Slice 1

Hoge opkomst en kritische geluiden bij tussenevaluatie Oostelijke Vechtplassen

Een kleine 70 deelnemers logden maandag 8 maart in bij een bijeenkomst voor de tussenevaluatie Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Een deel van hen toonde zich kritisch. Duidelijk werd dat zowel werkwijze als communicatie voor verbetering vatbaar zijn. De onlangs aangetreden programmamanager Nanette van Goor neemt de signalen serieus: “Er is een wereld te winnen.”

Adviesbureau Arcadis, die de opdracht heeft de evaluatie uit te voeren, startte het onderzoek begin dit jaar met een aantal diepte-interviews met een selectie van projectleiders, enkele direct belanghebbenden en leden van de regie- en stuurgroep van het gebiedsakkoord. Voorlopige bevindingen laten zien dat het gebiedsakkoord na ondertekening in eerste instantie voortvarend van start is gegaan, dat het gelukt is een flink deel van de financiering te organiseren en dat er geïnvesteerd is in de samenwerking met en tussen partijen. 

Kanttekeningen zijn er ook: de ingewikkelde organisatie zorgt in de praktijk voor onduidelijkheid op het gebied van rollen en taken. Er is minder voortgang dan gewenst en de verdeling van aandacht en geld over de 3 pijlers (vrijetijdslandschap, ecologische en recreatieve waarden) is nog onvoldoende in balans. Ook de communicatie over het akkoord in het algemeen kan beter, net als de communicatie over de afzonderlijke projecten. 

Maandagavond werd de tijdens de interviews opgehaalde input door Arcadis getoetst bij een breed publiek. De bijeenkomst werd via nieuwsbrief, lokale en sociale media onder de aandacht gebracht. Dat leverde 90 aanmeldingen en uiteindelijk 70 aanwezigen op. Bewoners en vertegenwoordigers van belangenorganisaties vormden de meerderheid, naast een beperkt aantal ondernemers en gebruikers. Betrokkenheid bij 1 of meerdere projecten uit het akkoord was de algemene deler. 

Oostelijke Vechtplassen

Meer samenhang, meer verbinding

Deelnemers konden via de chat en discussie reageren op de voorlopige bevindingen. Vervolgens kregen de deelnemers een aantal stellingen voorgelegd. Kritiek was er op het gebrek aan samenhang tussen projecten met een duidelijk raakvlak en vooral ook op het tijdstip en de manier waarop de omgeving de kans krijgt om wensen en ideeën in te brengen. Door tijdige en volledige informatie kan het vertrouwen weer toenemen. Nanette Van Goor: “De bijeenkomst vormt een waardevolle aanvulling op dat wat er al lag aan bevindingen. We kregen concrete verbeterpunten aangereikt. Ik heb het idee dat we nog een project moeten toevoegen aan de lijst, eentje waarbij de verbinding centraal staat. Verbinding tussen lopende projecten én verbinding met en tussen belanghebbenden. Daar wil ik me graag hard voor maken.”
 
Arcadis maakt een verslag van de bijeenkomst en stuurt dit naar iedereen die zich had aangemeld voor de bijeenkomst. Arcadis gaat nu verder met het aanscherpen van de bevindingen en het uitwerken van verbeterpunten.  De eindconclusies van de evaluatie worden begin van de zomer verwacht. Arcadis levert daar ook een advies met aanbevelingen bij. 

Samenwerking

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen gaf Arcadis opdracht om de werkwijze en samenwerking in de periode 2017-2020 onder de loep te nemen. Omdat er 10 jaar lang met 21 partners aan 25 verschillende projecten wordt gewerkt, is het belangrijk zicht te houden op hoe bewoners, ondernemers en andere gebruikers van het gebied de werkwijze ervaren. Feedback vanuit de omgeving vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de evaluatie. 

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons