Slice 1

Ganzenrichtlijn ontregelt baggerplanning

Het inrichten van het baggerdepot in de polder Mijnden Zuidwest blijkt onverwacht niet te voldoen aan de voorwaarden die in de provincie Utrecht gelden voor een ganzenrustgebied. Uitbreiding elders van het aantal vierkante meters beschikbaar grasland voor overwinterende ganzen, lijkt nu een logische en kansrijke oplossing. De provincies Utrecht en Noord-Holland werken deze optie samen uit om eventuele vertraging zo beperkt mogelijk te houden.

Het baggerproject in het Loosdrechts Plassengebied is 16 november jl. formeel van start gegaan. Eind november werd onverwacht duidelijk dat de inrichting van het noodzakelijke baggerdepot in de polder Mijnden Zuidwest in strijd is met artikel 6.47 van een interim omgevingsverordening van de provincie Utrecht. In die verordening wordt een baggerdepot in een ganzenrustgebied expliciet uitgesloten omdat het de rust verstoort voor ganzen die in het gebied willen overwinteren.

Ondanks grondig vooronderzoek, intensief overleg en afstemming met relevante overheden en vergunningverleners was de projectorganisatie Baggeren niet bekend met dit specifieke Utrechtse ganzenbeleid dat in april 2021 werd vastgesteld. Het verkrijgen van de laatste beschikking werd dan ook gezien als een formaliteit. De betrokken overheden hebben te goeder trouw gehandeld: het specifieke Utrechtse ganzenbeleid en de bijbehorende beperking is eenvoudigweg niet eerder in beeld gekomen.

Extra grasland

De provincies Utrecht en Noord-Holland werken nu samen aan deze oplossing die mogelijk gevonden kan worden door de totale hoeveelheid geschikt grasland ten behoeve van ganzen elders uit te breiden. Door ervoor te zorgen dat de ganzen in hun totaliteit voldoende rust, ruimte en voedsel hebben om te kunnen overwinteren, kan de bagger alsnog verspreid worden op de beoogde locatie.

De komende weken worden deze (en mogelijke andere) oplossingsrichtingen verder uitgewerkt. Tot die tijd ligt de inrichting van het depot stil. Op Noord-Hollands grondgebied gaan de werkzaamheden overigens wel gewoon door.

De baggeropgave is één van de belangrijkste projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Baggeren vergroot de bevaarbaarheid van het Loosdrechts Plassengebied en draagt bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons