Slice 1

Besluiten en bespreekpunten van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen kwam op 16 december 2020 digitaal bijeen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste besluiten en bespreekpunten van deze vergadering.

Lid 

De stuurgroep heeft besloten op korte termijn de Bewonersfederatie OVP formeel op te nemen als lid van de regie- en stuurgroep Oostelijke Vechtplassen. Daarvoor wordt een aanvullende overeenkomst opgesteld.

De Bewonersfederatie OVP vertegenwoordigt meerdere bewonersverenigingen in het gebied en is sinds de stuurgroep van 11 september 2019 al lid van zowel regie- als stuurgroep. Dit was echter nog niet geformaliseerd. Sinds de toetreding praat en denkt de Federatie op een constructieve manier – met een kritisch oog voor de belangen van bewoners – mee in diverse projectgroepen, de regiegroep en de stuurgroep. Zo wordt bewoners de mogelijkheid geboden om op te komen voor hun belangen en mee te helpen zoeken naar goede en breed gedragen oplossingen die de uitvoering van het gebiedsakkoord verder brengen. 

Aanpak baggerproblematiek

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft, naar aanleiding van een notitie ‘afweging baggerdepotlocaties fase 1’ en een presentatie daarover, afgesproken dat in januari een extra stuurgroep-vergadering wordt georganiseerd. In deze extra stuurgroep-vergadering zal de stuurgroep de opties voor een opslaglocatie voor de bagger uit fase 1, evenals de afwegingscriteria voor het beoordelen van deze locaties, bespreken, beoordelen en vaststellen. Dit is ter voorbereiding op de besluitvorming over een locatie voor een baggerdepot baggeren fase 1, die naar verwachting in de loop van 2021 zal worden genomen.

Op 12 december 2018 heeft de stuurgroep besloten om het baggeren in de Loosdrechtse Plassen in 3 fasen aan te pakken. Fase 1 betreft het baggeren van de 1e t/m de 5e Loosdrechtse plas. Het is aannemelijk dat ervoor wordt gekozen om de bagger uit fase 1 te verwerken in een weilanddepot (3 jaar). Fase 2 betreft het baggeren van de jachthavens. Deze bagger kan bijvoorbeeld worden verwerkt  in een Tijdelijk Ontwateringsplaats (TOP-depot). Fase 3 betreft de verkenning naar het baggeren van mogelijk de Vuntus en/of de Stille Plas, waarbij de bagger bij voorkeur wordt verwerkt in natuurontwikkeling. De stuurgroep heeft op 26 februari 2020 besloten om de uitvoeringsfase van fase 1 te starten. Daarbij is afgesproken om de locatie Egelshoek nader te onderzoeken als voorkeurslocatie voor een weilanddepot. Andere depotlocaties zijn altijd in beeld gebleven en worden op een gelijkwaardig niveau onderzocht, waaronder 2 locaties in de Polder Mijnden. 

Maatregelen moerasvogels

Uit het project ‘Verkenning maatregelen moerasvogels’ zijn maatregelen in 8 kansrijke deelgebieden van de Oostelijke Vechtplassen gekomen, die het leefgebied voor moerasvogels moeten verbeteren. De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft ingestemd om deze maatregelen nader uit te werken en op te nemen in het eerste Natura 2000-beheerplan van de Oostelijke Vechtplassen. Het gaat daarbij om de deelgebieden:

 • Stichts Ankeveen (in afstemming met het op te starten NNN-inrichtingsplan)
 • Hollands Ankeveen West (in afstemming met het NNN-inrichtingsplan)
 • Kortenhoef West (in afstemming met het NNN-inrichtingsplan)
 • Polder Achteraf
 • Loenderveense Plas
 • Loosdrechtse Plassen
 • Stille plas (i.c.m. baggerwerk fase 3 Vuntus / Stille Plas (fase 3))
 • Weersloot (waarbij het lopende proces voor het opstellen van een NNN-inrichtingsplan leidend blijft).

De nadere uitwerking moet zicht geven op het beheer na inrichting van de maatregelen, de verwachte gevolgen van maatregelen voor de natuur en voor de omgeving, de financiering van maatregelen en de eventuele interesse van andere grondeigenaren om nieuwe habitat voor moerasvogels op hun eigendommen te realiseren. Het is het voornemen om in de zomer van 2021 een pakket uitgewerkte maatregelen te hebben die aan de stuurgroep voorgelegd kunnen worden. 

Het is een van de taken van de samenwerkende partners van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen om moerasvogels zoals de roerdomp, woudaap en zwarte stern in het Natura 2000-gebied in stand te houden en hun leefgebied te verbeteren. Dit is een van de natuurdoelen die in 2013 wettelijk werd bepaald, toen de Oostelijke Vechtplassen werd aangewezen als Natura2000- gebied. In het Oostelijke Vechtplassen-project ‘Verkenning maatregelen moerasvogels’ wordt invulling gegeven aan die taak. Halverwege 2019 is gestart met de verkenning. Begin dit jaar konden ook inwoners hun mening geven via een enquête. De uitkomsten hiervan kunt u lezen op de website van de gemeente Wijdemeren. Deze zomer is er met belangenorganisaties dieper op de mogelijke maatregelen ingegaan in een aantal integratiesessies.  

Mededelingen

 • Het was de eerste stuurgroep van de nieuwe programmamanager Nanette van Goor.
 • Er is tijdens de stuurgroep stilgestaan bij de oplevering van het project kano-overdraagplaats Vuntus-Wijde Blik
 • De stuurgroep is geïnformeerd over het plan van aanpak van de tussenevaluatie van het Gebiedsakkoord, dat de komende maanden wordt uitgevoerd door Arcadis. 
 • De stuurgroep is geïnformeerd over de stand van zaken rondom de vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal en de aanpak van de beantwoording van de zienswijzen op de MER.

Meer informatie

Heeft u vragen over één van deze onderwerpen, stuur dan een e-mail naar [email protected]. We leggen uw vraag dan voor aan de betreffende projectleider. U kunt bij het secretariaat ook terecht als u de vastgestelde notulen van de vorige vergadering(en) wilt ontvangen.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons