Slice 1

Eind 2023 besluit Nieuwe Polderplas

Uiterlijk eind 2023 zal de stuurgroep OVP besluiten of de plannen voor het ontwikkelen van de Nieuwe Polderplas worden voortgezet. Dat is een jaar later dan gepland. Het uitstel hangt samen met het beschikbaar komen van de Waterbodemnota Loosdrechtse Plassen. Die nota – opgesteld door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht – is nu nog in procedure voor vaststelling.

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen kocht de Nieuwe Polderplas in mei 2019 aan omdat het gebied kansen lijkt te bieden voor de aanleg van natuureilanden met ruimte voor recreatieve voorzieningen. 

In een aantal werkateliers zijn vervolgens inrichtingsschetsen gemaakt om die kansen inzichtelijk te maken. Ook omwonenden waren daarbij betrokken. 

13 februari 2020

De haalbaarheid van de plannen is echter sterk afhankelijk van de randvoorwaarden die gelden voor het gebied met name als het gaat om de kwaliteit van water, bodem en natuur. De Waterbodemnota Loosdrechtse Plassen – een belangrijke bouwsteen voor het toetsen van de haalbaarheid – is pas recent opgesteld en nog in procedure voor vaststelling. Pas daarna kunnen de ontwerpen verder worden uitgewerkt. Vervolgens leggen we de ontwerpen voor aan de partners en aan de deelnemers aan de werkateliers om te kijken of plannen voldoende aansluiten bij de wensen en of ze haalbaar en betaalbaar zijn. 

Dit proces heeft tijd nodig en neemt een groot deel van 2023 in beslag. De verwachting is dat de stuurgroep eind 2023 over voldoende informatie beschikt om een gefundeerde afweging te kunnen maken. Dan wordt duidelijk of en hoe het ontwikkelen van de Nieuwe Polderplas wordt voortgezet. 

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons