Slice 1

Besluiten vanuit de stuurgroep OVP

Op woensdag 5 april kwam de stuurgroep OVP bijeen en gaf groen licht voor de vervolgaanpak Het Hol, stemde in met het plan van aanpak voor het verkennen van een Rondje om de Zuid, kende het project De Gouden Greep een startbudget toe en besloot het in zijn geheel bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandsevaart te schrappen uit de te onderzoeken alternatieven voor waterrecreatie in ’s-Graveland en Kortenhoef.

Inrichting en herstelplan Het Hol

In Het Hol starten we eind dit jaar met de realisatie van het herstel- en inrichtingsplan zoals dat in juni 2021 door de stuurgroep werd vastgesteld. In de eerste fase (eind 2023) wordt er gebaggerd en voeren we aanpassingen uit aan het watersysteem. In de tweede fase (2025/2026) wordt het gebied opnieuw ingericht waarbij het ontwikkelen van nieuwe natuur nadrukkelijk voorrang krijgt.

De afgelopen periode is er achter de schermen door de provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en het waterschap AGV hard gewerkt. Er is onderzoek gedaan naar het watersysteem, de baggerstrategie, de grondsituatie en er is gezocht naar aanvullende financiering om de plannen ook uit te kunnen voeren. Op basis daarvan kan de uitvoering nu van start.

De Gouden Greep

De stuurgroep stelt een bedrag van € 5.000 ter beschikking aan het project ‘De Gouden Greep’ dat tot doel heeft één van de recreatie-eilanden in Loosdrecht in te richten als natuureiland waar kinderen de belangrijkste gasten zijn en waar spelen en avontuur de boventoon voeren. Het bedrag is bedoeld voor het bekostigen van een aantal startkosten: met goed onderbouwde informatie, kwalitatief beeldmateriaal en een aantrekkelijke website kan adequaat gezocht worden naar externe financiers als sponsoren en fondsen om dit prijswinnende ontwerp ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Rondje om de Zuid

Eind juni 2022 stemde de stuurgroep in met een verkenning naar mogelijkheden om de bestaande vaarroute langs de zuidzijde van de Loosdrechtse Plassen bevaarbaar te maken voor kleine kajuitboten en zeilboten met een strijkbare mast. Vandaag gaf de stuurgroep  groen licht voor het stapsgewijs onderzoeken van de technische, ecologische en juridische haalbaarheid. Na afronding van elke stap bouwen we een go/no moment in. De direct belanghebbenden is een ‘keukentafelgesprek’ aangeboden. 

’s-Gravelandsevaart geen volwaardige vaarroute 

De afgelopen periode is gebleken dat het in zijn geheel bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandsevaart geen haalbare kaart is: het noodzakelijke funderingsherstel van de aan de vaart gelegen woningen is eenvoudigweg te duur. Daarnaast is ook de meerwaarde van de vaarroute in een ander daglicht komen te staan nu op een andere bestuurstafel (die van Gooi, Vecht en Diemerscheg) is besloten af te zien van het realiseren van de Naardertrekvaart. Het oorspronkelijke idee om de ‘s‑Gravelandsevaart te verbinden met de Naardertrekvaart waardoor er in Noord-Holland een doorgaand vaarroutenetwerk zou ontstaan, is daarmee van de baan. De stuurgroep OVP heeft daarnaast besloten een projectleider in te huren voor het onderzoeken van haalbare (water)recreatieve projecten die als alternatief kunnen fungeren.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons