreeften. Moerasvogels zien we juist graag terugkeren in het gebied, daarom wordt ingezet op het herstellen van open landschap, natte rietmoerassen en waterriet. Binnen de grenzen van Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebruiken we gronden om (nieuwe) natuur te ontwikkelen.

Wat vindt u ervan?

De beide provincies zijn benieuwd wat u van de maatregelen vindt. Tot en met 1 mei kun u via een apart formulier uw zienswijze indienen.

Vindt u het beheerplan te omvangrijk en bent u op zoek naar de hoofdlijnen? Raadpleeg dan de samenvatting of de vraag/antwoordlijst. Als u juist meer wilt weten, lees dan de achtergronden over dit specifieke Natura 2000-gebied op de website van het ministerie van LNV.

In mei gaan de beide provincies aan de slag met het beoordelen en verwerken van de zienswijzen. Definitieve vaststelling van het beheerplan staat gepland voor medio juni 2022.

Natura 2000

De Oostelijke Vechtplassen zijn in 2013 aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied. Deze gebieden zijn onderdeel van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Hier worden bepaalde unieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons