Slice 1

Geen BIZ, mogelijk wel een investeringsfonds

De stuurgroep heeft besloten de verkenning naar een BIZ (bedrijven-investeringszone) los te laten en in plaats daarvan de focus te richten op een investeringsfonds.

Een BIZ lijkt om meerdere redenen geen passend instrument voor de Oostelijke Vechtplassen: het kent teveel beperkingen om effectief te zijn. Een investeringsfonds in de vorm van een obligatiefonds sluit mogelijk beter aan. Het Transitieteam Recreatie en toerisme gaat dit de komende maanden verder onderzoeken. 

Anders dan bij een BIZ kan een investeringsfonds van toepassing zijn op een groot, samenhangend gebied zoals de Oostelijke Vechtplassen. Daarnaast staat deelname open voor diverse doelgroepen en het biedt het de mogelijkheid initiatieven te steunen die gericht zijn op behoud en ontwikkeling van recreatief aanbod, cultuur, erfgoed en natuur. 

Aanpak

Het transitieteam brengt het draagvlak onder bewoners, bedrijven en belangengroepen in beeld en peilt tegelijkertijd de bereidheid bij betrokkenen om op termijn een actieve (trekkende) rol te vervullen in een fonds. Tenslotte onderzoekt het transitieteam de manier waarop een dergelijk fonds voor de Oostelijke Vechtplassen georganiseerd kan worden. Han Verheijden, voorzitter van het transitieteam, voert de verkenning uit die in december 2021 gereed moet zijn. 

Meedoen? 

Het Transitieteam komt graag in contact met ondernemers, bewoners en gebiedspartijen die ideeën hebben voor passende initiatieven of die te zijner tijd mogelijk willen participeren. U kunt contact opnemen met Han Verheijden, [email protected] of via 06 53 72 28 32.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons