Slice 1

Gebiedsakkoord verdient actualisatie

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft besloten het gebiedsakkoord en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma te actualiseren. Doel is het management en de sturing van het programma te versterken en de financiële huishouding te ordenen. Deze actualisatie is het antwoord op onder meer de aanbevelingen van adviesbureau Arcadis naar aanleiding van de evaluatie van aanpak en werking van het gebiedsakkoord.

Het gebiedsakkoord dateert van december 2017. Dat geldt ook voor het bijbehorende uitvoeringsprogramma waarin beschreven staat welke projecten in de planning staan voor verkenning en/of uitvoering. De informatie en financiële tabellen uit beide documenten worden aangepast aan de huidige aanpak en situatie.

Wat gaat er veranderen? 

Het programmamanagement wordt versterkt met een aantal functies en krijgt een passend budget voor bureau- en communicatiekosten. Ook zetten we voor 2022 in op het voortzetten van de inzet van de gebiedsloods en de voorzitter van het transitieteam dat de modernisering van de recreatiesector aanjaagt.

De extra financiën die hiervoor nodig zijn vinden we door bij elk project binnen het gebiedsakkoord een percentage van 3,5% af te romen. Zo draagt elk project bij aan het overkoepelende programmamanagement.

Daarnaast spannen de partners zich in om actief op zoek te gaan naar extra financiële middelen. Die middelen zijn bedoeld voor projecten waar nog geen budget aan werd toegekend of voor een vervolg op verkenningen waar kansrijke maatregelen uit naar voren zijn gekomen.

Het voorstel voorziet verder in een aantal aanpassingen in methodiek en proces. Ook wordt ingegaan op de communicatie over en de positionering van het gebiedsakkoord.

De besluiten die de stuurgroep 3 februari jl. nam op basis van het voorstel voor herziening worden tijdens de volgende vergadering van de stuurgroep (30 maart 2022) formeel vastgesteld: in de tekst kunnen dus nog zaken worden aangepast al zal dit om nuanceringen gaan.

Evaluatie basis voor verbeterslag

Met deze afspraken neemt de stuurgroep een groot deel van de aanbevelingen over die Arcadis noteerde in haar tussenevaluatie afgelopen zomer. De ervaringen van de afgelopen jaren in combinatie met die aanbevelingen vormen nu de basis voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma dat beter past en armslag geeft voor de toekomst. Voorzitter Cees Loggen: ‘Die evaluatie heeft naast nuttige inzichten ook aanleiding gegeven om het complexe programma na vier jaar grondig tegen het licht te houden. Veel verkenningen gaan richting afronding, sommige projecten zijn in uitvoering en anderen zijn qua scope gewijzigd. Dit maakt het noodzakelijk om het gebiedsakkoord op sommige punten aan te passen en een nieuw en actueel uitvoeringsprogramma op te stellen. Zodat we de komende jaren enthousiast verder kunnen.’

Jaarlijkse herijking

Naar verwachting stelt de stuurgroep in oktober 2022 het aangepaste gebiedsakkoord en een aangepast uitvoeringsprogramma vast. Vervolgens wordt het uitvoeringsprogramma elk jaar opnieuw bekeken op mogelijkheden om nieuwe initiatieven te financieren of om met middelen te schuiven tussen bestaande projecten.

Wat blijft hetzelfde?

De geest van het akkoord verandert niet: we blijven met alle partners binnen het gebiedsakkoord op basis van de bekende drie pijlers de projecten in het gebied aanpakken. Dat wil zeggen dat we blijven inzetten op het ontwikkelen van een vrijetijdslandschap, het versterken van natuurwaarden en het moderniseren van de recreatiesector.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons